สารวัด ฉบับที่ 151306 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 34 สมโภชพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

November 5th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 25: 31-46

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า       “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาฑูตสวรรค์ พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะเมื่อเราหิว  ท่านให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’    บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตรย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’                 แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิง ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา” แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”

                    ข้อคิด

วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชพระเยซูเจ้าแห่งสากลจักรวาล นักบุญ มัทธิวบันทึกในหนังสือพระวรสารของท่าน ยืนยันถึงพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้ และในสวรรค์ พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นกับพระองค์ วันนี้นักบุญมัทธิวได้บันทึกถึงการสอนของพระเยซูเจ้า เรื่องการพิพากษาวันสิ้นโลก พระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่คนที่ทำความดี และคนชั่วก็จะถูกลงโทษเพราะการกระทำของเขา ไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลย ผู้ใดเชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอน และยอมรับการไถ่ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่ไม่ยอมเชื่อ ไม่ปฎิบัติ และไม่ยอมรับการไถ่กู้ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะพินาศไป.

 

พระเยซู….ผู้ซ่อนเร้น

ภาพการพิพากษาสุดท้าย

ถูกบรรจงวานไว้ในวรรณกรรมระทึกขวัญของยุคสมัย

ประชาชาติชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์องค์กษัตริย์

อย่างไร้ช่องว่างของภาษา และวัฒนธรรม

 

ในกลุ่มสากล ที่ไร้ช่องว่างและรอยต่อนี้

พระเยซูพบตนเองอบอุ่นด้วยการต้อนรับ

….ทรงประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และจากบัลลังก์นี้

ความจริงที่เคยถูกปิดบัง กำลังถูกเปิดเผย

 

พระเยซูผู้นั่งบัลลังก์

เคยนอนซ่อนเร้นในรางหญ้าของผู้ยากจนและบาดเจ็บ

ณ ที่ใดที่คนทุกข์ยาก ได้รับการเหลียวแล

พระเยซู ได้รับการเหลียวแล

….เมื่อผู้หิวโหย ได้รับการเลี้ยงดู

….เมื่อผู้กระหาย ได้รับน้ำดื่ม

….เมื่อชนแปลกหน้า ได้รับการต้อนรับ

….เมื่อผู้ไร้เสื้อผ้า ได้รับผ้าคลุมกาย

เมื่อผู้เจ็บป่วย ได้รับการดูแล

….เมื่อผู้ต้องโทษคุมขัง ได้รับการเยี่ยมบรรเทา

เมื่อนั้น….พระยซู ผู้บัดนี้ที่นั่งบัลลังก์ ได้ลิ้มรสความรักเมตตา

บาดแผลของมนุษยชาติผู้บาดเจ็บ เป็นบาดแผลของพระองค์

พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ได

….ณ ตู้ศีล ฝาไม้ผุพัง หลังคาสังกะสี แหล่งสลัมของผู้ยากจน

….ตู้ศีล กำแพงสูงและกรงเหล็ก แห่งคุกกักกัน

….ตู้ศีล แห่งหัวใจที่บอบช้ำ เพราะการกดขี่ข่มเหง

และ ณ ตู้ศีลเดียวกันนี้ ที่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า พึงอาศัยอยู่

 

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว

  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020   สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

            พระวาจาพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้  พระเจ้าทรงเน้นเตือนพวกเราทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะวันเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเราเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน พระวรสารโดยนักบุญมัทธิวได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า กล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า นายที่จะเดินทางกลับมา หลังจากที่ได้มอบทรัพย์สินให้กับผู้รับใช้แต่ละคน แล้วก็ออกเดินทางไปไกล นายจะกลับมาและจะสำรวจตรวจดูความรับผิดชอบของผู้รับใช้ทุกคน ทรัพย์สินที่พระองค์มอบให้ คือ พระพรต่างๆมากมาย ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราทุกคน เมื่อนายไม่อยู่-เมื่อเราอยู่ในโลก เราได้ใช้พระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างไรบ้าง หรือเราเก็บฝังดินไว้                หนังสือสุภาษิต ในบทอ่านแรก ได้กล่าวถึงหญิงหรือภรรยาที่ขยันขันแข็ง มือเธอจับไนปั่นด้าย นิ้วเธอหมุนเครื่องกรอด้าย เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน เธอเป็นสตรีที่งามทั้งกายและใจ เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า                พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคนอย่างมากมาย และไม่เหมือนกัน เราได้นำพระพรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร – และเกิดผลอย่างไร บางคนได้รับห้าตะลันต์ บางคนได้รับสาม และบางคนได้รับหนึ่ง หากเรานำไปเก็บไว้เฉยๆ – นำไปฝังดิน มันไม่เกิดผล พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงตำหนิเรา และจะลงโทษเรา เพราะความเกียจคร้านของเรา        พระเจ้าประทานให้คนหนึ่งมีความรอบรู้ ประทานให้คนหนึ่งมีความเชื่อ ประทานให้คนหนึ่งสามารถบำบัดรักษาโรคได้ ประทานให้คนหนึ่งทำอัศจรรย์ได้  ให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา  ให้อีกคนหนึ่งสามารถจำแนกจิตต่างๆ ได้ ให้อีกคนหนึ่งอธิบายตีความหมายของภาษาได้  พระเจ้ามอบพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคน ฉะนั้น เราต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เกิดผลต่อตัวเราและคนอื่นด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า ผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์                                          

สรุปการประชุมของคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 

1.    การฉลองคริสตมาส     ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020  (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)

1.1     เลื่อนมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพเป็น 21.00 น. (เดิม 22.00  น.)

1.2       จะมีกิจกรรมถ่ายภาพ (Photo Booth) ให้กับครอบครัวของพี่น้องทุกครอบครัว            เลือกแบบภาพได้ 2 รูปแบบ เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่เวลา 17.30-20.30  น.

1.3          มีกิจกรรมสอยดาว และบิงโก เพื่อรับของขวัญ เตรียมไว้สำหรับทุกคน                              เริ่มเวลา 18.00 น. 

1.4        เยาวชนจัดขาย ขนม แซนวิซ ขนมถุง และน้ำ โดยใช้แก้วกระดาษ  (รณรงค์ไม่            ใช้แก้วพลาสติก) ผู้ใดนำแก้วมาเอง ลดราคา 5 บาท

1.5          เยาวชนรับผิดชอบทำถ้ำพระกุมารในโบสถ์ และที่บริเวณหน้าบ้านพ่อ

1.6    สภาอภิบาลและเยาวชนจัดที่นั่งในโบสถ์และที่นั่งในเต้นท์สำหรับสัตบุรุษ

1.7     ปีนี้ งดจัดอาหารหลังมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ กลับบ้านด้วยพระพรของ      องค์ประกุมารเยซู และของขวัญที่ได้รับและปฏิทินคริสตังค์

1.8        งดการแสดงละครเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

1.9 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 20 เวลา 09.00 น.

  1. วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ – ครอบครัวสัตบุรุษวัดรังสิต (วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 20) เชิญพี่น้องทุกครอบครัวมาร่วมโมทนาคุณและสรรเสริญพระเจ้า ขอพระพรจาก      พระเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกครอบครัวรับหนังสือไบเบิลไดอารี่ 2021                 เพื่อจะมีพระวาจาของพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆ วัน    (งดเลี้ยงอาหาร เนื่องจาก    สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด)
  2. ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระแม่มารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า นามชื่อวัดของเรา จัดเป็นวันขอพรและฉลองวัดประจำปี

3.1           หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ขอให้เป็นเหมือนปีที่แล้วโดยรวม

3.2          การจัดเตรียมสถานที่  – ธง คณะกรรมการสภาอภิบาลทุกท่าน เยาวชน                     กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีน้ำใจดีทุกๆ ท่าน

3.3          เครื่องเสียง – แสงสว่าง – ไฟประดับ  คุณปรีชาและครอบครัว คุณวุฒิชัยและ           ครอบครัว   คุณอรุณ และผู้มีน้ำใจดีร่วมด้วยช่วยกัน (เริ่มวันคริสตมาส)

3.4     ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ  คุณไพโรจน์  คุณวรพล (อาร์ม) รวมถึงการจัดการ  จราจร                ติดต่อตำรวจ อปพร.

