สารวัด ฉบับที่ 790 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” (มก 9:1-9)

ธรรมเนียมที่ดีของคริสตชนแต่ดั้งเดิม ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนทุกปี เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับเด็ก ๆ ทุกคน จะได้มีโอกาสมาเรียนคำสอน มาพบกับบราเดอร์ ครูคำสอน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และฝึกฝนตนในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ไม่ว่า กีฬา ดนตรี ขับร้อง และอื่นๆ ตั้งแต่สมัยเดิมที่เราพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ได้เคยสัมผัสและ มีโอกาสดีที่ได้ผ่านช่วงชีวิตวัยเด็กในแวดวงคริสชน ไม่ว่า การได้เรียนในโรงเรียนของวัด ได้เรียนคำสอนตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ได้ช่วยมิสซา เป็นนักขับร้องของวัด เป็นผู้อ่านบทอ่านในวัด และร่วมช่วยงานวัดทุกรูปแบบ รวมทั้ง เป็นสมาชิกองค์กรคาทอลิกต่างๆ ไม่ว่า พลมารี วินเซนต์เดอ ปอล ครูซิลโล่ ผู้อ่านพระคัมภีร์ และอื่นๆ ซึ่งได้ช่วยให้พวกเราคริสตชนได้เติบโตเป็นคริสตชนที่ดี และเป็นปึกแผ่นที่ดีจนถึงทุกวันนี้

พระพรของพระ จึงมาในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นทุกครอบครัวมาวัด มาแก้บาปรับศีล มาร่วมร้องเพลงในวัด มาช่วยกันสวดภาวนา และทำให้บรรยากาศในวัดศักดิ์สิทธิ์ และเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระ นี่จึงเป็นวิถีคริสตชนแบบง่ายๆ แต่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น และเจริญงอกงามไปด้วยพระพรของพระและต้องเจริญรอยตามสืบไปชั่วลูกชั่วหลานของเรา เหมือนกับบรรดาอัครสาวกผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ศิษย์ที่มีบุญ ได้เห็นบรรยากาศและอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงจำแลงพระองค์ในสภาวะสวรรค์ เหมือนได้สัมผัสสวรรค์ในโลกหน้ากับพระเจ้า ความชื่นชมยินดีจึงบังเกิดท่ามกลางเขา “พระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า ขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกสามารถทำให้ขาวเช่นนั้นได้” (มก 9:1-9)

การสืบทอดคำสอนสั่ง และธรรมเนียมที่ดี ของครอบครัวคริสตชน จึงอยู่ที่เด็กๆ ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่น่าชื่นชมและปิติยินดี ในการมาวัดทุกวันอาทิตย์ การสวดภาวนาที่บ้านเช้า-ค่ำพร้อมกัน และการเรียนคำสอนของเด็ก ในช่วงฤดูร้อน และจะรู้สึกเหมือนกับบรรดาสาวกและเปโตรที่ได้ทูลพระเยซูเจ้าในครั้งนั้นว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์ (มก 9:1-9)

ขอช่วงเวลานี้ เทศกาลมหาพรต(ถือพรต) ได้ส่งเสริมและช่วยให้เราเข้าถึงพระเจ้า ปฏิบัติตนให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า และเชื่อฟังคำสอนสั่งของพระเจ้าอยู่เสมอ ดังสานุศิษย์ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าในวันนี้ “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” (มก 9:1-9) ขอพระอวยพรพี่น้อง

คุณพ่อยอห์นบัปติส ไพโรจน์ เกตุรัตน์

ข่าวคราวรอบรั้วพระชนนีฯของเรา

1. ขอเชิญสภาอภิบาลฯ ร่วมประชุมวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของวัด เพื่อติดตาม โครงการของวัด, เตรียม เทศกาลมหาพรต-ปัสกา,วันกตัญญู,และคำสอนภาคฤดูร้อน ฯลฯ

2. งดมิสซา วันพุธ-พฤหัสฯที่ 11-12 มีนาคม 2009 เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

3. แผนกเยาวชนวัดและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 • เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชน (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) วันที่ 27-29 มีนาคม 2009 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน โดย รำพึงพระวาจา- อธิษฐานภาวนา-บทเพลงเทเซ่ ) พี่น้องสนใจส่งเยาวชนไปร่วม -ติดต่อที่เจ้าอาวาส ภายใน 15 มีนาคม 2009
 • ค่ายปัสกาเยาวชนกรุงเทพฯ (ระดับมัธยมขี้นไป) วันที่ 19-22 มีนาคม 2009 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน เพื่อ เตรียมจิตใจสู่เทศกาลมหาพรต และมีแนวคิดในการดำเนินเยาวชนคาทอลิกในโลกปัจจุบันอย่างเหมาะสม (โดย รู้จักแบ่งปัน เสียสละ มีจิตอาสา) พี่น้องสนใจส่งเยาวชนลูกหลานไปร่วม แจ้งที่เจ้าอาวาส
 • สัมนาเด็กช่วยพิธีกรรม (เด็กช่วยมิสซา) วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 เวลา 8.30-15.30 น. ที่วัดมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น อบรมและรับใบประกาศแต่งตั้งเด็กช่วยพิธีกรรม ภาคบ่ายกิจกรรมฐาน ฝึกปฏิบัติต่างๆ แจ้งได้ที่เจ้าอาวาสหรือ ประธานเด็กช่วยมิสซาของวัด

4. พลมารีเขต 2 รื้อฟื้นคำปฏิญาณตนต่อแม่พระ (พีธีอาชีแอส) ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 13.30-16.00 น.ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

5. ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนสำรวจสมาชิก เพื่อร่วมกิจกรรมด้านความรู้ สุขภาพ และกิจกรรมต่างๆ ของวัด เขต 2และอัครสังฆมณฑลต่อๆไป เชิญลูกหลานช่วยกรอกทะเบียนได้ที่หน้าวัด (อย่าลืมไปลงทะเบียนสมาชิกผู้สูงอายุกับทางราชการ เพื่อรับเงินบำรุงผู้สูงอายุด้วยนะครับ)

6. *** ร่วมจิตตารมณ์เทศกาลมหาพรต 40 วัน ***

 • เริ่ม พุธรับเถ้าที่ 25 ก.พ.52(อดเนื้อและอดอาหาร)
  – สมโภชปัสกา(12 เม.ย.52)
 • อาทิตย์มหาทรมาน (5 เม.ย.52)
  – แห่ใบลาน
 • พฤหัสศักดิ์สิทธิ์-(9 เม.ย.52)
  – พิธิเสกน้ำมัน (เช้าที่อัสสัมชัญ)
  – พิธีมิสซา-คืนตื่นเฝ้า (ค่ำ) (19.00 น.)
 • ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (10 เม.ย.52)
  – พิธีนมัสการกางเขน+เดินรูป (15.00 น.)
  (ถือศีล-อดเนื้อ และ อดอาหาร)
 • เสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (11 เม.ย.52)
  – คืนตื่นเฝ้าปัสกา –เสกน้ำ-เสกไฟ(19.00 น.)
 • สมโภชปัสกา (12 เม.ย.52)
  – พระเยซูกลับคืนพระชนม์ชีพ (9.00 น.)

ประกาศและปฏิทินประจำสัปดาห์

1. *** ขอเชิญสภาอภิบาลฯ ร่วมประชุม*** วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของวัด ติดตามโครงการของวัด, เตรียม เทศกาลมหาพรต-ปัสกา, วันกตัญญูผู้ใหญ่ ,และคำสอนภาคฤดูร้อน ฯลฯ

2. ****พลมารีเขต 2*** ร่วมรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนต่อแม่พระ (พีธีอาชีแอส) ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2009 เวลา 13.30-16.00 น. ที่วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

3. ***ประกาศเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน *** วันที่ 5 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2552 นี้ ( 8.30-15.00 น.)พี่น้องที่มีบุตรหลานที่เป็นเยาวชนและ/หรือ ยังไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ เชิญมาเขียนใบสมัครและลงชื่อได้ที่หน้าวัด (ผู้ที่ประสงค์ขึ้นรถรับส่งระบุแผนที่ด้วย)

4. *** ประกาศพิธีสมรส *** (ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต)
4.1 นายปรีชา ศิโรรัตนกุล กับ นางสาว ซีมอนา ประณิตา ประชาบาล
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2009 เวลา 14.00 น.
4.2 นายเอกรักษ์ นามวงษา กับ นางสาว เทเรซา ลัดดาวรรณ คงทอง
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น.
ถ้าผู้ใดทราบข้อข้องใดๆ โปรดแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.