3.5    กองอำนวยการ     ครอบครัวซ้อชุติมา คุณวิทย์ – คุณปรีชา (โฆษก)

3.6      อาหารพระสงฆ์   ครอบครัวซ้อวราภรณ์  และ ครอบครัวซ้อชุติมา

3.7    อาหารสัตบุรุษ     สรุป แจกอาหารกล่อง คุณไพโรจน์ รับผิดชอบ  ปีนี้ พี่น้องผู้มีน้ำใจดีที่จะช่วยบริจาคเรื่องอาหาร ขอเป็นปัจจัย แต่ถ้าปรารถนา    จะบริจาคเป็นอาหาร ช่วยติดต่อกับคุณไพโรจน์ เพื่อจะนัดแนะตกลงเรื่องการ               บรรจุกล่องแจก เพื่อจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงในการประชุมสภาอภิบาล ขอ              ความเข้าใจจากพี่น้องทุกๆ ท่าน ติดต่อคุณไพโรจน์ เบอร์ (089) 832-2967

3.8      รณรงค์เชิญชวนพี่น้องใส่เสื้อสีฟ้า – เสื้อฉลอง 50 ปีของวัดของเรา ที่วัดยังมีเสื้อ            ฉลอง 50 ปีอีกจำนวนหนึ่ง พี่น้องท่านใดต้องการติดต่อคุณปาณะวัฒน์ (ป่าน)                           คุณวรพล (อาร์ม) และบรรดาเยาวชนได้เลยครับ

3.9        จะมีพระสงฆ์มาเทศน์เตรียมจิตใจฉลองคริสตมาส – ฉลองวัด     วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 20   ทั้งมิสซา 09.00 น. และ 11.00 น.    วันเสาร์ที่      19 ธันวาคา 20    เวลา 19.00 น.    วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 20   เวลา 09.00 น.     (พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์)

3.10      พี่น้องสัตบุรุษวัดรังสิตทุกท่าน คือ เจ้าภาพ เราทุกคนช่วยกันนะครับในทุกเรื่อง                                                

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

          วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020         สมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล หมายถึงพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งมวล พระองค์ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นกับพระองค์    ประกาศกเอเสเคียล ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดียิ่ง พระองค์อยู่กับฝูงแกะของพระองค์ ทรงตามหาลูกแกะทุกตัวที่กระจัดกระจายไป พระองค์ทรงเลี้ยงดูลูกแกะทุกตัวในคอกให้อ้วนท้วนสมบูรณ์-แข็งแรง ทรงเสริมกำลังลูกแกะที่อ่อนเปลี้ย ทรงรักษาแกะที่บาดเจ็บ ทรงเลี้ยงดูลูกแกะทุกตัวอย่างยุติธรรม       อย่างไรก็ดี พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว ในวันนี้ได้กล่าวถึงวันสิ้นโลก จะมีการพิพากษาประมวลพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนที่ทำดี และคนชั่วก็จะถูกลงโทษเพราะการกระทำของเขา ไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลย  สิ่งที่น่าสังเกตุ ก็คือ พระเจ้าจะทรงพิจารณาทุกคนจากการกระทำของแต่ละคน การกระทำที่แต่ละคนกระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าตรัสว่า…… “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า….’ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ผู้ต่ำต้อย….ท่านทำสิ่งนั้นต่อพระองค์เอง’           เมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหิว ก็ให้เขากิน เห็นเขากระหาย ก็ให้เขาได้ดื่มกิน เห็นแปลกหน้ามา ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก ก็ได้พยายามช่วยพวกเขา พระเจ้าตรัสว่า ……ได้กระทำต่อพระองค์เอง”                             และเมื่อเราได้กระทำเช่นนี้ พระองค์จะประทานรางวัลให้กับเราอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ไม่ได้กระทำเช่นนี้ เขาผู้นั้นจะถูกปรับโทษ                   ***     เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ-วิญญาณในไฟชำระ  ยังเหลืออีกประมาณ 10 วัน เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เชิญชวน       พี่น้องทุกๆ ท่าน สวดภาวนา ขอมิสซา อุทิศส่วนกุศลเพื่อพวกเขา     จะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า และได้เข้าสู่สวรรค์โดยเร็ววัน และเมื่อพวกเขารอดแล้ว พวกเขาคงจะไม่ลืมเราอย่างแน่นอน

***        ขอประกาศย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนะครับ   ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อ  สัปดาห์แล้ว หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆในการฉลองคริสตมาส  ฉลองวันครอบครัว และการฉลองวัดของเรา  พี่น้องท่านใดเคยช่วยงานใด ขอเป็นเหมือนเดิมนะครับ เพื่อวัดของพวกเราทุกคน   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระ บาดของเชื้อไวรัสโควิด เราจะงดการเลี้ยงอาหารร่วมกัน แต่จะแจกเป็นอาหารกล่อง ฉะนั้น       พี่น้องผู้มีน้ำใจที่ปรารถนาจะบริจาค ช่วยติดต่อคุณไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสภาอภิบาล) โทร. (089) 832-2967 เพื่อจะนัดแนะและตกลงเรื่องบรรจุกล่อง และแจกกับทุกคนอย่างทั่วถึง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามายังพี่น้องผู้มีน้ำใจดืทุกๆ ท่านครับ !!!!                       

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

สารวัด ฉบับที่ 151305 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

November 5th, 2021

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว     

มธ 25: 14-30

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกเป็นเรื่องอุปมาว่าดังนี้                   “อาณาจักรสวรรค์ยังจะเปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกำลังจะเดินทางไกล เรียกผู้รับใช้มามอบทรัพย์สินให้ ให้คนที่หนึ่งห้าตะลันต์ ให้คนที่สองสองตะลันต์ ให้คนที่สามหนึ่งตะลันต์ ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วจึงออกเดินทางไป            คนที่รับห้าตะลันต์รีบนำเงินนั้นไปลงทุน ได้กำไรมาอีกห้าตะลันต์ คนที่รับสองตะลันต์ก็ได้กำไรมาอีกสองตะลันต์เช่นเดียวกัน แต่คนที่รับหนึ่งตะลันต์ไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ หลังจากนั้นอีกนาน นายของผู้รับใช้พวกนี้ก็กลับมาและตรวจบัญชีของพวกเขา คนที่รับห้าตะลันต์เข้ามา นำกำไรอีกห้าตะลันต์มาด้วย กล่าวว่า ‘นายขอรับ ท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะลันต์ นี่คือเงินอีกห้าตะลันต์ที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้’นายพูดว่า ‘ดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’  คนที่รับสองตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ท่านให้ข้าพเจ้าสองตะลันต์ นี่คือเงินอีกสองตะลันต์ที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้’ นายพูดวา ‘ดีมาก ผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่ๆ จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด’        คนที่รับหนึ่งตะลันต์เข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับ ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวด เก็บเกี่ยวในที่ที่ท่านไม่ได้หว่าน  เก็บรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรย  ข้าพเจ้ามีความกลัว   จึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนไว้ นี่คือเงินของท่าน’ นายจึงตอบว่า ‘ผู้รับใช้เลวและเกียจคร้าน เจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้ามิได้หว่าน เก็บรวบรวมในที่ที่ข้ามิได้โปรย เจ้าก็ควรนำเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้ เมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบี้ย   จงนำเงินหนึ่งตะลันต์จากเขาไปให้ผู้ที่มีสิบตะลันต์ เพราะผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น และเขาจะมีเหลือเฟือ   แต่ผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกริบไปด้วย ส่วนผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ จงนำไปทิ้งในที่มืดข้างนอก ที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง’”

                    ข้อคิด

พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวเราแต่ละคน พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรแห่งพระอาณาจักรเพื่อเราจะได้นำพระพรนี้ไปเสริมสร้างพระอาณาจักรตามสถานะ และพระพรที่ได้รับมา เราไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยให้พระเป็นเจ้ามาแจกแจงบัญชีแห่งพระพรของพระอาณาจักรพระเจ้าที่ได้รับมา แต่ผลแห่งพระอาณาจักรที่แต่ละคนได้ลงทุนลงแรง เสริมสร้างโดยไม่สูญเปล่า ทำให้ตัวเราและผู้อื่นได้ชื่นชมความยินดี ความรัก และสันติแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า สิ่งที่บ่งบอกว่า เราเป็นผู้รับใช้ที่ดีหรือไม่ คือการใช้พระพรที่เราได้รับมาจากพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตเพื่อแสดงออกถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า และนำความรัก ความยินดีมาสู่ชีวิตของตนเองและผู้อื่น หาไม่แล้วเราก็จะเหมือนคนรับใช้ที่เกียจคร้าน นั่งขมขื่นกับชะตากรรมของตนเอง และโกรธเคืองผู้อื่น.

 

 

พรชีวิต

มนุษย์มิอาจเลือกเกิดตามใจกำหนด

….มิอาจเลือกตายตามใจปรารถนา

….มิอาจยืดกาลเวลาตามใจต้องการ

                                                             

ต่อหน้าชีวิต และวันเวลา

เขาพบตนเองตัวเล็ก และไร้อำนาจ

….มิอาจโต้แย้ง หรือต่อรอง

ชีวิตและวันเวลา

เป็นสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่จะบรรจุไว้ในมือมนุษย์

มิใช่สมบัติส่วนตัวที่มนุษย์เป็นเจ้าของ

แต่….เป็นพระประทานจากเบื้องบน

                                                      

ในวันนั้นที่เขาก่อเกิดเป็นตัวตน

เขาหลับสนิทในความมืด…..ไม่รู้เรื่องราว และความเป็นมา

ลมหายใจ….ของขวัญชิ้นแรกจากสวรรค์ ปลุกเขาให้มีชีวิต

แม้จะแตกต่าง และไม่เท่ากันในสิ่งที่มี

แต่….ไม่เคยขาดแคลนสิ่งใด

เขามั่งคั่งด้วยศักยภาพ เพียงพอที่จะก้าวไปอย่างสร้างสรรค์

                                     

ชีวิตจึงกลับเป็น พระพรสูงสุด ที่มนุษย์ได้รับ

พร้อมกับเสียงเรียกเชิญจากเบื้องบนให้ก้าวเดินในกาลเวลา

….เติบโต และให้ดอกผลตามฤดูกาล แก่ผืนแผ่นดิน

จนกว่าจะถึงวันนั้น ที่ถูกกำหนดให้ต้องโบกมือลา

เพื่อกลับคืนสู่อ้อมแขนนิรันดร์กาล….ถื่นกำเนิดของชีวิต

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว

 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 สัปดาห์ที่ 32  เทศกาลธรรมดาเดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ

            นักบุญเปาโล เขียนจดหมายเตือนใจเราทุกคนว่า ……   “พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้-ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับ คือ ผู้ที่ตายไปแล้ว เพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง เราเชื่อว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้ที่หลับไปมาอยู่กับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่น เดียวกัน”      วันนี้พระเยซูเจ้า จึงเล่าอุปมาให้เราตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในความตาย เพื่อเราจะได้พร้อมที่จะกลับไปอยู่กับพระองค์ในบ้านแท้ของเรา-ในอาณาจักรสวรรค์ เราต้องพยายามเตรียมพร้อมอยู่เสมอทุกเวลานาที พร้อมที่จะออกจากโลกนี้ พร้อมที่จะผ่านความตาย เพื่อจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าในสรวงสวรรค์-บ้านแท้ของเรา ประพฤติปฏิบัติตัวของเรา ให้อยู่ในหนทางสวรรค์ ไม่หลงทางไปกับจิตตารมณ์ของโลก ไม่ติดใจกับของของโลกนี้ พร้อมเสมอจะสละทุกสิ่ง พร้อมจะตายและออกจากโลกนี้ เพื่อไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์เสวยสุขกับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร

***        เชิญชวนพี่น้องสวดภาวนา-ขอมิสซา เพื่อวอนขอพระเจ้าเมตตาต่อญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ พวกเขาอาจจะพลาดไปบ้าง พวกเขาอาจจะต้องยังใช้โทษบาป พวกเขาจะรอดอย่างแน่นอนอาศัยคำ      ภาวนาของพวกเรา

*** เชิญพี่น้องส่งแบบบันทึกการสวดลูกประคำตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อทางคณะกรรมการจะได้รวบรวมบันทึก เราคริสตชนตั้งใจว่าจะร่วมกันสวดสายประคำให้ครบหนึ่งล้านสายเพื่อถวายแด่พระแม่เจ้า

***  หลังมิสซาวันอาทิตย์นี้ จะมีประชุมสภาภิบาลวัดของเรา เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ในการเตรียมฉลองคริสตมาส-ฉลองวันครอบครัว-และฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ฉลองปีใหม่ ฉลองวัดของพวกเรา  พี่น้องท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญเลยนะครับ เพื่อพี่น้องทุกคนของวัดของเราและสัตบุรุษวัดอื่นที่จะมาร่วมฉลองกับพวกเรา

***            พี่น้องท่านใดที่จะสมัครเข้าร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ของวัดของเรา เขียนใบสมัครและส่งเลยนะครับ วันนี้หัวหน้าหรือประธานของกลุ่มต่างๆ จะรวบรวมใบสมัครส่งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของวัดต่อไป

***            ตลอดเดือนนี้ เราจะภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก เชิญพี่น้องร่วมภาวนาเพื่อขอให้มีเด็กและหนุ่มสาวสมัครเป็นพระสงฆ์และนักบวชมากขึ้นเพื่อรับใช้พี่น้องและพระศาสนจักร

***        ไม่ลืมที่จะขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของพี่น้องทุกท่านที่มีต่อวัดเสมอๆมา ขอพระเจ้าตอบแทนพี่น้องทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยเทอญ

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020   สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

            พระวาจาพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้  พระเจ้าทรงเน้นเตือนพวกเราทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะวันเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเราเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน พระวรสารโดยนักบุญมัทธิวได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า กล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า นายที่จะเดินทางกลับมา หลังจากที่ได้มอบทรัพย์สินให้กับผู้รับใช้แต่ละคน แล้วก็ออกเดินทางไปไกล นายจะกลับมาและจะสำรวจตรวจดูความรับผิดชอบของผู้รับใช้ทุกคน ทรัพย์สินที่พระองค์มอบให้ คือ พระพรต่างๆมากมาย ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราทุกคน เมื่อนายไม่อยู่-เมื่อเราอยู่ในโลก เราได้ใช้พระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างไรบ้าง หรือเราเก็บฝังดินไว้       หนังสือสุภาษิต ในบทอ่านแรก ได้กล่าวถึงหญิงหรือภรรยาที่ขยันขันแข็ง มือเธอจับไนปั่นด้าย นิ้วเธอหมุนเครื่องกรอด้าย เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน เธอเป็นสตรีที่งามทั้งกายและใจ เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า                                                                                                                               พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคนอย่างมากมาย และไม่เหมือนกัน เราได้นำพระพรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร – และเกิดผลอย่างไร บางคนได้รับห้าตะลันต์ บางคนได้รับสาม และบางคนได้รับหนึ่ง หากเรานำไปเก็บไว้เฉยๆ – นำไปฝังดิน มันไม่เกิดผล พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงตำหนิเรา และจะลงโทษเรา เพราะความเกียจคร้านของเรา  พระเจ้าประทานให้คนหนึ่งมีความรอบรู้ ประทานให้คนหนึ่งมีความเชื่อ ประทานให้คนหนึ่งสามารถบำบัดรักษาโรคได้ ประทานให้คนหนึ่งทำอัศจรรย์ได้  ให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา  ให้อีกคนหนึ่งสามารถจำแนกจิตต่างๆ ได้ ให้อีกคนหนึ่งอธิบายตีความหมายของภาษาได้  พระเจ้ามอบพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคน ฉะนั้น เราต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เกิดผลต่อตัวเราและคนอื่นด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า ผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์                                               

สรุปการประชุมของคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 

1.    การฉลองคริสตมาส     ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020        (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)

1.1      เลื่อนมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพเป็น 21.00 น. (เดิม 22.00  น.)

1.2      จะมีกิจกรรมถ่ายภาพ (Photo Booth) ให้กับครอบครัวของพี่น้องทุกครอบครัว            เลือกแบบภาพได้ 2 รูปแบบ เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่เวลา 17.30-20.30  น.

1.3    มีกิจกรรมสอยดาว และบิงโก เพื่อรับของขวัญ เตรียมไว้สำหรับทุกคน                              เริ่มเวลา 18.00 น. 

1.4        เยาวชนจัดขาย ขนม แซนวิซ ขนมถุง และน้ำ โดยใช้แก้วกระดาษ  (รณรงค์ไม่            ใช้แก้วพลาสติก) ผู้ใดนำแก้วมาเอง ลดราคา 5 บาท

1.5          เยาวชนรับผิดชอบทำถ้ำพระกุมารในโบสถ์ และที่บริเวณหน้าบ้านพ่อ

1.6    สภาอภิบาลและเยาวชนจัดที่นั่งในโบสถ์และที่นั่งในเต้นท์สำหรับสัตบุรุษ

1.7     ปีนี้ งดจัดอาหารหลังมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ กลับบ้านด้วยพระพรของ      องค์ประกุมารเยซู และของขวัญที่ได้รับและปฏิทินคริสตังค์

1.8        งดการแสดงละครเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

1.9 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 20 เวลา 09.00 น.

  1. วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ – ครอบครัวสัตบุรุษวัดรังสิต (วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 20) เชิญพี่น้องทุกครอบครัวมาร่วมโมทนาคุณและสรรเสริญพระเจ้า ขอพระพรจาก      พระเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกครอบครัวรับหนังสือไบเบิลไดอารี่ 2021                 เพื่อจะมีพระวาจาของพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆ วัน    (งดเลี้ยงอาหาร เนื่องจาก    สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด)
  2. ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระแม่มารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า นามชื่อวัดของเรา จัดเป็นวันขอพรและฉลองวัดประจำปี

3.1        หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ขอให้เป็นเหมือนปีที่แล้วโดยรวม

3.2        การจัดเตรียมสถานที่  – ธง คณะกรรมการสภาอภิบาลทุกท่าน เยาวชน           กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีน้ำใจดีทุกๆ ท่าน

3.3             เครื่องเสียง – แสงสว่าง – ไฟประดับ  คุณปรีชาและครอบครัว คุณวุฒิชัยและ     ครอบครัว   คุณอรุณ และผู้มีน้ำใจดีร่วมด้วยช่วยกัน (เริ่มวันคริสตมาส)

3.4      ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ  คุณไพโรจน์  คุณวรพล (อาร์ม) รวมถึงการจัดการ    จราจร ติดต่อตำรวจ อปพร.

3.5        กองอำนวยการ     ครอบครัวซ้อชุติมา คุณวิทย์ – คุณปรีชา (โฆษก)

3.6         อาหารพระสงฆ์   ครอบครัวซ้อวราภรณ์  และ ครอบครัวซ้อชุติมา

3.7          อาหารสัตบุรุษ     สรุป แจกอาหารกล่อง คุณไพโรจน์ รับผิดชอบ

ปีนี้ พี่น้องผู้มีน้ำใจดีที่จะช่วยบริจาคเรื่องอาหาร ขอเป็นปัจจัย แต่ถ้าปรารถนา จะบริจาคเป็นอาหาร ช่วยติดต่อกับคุณไพโรจน์ เพื่อจะนัดแนะตกลงเรื่องการ         บรรจุกล่องแจก เพื่อจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงในการประชุมสภาอภิบาล ขอ    ความเข้าใจจากพี่น้องทุกๆ ท่าน ติดต่อคุณไพโรจน์ เบอร์ (089) 832-2967

3.8        รณรงค์เชิญชวนพี่น้องใส่เสื้อสีฟ้า – เสื้อฉลอง 50 ปีของวัดของเรา ที่วัดยังมีเสื้อ          ฉลอง 50 ปีอีกจำนวนหนึ่ง พี่น้องท่านใดต้องการติดต่อคุณปาณะวัฒน์ (ป่าน)                 คุณวรพล (อาร์ม) และบรรดาเยาวชนได้เลยครับ

3.9        จะมีพระสงฆ์มาเทศน์เตรียมจิตใจฉลองคริสตมาส – ฉลองวัด                        วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 20   ทั้งมิสซา 09.00 น. และ 11.00 น.                วันเสาร์ที่      19 ธันวาคา 20    เวลา 19.00 น.                                                          วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 20   เวลา 09.00 น.                                       (พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์)

3.10      พี่น้องสัตบุรุษวัดรังสิตทุกท่าน คือ เจ้าภาพ เราทุกคนช่วยกันนะครับในทุกเรื่อง       

 

                                                    คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

สารวัด ฉบับที่ 151303 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

November 5th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว
มธ 5: 1-12ก
เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจานวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะ อาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”

ข้อคิด มหาบุญลาภเป็นบทเทศน์ที่เป็นหัวใจของการดาเนินชีวิต คริสตชน หากว่าเราให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเป้าหมายในการดาเนินชีวิตแล้ว สิ่งใดๆ ที่คุณค่าฝ่ายโลกถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายหรือทุกขลาภแล้ว สาหรับผู้ที่แสวงหาพระอาณาจักรพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบุญ เป็นความสุข ดังเช่น ความยากจน 2
ความทุกข์ ความสุภาพอ่อนโยน และสิ่งใดที่ฝ่ายโลกถือว่าเป็นความขัดสนขาดแคลนนั้น จะเป็นความสุขในพระอาณาจักรพระเจ้า ผู้ที่มีความวางใจในพระเจ้าจะพบความสุขได้ไม่ยาก โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย ทาให้เราเข้าใจว่า เราสามารถสัมผัสถึงชีวิตนักบุญได้ โดยการดาเนินชิวิตในคุณค่าแห่งมหาบุญลาภ เป็นความสุขสงบในความรักของพระเจ้า และทาให้พระอาณาจักรของพระองค์ปรากฎในแผ่นดิน.

นักบุญเดินดิน
นักบุญ มิใช่คนดีของอดีต
ที่มีภาพถ่ายติดบนฝาผนัง และรูปปั้นตั้งบนหิ้งสูง
เขามิใช่ชนต่างภพที่ห่างไกล และแปลกแยก
แต่….นักบุญเป็นเขาคนนั้นที่เดินดิน
และดาเนินชีวิตเป็นพยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า
เป็นเขาที่แสงแห่งความสุภาพถ่อมตน ฉายส่องในโลกที่มืดมน
เป็นเขาที่มีดวงตาอ่อนโยน และดวงใจอหิงสา
เป็นเขาที่ร้องไห้ เพราะการพลัดพรากที่อุดมด้วยความห่วงใย
เป็นเขาที่กระหายหาความชอบธรรม
และยอมอยู่อย่างหิวกระหาย จนกว่าความชอบธรรมจะเป็นจริง
เป็นเขาที่อิ่มล้นด้วยความเมตตากรุณา
และไม่เคยตัดใครออกจากอ้อมแขนของหัวใจ
เป็นเขาที่เป็นเจ้าของหัวใจที่ไม่แบ่งแยก
และไม่เคยลังเลในความรักภักดีต่อพระเจ้า
เป็นเขาที่แสวงหาสันติภาพ
และร่วมสร้างโลกแห่งสันติ จากผืนดืนที่แตกร้าว
เป็นเขาที่มิได้เป็นศิษย์ เพียงแค่วันท้องฟ้าแจ่มใส 3
แม้ในค่าคืนเดือนมืด เขายอมทนทุกข์เพื่อพระอาณาจักร
และยิ้มรับผู้เบียดเบียนข่มเหง
เป็นเขาที่ถูกคารามใส่ เพราะความเชื่อและศรัทธา
เป็นเขาที่ตอบแทนคาดูหมิ่นข่มเหง ด้วยคาอวยพร
เป็นเขาที่ร้องเพลงแด่พระเจ้า ในชัยชนะแห่งชีวิต
เป็นเขาเหล่านี้ที่ฉันพยายามเจอบนผืนแผ่นดิน
เรื่องราวของเขาอาจมิได้ถูกเล่าขาน
ชีวิตและความดีของเขา อาจมิได้รับการฉลอง
แต่….เป็นเขาเหล่านี้ ที่วันนี้โลกคิดถิง และร่วมฉลอง
ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บัณฑิตทางกฏหมายคนหนึ่ง ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า….. “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บท บัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือ ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือน รักตัวเอง ธรรมบัญญัติและคาสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบท บัญญัติสองประการนี้”
พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้ยินได้ฟังพระเยซูเจ้าทรงสรุปบัญญัติแห่งความรักนี้ มานับครั้งไม่ถ้วน การได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หน มันก็ไม่สาคัญเท่ากับ “การปฏิบัติ” ปฏิบัติกิจแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งก็ดูเหมือนว่า เป็นคาพูดง่ายๆ แต่ไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ กระนั้นก็ไม่ยากจนปฏิบัติไม่ได้ นักบุญยอห์นในจดหมายของท่านเขียนไว้ว่า …… “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ” (1ยน. 4:20) พี่น้องที่รัก แม้มันจะปฏิบัติยาก แต่เราก็ต้องพยายามนะครับ เริ่มจากพยา ยามรักพระเจ้าด้วยจริงใจ สวดภาวนาให้มาก มาหาพระองค์บ่อยๆ ไม่ขาดมาร่วมมิสซาทุกๆวันอาทิตย์ พยายามละทิ้งบาป ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่โกหก ไม่ผิดยุติธรรมต่อผู้ใด พยายามเป็นคนที่มีน้าใจดี น้าใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อื่น คิดบวกและมองบวกเสมอๆ พี่น้องครับ ถ้าเราพยายามทาเช่นนี้ เรากาลังแสดงออกว่า เรารักพระเจ้า และเรากาลังรักเพื่อนพี่น้อง เรากาลังถือบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับพี่น้อง ค่อยๆพยายามทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเผาผลาญข้าพเจ้าด้วยไฟรักของพระองค์เทอญ.

*** วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ ช่วยเหลือเด็กๆ ยากจน มูลนิธิเซนต์มาร์ติน เชิญชวนไปเยี่ยมด้วยนะครับ

*** เดือนตุลาคม กาลังจะจบลงในไม่ช้านี้ ผู้ใดสวดลูกประคา พระแม่เจ้าคงไม่ปล่อยให้ตกนรก

*** เชิญชวนสมัครเป็นผู้อ่าน และเข้ารับการอบรมใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

*** เตือนความจาอีกครั้งนะครับ ขอให้ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรของวัด รังสิตของเรา ช่วยรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ส่งให้กับพ่อ เจ้าวัด เพื่อเก็บไว้เป็นทะเบียน และ หลักฐานของวัดให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ!!!

*** ขณะนี้ได้มีการฝึกซ้อม-ฝึกหัดเล่นออร์แกนหรืออิเลคโทนแล้ว โดยพี่อิ่ม + พี่ ศิริพงศ์ ผู้ที่สมัครไว้ อย่าลืมมาฝึกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ไม่ช้าไม่นานก็ จะสาเร็จครับ

*** และพี่น้องต้องช่วยกันเสนอวิธีการ-ออกข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง ด้วยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020
วันนี้ เราทาการสมโภชนักบุญทั้งหลาย
มีคาถามว่า “นักบุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นใคร?? และมาจากไหน ?? นักบุญยอห์น ในหนังสือวิวรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้าย พระเจ้าทรงดลใจ นบ.ยอห์น ได้เห็นนิมิต – ได้ทราบ และเข้าใจว่า….“พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ที่มาจากการถูกเบียดเบียน พวกเขาได้ซักเสื้อขาวของพวกเขาจนขาวในพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้สู้ทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พวกเขาได้ปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้า ที่สุด พวกเขาได้ยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้า และพวกเขาได้ยอมตายจากโลก เพื่อมีชีวิตใหม่กับองค์พระเจ้า” นักบุญยอห์นอัครสาวก ได้ยืนยันว่า ผู้ที่มีความเชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อจนวาระสุดท้าย ทุกคนได้รับการไถ่ และถูกรับเข้าเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเราจะได้รับชีวิตนิรันดรในพระองค์ การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า คือ การดาเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ 8 ประการ จะต้อง หนึ่ง มีใจยากจน สอง ยอมอดทนในความทุกข์ยากลาบาก สาม ต้องมีใจอ่อนโยน สี่ ต้องชอบธรรม ห้า ต้องยืนหยัดในความเชื่อ หก ต้องมีใจบริสุทธิ์ เจ็ด ต้องพยายามสร้างสันติ แปด ต้องยืนหยัดในความเชื่อ แม้จะถูกใส่ร้าย ถูกเบียดเบียน ถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูเจ้า ทุกคนที่พยายามปฏิบัติตามเช่นนี้ พวกเขาจะได้รับบาเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์นิรันดร พี่น้องที่รัก เราทุกคนอยากไปสวรรค์ หนทางและวิธีการที่จะเดินไปสวรรค์ คือ การปฏิบัติตนทุกวันตามมหาบุญลาภ 8 ประการนี้ เราจะค่อยๆ สัมผัสการมีชีวิตเป็นนักบุญ เหมือนกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านั้น ที่เราฉลองระลึกถึงท่านในวันนี้ 6
ข้าแต่ท่านนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราแต่ละคน ขอท่านช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า เพื่อพวกเราทุกคนด้วยเทอญ

*** พวกเราผ่านเดือนแม่พระลูกประคา ด้วยการฉลองนักบุญทั้งหลาย แม่พระก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์และได้เข้าสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หากเราสวดลูกประคาทุกวันต่อไป สวรรค์จะเป็นของเราอย่างแน่นอน

*** ตลอดเดือนพฤศจิกายน พระศาสนจักรเชิญชวนให้คิดถึงวิญญาณของผู้ล่วงลับ วิญญาณที่อยู่ในไฟชาระทุกดวง การภาวนาและการขอมิสซา เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเขารอดไปสวรรค์ได้

*** เตือนความจาอีกครั้ง ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรช่วยรวบรวมใบสมัครของสมาชิกทุกคนส่งให้กับพ่อเจ้าวัดด้วย และเป็นพิเศษสาหรับกลุ่มผู้อ่านขอสมัครเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 7 พย.ศกนี้ ที่วัดแม่พระฟาติมา คุณป่านช่วยรวบรวมด้วยครับ

*** ขอขอบคุณพี่น้องผู้มีน้าใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย ช่วยเด็กๆ ที่ศูนย์มาร์ติน รวบรวมได้ทั้งหมด 32,640.- บาท นาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและขนม และทาอาหารเลี้ยงพวกเขา ที่เหลือมอบให้เป็นทุนค่าใช้ จ่ายดูแลพวกเขาทั้งหมด 24,140.- บาท ขอพระเจ้าตอบแทนน้าใจดีของทุกท่านเทอญ

***เชิญพี่น้องช่วยเสนอวิธีการเพื่อการเตรียมฉลอง ด้วยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020
วันนี้ เราทาการสมโภชนักบุญทั้งหลาย
มีคาถามว่า “นักบุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นใคร?? และมาจากไหน ?? นักบุญยอห์น ในหนังสือวิวรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้าย พระเจ้าทรงดลใจ นบ.ยอห์น ได้เห็นนิมิต – ได้ทราบ และเข้าใจว่า….“พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ที่มาจากการถูกเบียดเบียน พวกเขาได้ซักเสื้อขาวของพวกเขาจนขาวในพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้สู้ทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พวกเขาได้ปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้า ที่สุด พวกเขาได้ยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้า และพวกเขาได้ยอมตายจากโลก เพื่อมีชีวิตใหม่กับองค์พระเจ้า” นักบุญยอห์นอัครสาวก ได้ยืนยันว่า ผู้ที่มีความเชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อจนวาระสุดท้าย ทุกคนได้รับการไถ่ และถูกรับเข้าเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเราจะได้รับชีวิตนิรันดรในพระองค์ การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า คือ การดาเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ 8 ประการ จะต้อง หนึ่ง มีใจยากจน สอง ยอมอดทนในความทุกข์ยากลาบาก สาม ต้องมีใจอ่อนโยน สี่ ต้องชอบธรรม ห้า ต้องยืนหยัดในความเชื่อ หก ต้องมีใจบริสุทธิ์ เจ็ด ต้องพยายามสร้างสันติ แปด ต้องยืนหยัดในความเชื่อ แม้จะถูกใส่ร้าย ถูกเบียดเบียน ถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูเจ้า ทุกคนที่พยายามปฏิบัติตามเช่นนี้ พวกเขาจะได้รับบาเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์นิรันดร พี่น้องที่รัก เราทุกคนอยากไปสวรรค์ หนทางและวิธีการที่จะเดินไปสวรรค์ คือ การปฏิบัติตนทุกวันตามมหาบุญลาภ 8 ประการนี้ เราจะค่อยๆ สัมผัสการมีชีวิตเป็นนักบุญ เหมือนกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านั้น ที่เราฉลองระลึกถึงท่านในวันนี้ 6
ข้าแต่ท่านนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราแต่ละคน ขอท่านช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า เพื่อพวกเราทุกคนด้วยเทอญ

*** พวกเราผ่านเดือนแม่พระลูกประคำ ด้วยการฉลองนักบุญทั้งหลาย แม่พระก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์และได้เข้าสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หากเราสวดลูกประคาทุกวันต่อไป สวรรค์จะเป็นของเราอย่างแน่นอน

*** ตลอดเดือนพฤศจิกายน พระศาสนจักรเชิญชวนให้คิดถึงวิญญาณของผู้ล่วงลับ วิญญาณที่อยู่ในไฟชาระทุกดวง การภาวนาและการขอมิสซา เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเขารอดไปสวรรค์ได้

*** เตือนความจาอีกครั้ง ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรช่วยรวบรวมใบสมัครของสมาชิกทุกคนส่งให้กับพ่อเจ้าวัดด้วย และเป็นพิเศษสาหรับกลุ่มผู้อ่านขอสมัครเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 7 พย.ศกนี้ ที่วัดแม่พระฟาติมา คุณป่านช่วยรวบรวมด้วยครับ

*** ขอขอบคุณพี่น้องผู้มีน้าใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย ช่วยเด็กๆ ที่ศูนย์มาร์ติน รวบรวมได้ทั้งหมด 32,640.- บาท นาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและขนม และทาอาหารเลี้ยงพวกเขา ที่เหลือมอบให้เป็นทุนค่าใช้ จ่ายดูแลพวกเขาทั้งหมด 24,140.- บาท ขอพระเจ้าตอบแทนน้าใจดีของทุกท่านเทอญ

***เชิญพี่น้องช่วยเสนอวิธีการ-ออกความคิดเห็นเพี่เตรียมการฉลองด้วยนะครับ!!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ

สารวัด ฉบับที่ 151302 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

November 5th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 22: 34-40

เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน  มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฏหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า  “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน  นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เช่น เดียวกันคือ  ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

                                      ข้อคิด

บทอ่านที่หนึ่งไม่ได้พูดถึง “ความรัก” แต่ก็บรรยายธรรมชาติที่แท้จริงของความรักได้อย่างทรงพลัง “ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหรือรังแกคนต่างชาติ… ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกำพร้า…” หรืออีกนัยหนึ่ง เราต้องปฏิบัติต่อคนต่ำต้อย หรือผู้ถูกทอดทิ้งด้วยความเมตตาและสงสาร นี่คือความหมายของความรัก และคำตอบสู่คำถาม พระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงสรุปบทบัญญัติแห่งความรัก “รักองค์พระผู้เป็นเจ้า” และ “รักเพื่อนมนุษย์” ความรักต่อพระเจ้ามาคู่กับความรักต่อเพื่อนมนุษย์ “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ” (1 ยน 4:20) บัญญัติแห่งความรักจึงเป็นหัวใจของชีวิตคริสตชน ศิษย์พระคริสต์.

 

คนแปลกหน้า

ผู้ชนอิสราเอลได้รับเสียงเรียก ให้รักเมตตาคนแปลกหน้า

คริสตชนได้รับเสียงเรียก ให้รักเมตตาเพื่อนพี่น้อง

ทั้งสองกลุ่มชนได้ยินเสียงเรียก ให้กางแขนหัวใจออกไปต้อนรับ

เพราะหัวใจที่เปิดกว้างต้อนรับ คือเนื้อนาแห่งความรักเมตตา

คนต่างด้าว มิใช่เขาคนนั้นที่ฉันไม่รู้จัก

แต่…เขาที่ฉันไม่อยากรู้จัก

มิใช่เขาคนนั้นที่ฉันไม่คุ้นเคย

แต่..เขาที่ฉันไม่อยากคุ้นเคย

มิใช่เขาคนนั้นที่ไม่น่ารัก

แต่..เขาคนนั้นที่ฉันไม่อยากรัก

คนแปลกหน้าจึงอาจก้าวเดินวนเวียนอยู่ในบ้าน

..รอคอยการต้อนรับ และความรักเมตตา

 

มนุษย์อาจหวาดกลัวที่จะรัก  เพราะความรักบาดเข้าเนื้อ

ความรักมีราคาแพง ที่ผู้รักจำต้องจ่าย

…บ่อยครั้งอาจต้องบาดเจ็บปางตาย

เมื่อชายหนุ่มชื่อเยซู  ได้เปิดหัวใจแห่งความรักต้อนรับทุกผู้คน

เพียงสองก้าวของกาลเวลา ผืนนาที่เคยสงบเงียบก็แปรเปลี่ยนเป็นค่ายฉุกเฉิน

 

การนั่งนิ่งเสวยสุขในหัวใจปิดแน่น ก็มีราคาแพง ที่เจ้าของจำต้องจ่าย

ผู้คนเศร้าเหงาล้มตาย ในห้องหัวใจที่ประตูปิดลงกลอน

เฝ้ารอคอยการดูแลเอาใจใส่

พระเยซูเสด็จเยี่ยมประชากรของพระอ งค์

มีเพียงแค่ในแผ่นปัง และเหล้าองุ่น

แต่….ในคนแปลกหน้า

เมื่อเราเป็นคนแปลกหน้ามา ท่านได้ต้อนรับเรา

มนุษย์เอ๋ย…อย่ากังวลใจไปเลย ว่าเขาเป็นใคร

ถ้าเป็นเพื่อน..ทักทายด้วยมือและหัวใจ

ถ้าเป็นคนแปลกหน้า….ให้ความแปลกแยกจบสิ้น

ถ้าเป็นศัตรู…ให้ความรักประสานรอยแตกร้าว.       

 

      ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว         

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันแพร่ธรรมสากล

พระเจ้าตรัสว่า “เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา เราให้ตำแหน่งแก่ท่าน แม้ท่านไม่รู้จักเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ เราทุกคนถูกแต่งตั้งและให้ทำหน้าที่ประกาศก ท่านจะต้องประกาศพระนามของเรา ประกาศให้โลกรู้ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์”      นักบุญเปาโล จึงเขียนจดหมายเตือนเราทุกคนว่า เราจะต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะพระทัยดีของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ เรามีฐานะเป็นบุตรของพระองค์  เป็นประชากรของพระองค์      พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันแพร่ธรรมสากล เป็นวันที่เราจะต้องประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า เป็นความบกพร่องและความผิด หากท่านไม่ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า    พี่น้องครับเราเคยเข้าใจว่า เป็นหน้าที่ของพระสังฆราช พระสงฆ์   ซิสเตอร์ และบรรดานักบวช ที่จะต้องประกาศพระนามของพระเจ้า แต่โดยแท้จริง เมื่อเรารับศีลล้างบาป เราเกิดเป็นบุตรของพระองค์ เราทุกคนจึงมีหน้าที่ในฐานะบุตร ประกาศความยิ่งใหญ่และความดีของพระองค์ วันนี้พระวรสารยังพูดถึง หน้าที่ที่เราจะต้องบำรุงพระศาสนจักรด้วย พระศาสนจักร คือ ตัวเราทุกคน  เราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกัน เพื่อให้พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้ (เปรียบได้กับประชาชนของประเทศจะต้องเสียภาษี เพื่อให้ประเทศอยู่ได้นั่นเอง หากประชาชนไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาล แล้วรัฐบาลจะนำเงินจากไหนมาบริหารประเทศ ชาติ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ) พระเจ้าประทานทุกสิ่งให้แก่เรา เราจึงนำส่วนหนึ่งคืนถวายแด่พระองค์ !!!!

***           วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ เพื่อการแพร่ธรรม เราอาจมิได้ประกาศ           พระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยปากของเราโดยตรงเราบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ในกิจการนั้น

***           ขอขอบพระคุณ คุณอันตน สายัณห์ ทองอ่อน และเพื่อนผู้มีน้ำใจดีช่วยบริจาคโลงเย็น เพื่อเก็บศพของผู้ล่วงลับขณะตั้งศพสวดภาวนาขอพระเจ้าตอบแทนท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

***           เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำผ่านไปครึ่งหนี่งแล้ว ลูกที่ดีของพระแม่ คงจะสวดสายประคำได้หลายสายแล้วเป็นแน่ ผู้ใดยังไม่ได้สวด ไม่มีคำว่าสายนะครับ เริ่มนะวันนี้เลยนะครับ

***           วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ วัดรังสิตของพวกเราจะไปเยี่ยมและช่วยเหลือมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ดังนั้นอาทิตย์หน้า เราจะตั้งกล่องรับบริจาคจากน้ำใจดีของพี่น้องที่จะช่วยเหลือครับ

***           อย่าลืมช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการฉลองคริสตมาส                              ฉลองครอบครัว และฉลองวัดของเรานะครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020   สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บัณฑิตทางกฏหมายคนหนึ่ง ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่า      “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ”    พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า…..     “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ                 สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บท               บัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือ ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือน              รักตัวเอง  ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบท                บัญญัติสองประการนี้

พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้ยินได้ฟังพระเยซูเจ้าทรงสรุปบัญญัติแห่งความรักนี้ มานับครั้งไม่ถ้วน การได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หน มันก็ไม่สำคัญเท่ากับ “การปฏิบัติ”  ปฏิบัติกิจแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์  ซึ่งก็ดูเหมือนว่า เป็นคำพูดง่ายๆ แต่ไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ  กระนั้นก็ไม่ยากจนปฏิบัติไม่ได้  นักบุญยอห์นในจดหมายของท่านเขียนไว้ว่า ……  “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ”  (1ยน. 4:20)   พี่น้องที่รัก แม้มันจะปฏิบัติยาก แต่เราก็ต้องพยายามนะครับ เริ่มจากพยา ยามรักพระเจ้าด้วยจริงใจ สวดภาวนาให้มาก มาหาพระองค์บ่อยๆ ไม่ขาดมาร่วมมิสซาทุกๆวันอาทิตย์ พยายามละทิ้งบาป ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่โกหก ไม่ผิดยุติธรรมต่อผู้ใด พยายามเป็นคนที่มีน้ำใจดี น้ำใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อื่น คิดบวกและมองบวกเสมอๆ    พี่น้องครับ ถ้าเราพยายามทำเช่นนี้  เรากำลังแสดงออกว่า เรารักพระเจ้า และเรากำลังรักเพื่อนพี่น้อง เรากำลังถือบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับพี่น้อง ค่อยๆพยายามทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน                        ข้าแต่พระเจ้า  โปรดเผาผลาญข้าพเจ้าด้วยไฟรักของพระองค์เทอญ.

***      วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ ช่วยเหลือเด็กๆ ยากจน มูลนิธิเซนต์มาร์ติน      เชิญชวนไปเยี่ยมด้วยนะครับ

***       เดือนตุลาคม กำลังจะจบลงในไม่ช้านี้ ผู้ใดสวดลูกประคำ    พระแม่เจ้าคงไม่ปล่อยให้ตกนรก

***      เชิญชวนสมัครเป็นผู้อ่าน  และเข้ารับการอบรมใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน       ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

***        เตือนความจำอีกครั้งนะครับ ขอให้ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรของวัด   รังสิตของเรา ช่วยรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ส่งให้กับพ่อ             เจ้าวัด เพื่อเก็บไว้เป็นทะเบียน และ หลักฐานของวัดให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ!!! ***          ขณะนี้ได้มีการฝึกซ้อม-ฝึกหัดเล่นออร์แกนหรืออิเลคโทนแล้ว โดยพี่อิ่ม + พี่        ศิริพงศ์ ผู้ที่สมัครไว้ อย่าลืมมาฝึกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ไม่ช้าไม่นานก็     จะสำเร็จครับ

***      และพี่น้องต้องช่วยกันเสนอวิธีการ-ออกข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง           ด้วยนะครับ!!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

สารวัด ฉบับที่ 151301 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

November 5th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 22: 15-21

ครั้งนั้น ชาวฟาริสีปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระเยซูจ้า จึงส่งศิษย์ของตนพร้อมกับคนที่นิยมกษัตริย์เฮโรดมาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ พวกเรารู้ว่าท่านเป็นคนเที่ยงตรง สั่งสอนวิถีทางของพระเจ้าตามความจริง โดยไม่ลำเอียง เพราะท่านไม่เห็นแก่หน้าใคร ดังนั้น โปรดบอกเราเถิดว่า ท่านมีความเห็นว่าการเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูก ต้องหรือไม่” พระเยซูเจ้าทรงหยั่งรู้เจตนาร้ายของเขา จึงตรัสว่า “พวกคนเจ้าเล่ห์ เจ้ามาทดลองเราทำไม จงนำเงินที่ใช้เสียภาษีมาให้ดูสักเหรียญหนึ่ง” เขาก็นำเงินเหรียญมาถวาย พระองค์จึงตรัสถามว่า “รูปและคำจารึกนี้เป็นของใคร” เขาตอบว่า “เป็นของพระจักรพรรดิซีซาร์” พระองค์จึงตรัสว่า “ของของซีซาร์ จึงคืนให้ซีซาร์ และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด”

                                ข้อคิด

การตกอบู่ภายใต้พลังอำนาจครอบงำของบาป “อิจฉา” ชาวฟาริสีไม่พอใจ “ความดี” ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ พวกเขาเลือกวิธี “ชั่วร้าย” งุบงิบปรึกษากันเพื่อจับผิดพระวาจาของพระองค์ เป็นช่องทางดึงกระแสนิยมในตัวพวกเขากลับคืนมา แต่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้ไถ่ ผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ไม่เลือกวิธีที่จะเผชิญหน้าด้วยการทะเลาะวิวาท แต่เลือกประกาศ “ความยุติธรรม” “ของซีซาร์ จงคืนให้ซีซาร์ และของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” เป็นการดีหากคริสตชนทุกคนจะตระหนักเสมอว่า มีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระอาจารย์ พระองค์ทรงสอนเราทั้งด้วยแบบอย่างและคำพูด ให้เราเลียนแบบพระองค์.

 

 คืนให้พระเจ้า

ผู้สอดแนมถูกส่งมาเพื่อจับผิด

เขาเริ่มบทสนทนาด้วยคำยกยอที่เต็มด้วยเลศนัย

….เรียกพระองค์ว่า อาจารย์

….กล่าวชื่นชมพระองค์  ในคำสอนที่เที่ยงตรงบนหนทางของพระเจ้า

 

ทันทีที่บทนำจบ บทจับผิดก็เริ่มขึ้น

….คืบคลานออกจากปากและหัวใจของคนเจ้าเล่ห์

เขาปูทางสู้ข้อหาหนัก กบฏ ด้วยคำถาม

การเสียถาษีแก่จักรพรรดิซีซาร์เป็นการถูกต้องหรือไม่

คนเจ้าเล่ห์ต้อนพระองค์เข้ามุม จนยากที่จะขยับตัว

ถ้าขยับขวา….ตอบว่าไม่ถูกต้อง….ไม่ควรเสีย

จำต้องตกหลุมข้อหา กบฏต่อรัฐบาลโรม

ถ้าขยับซ้าย….ตอบว่า ถูกต้องแล้ว….ควรเสีย

จำต้องเผชิญข้อหา กบฏต่อชนชาติยิว

 

พระเยซูมิได้ตอบคำถาม แต่พาเขาให้มองดูรูปจารึกบนเงินเหรียญ

และประกาศความจริงแห่งชี่วิตที่พวกเขามองข้าม

ของของซีซาร์ คืนให้ซีซาร์

และของของพระเจ้า ก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด

จงคืนเงินเหรียญรูปจารึกซีซาร์ให้ซีซาร์ และอย่าใส่ใจมากนัก

แต่จงคืนชีวิตที่จารึกด้วยภาพลักษณ์ของพระเจ้าให้แก่พระเจ้าเถิด

เพราะชีวิตทั้งหมดเป็นของพระองค์

 

วันเวลาคงเหลืออยู่เพียงน้อยนิด

อย่าให้สูญเปล่าไปกับคำถามและวิถีชีวิตที่ไร้สาระ

เดินไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ สู่คุณค่าและความหมายสูงสุดของชีวิต

 

           ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว                   วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

ในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง สำหรับประชากรทุกคน เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารพร้อมทุกอย่าง เป็นอาหารเลี้ยงที่เลิศรส และมีเหล้าองุ่นชั้นยอด พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคน พระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ไห้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล พระองค์จะทรงทำลายความตายและมอบชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ประชากรของพระองค์จะไม่หิวโหยและอดอยาก พระองค์จะทรงทำให้ทุกคนมั่งคั่งในพระองค์ พระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงที่เยี่ยมยอดไว้สำหรับทุกคน และทรงเชิญทุกคนให้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์       แต่….แต่อนิจจา หลายคนกลับไม่สนใจ ไม่เข้าร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์ หลายคนอ้างว่า       “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำงาน! ”      “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำธุรกิจ! ”   “ ไม่ว่าง….เพราะไม่สบาย! ”    “ ไม่ว่าง….เพราะฝนฟ้าตก! ”   “ ไม่ว่าง….เพราะอากาศไม่สบาย! ”   “ ไม่ว่าง…..เพราะเหนื่อย!

พระองค์ยังทรงเมตตา คะยั้นคะยอ ให้ผู้รับใช้ออกมาไปตาม ไปตื้อให้มาร่วมงานเลี้ยง แต่หลายคนก็ยังไม่สนใจต่อคำเชื้อเชิญของพระองค์    พี่น้องที่เคารพ หลายๆครั้ง เราก็เป็นเช่นนี้กับพระเจ้า เรามักจะตอบกับพระองค์ว่า “เราไม่ว่าง….เรามีธุระ….เรามีเหตุผลที่จะตอบปฏิเสธกับพระองค์ จงระวังเถิด หากพระองค์หมดใจกับเราเมื่อใดแล้ว  เราจะถูกพรากจากพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์     เปลี่ยนใจ-กลับใจเถิดครับ ตราบเมื่อเรายังมีโอกาส….ตราบใดที่เรามีเวลา….มีลมหายใจ เพราะถ้าวาระสุดท้ายมาถึงเราจริงๆ  เมื่อเราต้องจบชีวิตลง บัดนั้น-มันจบสิ้น แล้วเราจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่จะไม่มีผู้ไดได้ยินเสียงคร่ำครวญของเรา เราจะอยู่ในที่มืดมิดชั่วกับชั่วกัลป์ !!!

***      อย่าลืมนะครับ หัวหน้าหรือประธานของทุกกลุ่มองค์กร ช่วยรวบรวมใบ    สมัคร  ของผู้สมัครเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ส่งให้พ่อเจ้าวัดด้วยครับ

***      เพื่อเตรียมฉลองคริสตมาส, ฉลองวันครอบครัว และ ฉลองวัดของพวก     เราทุกคน ช่วยเสนอวีธีการ-ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อฉลองและนำความชื่น   ชมยินดีมาสู่พวกเราทุกคนนะครับ

***     เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ อย่าลืมสวดลูกประคำนะครับ                 ความตั้งใจของเราสำเร็จเป็นจริงเป็นภาคปฏิบัติได้หรือยังครับ !!!

***      โครงการของวัดในเขต 2 ของพวกเรา กำหนดให้วัดรังสิตของพวกเราไป            เยี่ยม และช่วยเหลือมูลนิธิเซ็นต์มาร์ตินในเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญร่วม    บุญตามกำลังความศรัทธานะครับ                                                                                     คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

 

วันแพร่ธรรมสากล

พระเจ้าตรัสว่า “เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา เราให้ตำแหน่งแก่ท่าน แม้ท่านไม่รู้จักเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ เราทุกคนถูกแต่งตั้งและให้ทำหน้าที่ประกาศก ท่านจะต้องประกาศพระนามของเรา ประกาศให้โลกรู้ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์”  นักบุญเปาโล จึงเขียนจดหมายเตือนเราทุกคนว่า เราจะต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะพระทัยดีของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ เรามีฐานะเป็นบุตรของพระองค์  เป็นประชากรของพระองค์        พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันแพร่ธรรมสากล เป็นวันที่เราจะต้องประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า เป็นความบกพร่องและความผิด หากท่านไม่ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า    พี่น้องครับเราเคยเข้าใจว่า เป็นหน้าที่ของพระสังฆราช พระสงฆ์   ซิสเตอร์ และบรรดานักบวช ที่จะต้องประกาศพระนามของพระเจ้า แต่โดยแท้จริง เมื่อเรารับศีลล้างบาป เราเกิดเป็นบุตรของพระองค์ เราทุกคนจึงมีหน้าที่ในฐานะบุตร ประกาศความยิ่งใหญ่และความดีของพระองค์ วันนี้พระวรสารยังพูดถึง หน้าที่ที่เราจะต้องบำรุงพระศาสนจักรด้วย พระศาสนจักร คือ ตัวเราทุกคน  เราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกัน เพื่อให้พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้ (เปรียบได้กับประชาชนของประเทศจะต้องเสียภาษี เพื่อให้ประเทศอยู่ได้นั่นเอง หากประชาชนไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาล แล้วรัฐบาลจะนำเงินจากไหนมาบริหารประเทศ ชาติ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ) พระเจ้าประทานทุกสิ่งให้แก่เรา เราจึงนำส่วนหนึ่งคืนถวายแด่พระองค์ !!!!

***          วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ เพื่อการแพร่ธรรม เราอาจมิได้ประกาศ    พระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยปากของเราโดยตรงเราบริจาคเงิน    เพื่อนำไปใช้ในกิจการนั้น

***          ขอขอบพระคุณ คุณอันตน สายัณห์ ทองอ่อน และเพื่อนผู้มีน้ำใจดีช่วยบริจาคโลงเย็น เพื่อเก็บศพของผู้ล่วงลับขณะตั้งศพสวดภาวนาขอพระเจ้าตอบแทนท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

***          เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำผ่านไปครึ่งหนี่งแล้ว ลูกที่ดีของพระแม่ คงจะสวดสายประคำได้หลายสายแล้วเป็นแน่ ผู้ใดยังไม่ได้สวด ไม่มีคำว่าสายนะครับ เริ่มนะวันนี้เลยนะครับ

***          วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ วัดรังสิตของพวกเราจะไปเยี่ยมและช่วยเหลือมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ดังนั้นอาทิตย์หน้า เราจะตั้งกล่องรับบริจาคจากน้ำใจดีของพี่น้องที่จะช่วยเหลือครับ

***          อย่าลืมช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการฉลองคริสตมาส    ฉลองครอบครัว และฉลองวัดของเรานะครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

                

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151300 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

November 5th, 2021

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 22: 1-14

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า      “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรส ทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาห์ แต่พวกเขาไม่ต้องการมา พระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีก รับสั่งว่า  ‘จงไปบอกผู้รับเชิญว่า บัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้ว ได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้ว ทุกสิ่งพร้อมสรรพ เชิญมาในงานวิวาห์เถิด’ แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทำร้ายและฆ่าเสีย  กษัตริย์กริ้ว จึงทรงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วย แล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่า ‘งานวิวาห์พร้อมแล้ว แต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้ จงไปตามทางแยก พบผู้ใดก็ตาม จงเชิญมาในงานวิวาห์เถิด’  บรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนน เชิญทุกคนที่พบมารวมกัน ทั้งคนเลวและคนดี แขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรส กษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญ ทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ จึงตรัสแก่เขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ แล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร” คนนั้นก็นิ่ง กษัตริย์จีงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้าของเขา เอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิด ที่นั่น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง เพราะผู้รับเชิญมีมาก แต่ผู้รับเลือกมีน้อย”

                                ข้อคิด

พระอาณาจักรพระเจ้าเป็นดั่งงานเลี้ยง ทรงเริ่มต้นเชิญชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้เข้ามาในงานเลี้ยงที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ แต่ชนชาติของพระองค์ไม่ให้ความสนใจ เพราะพระอาณาจักรพระเจ้าไม่เป็นดังที่พวกเขาคาดหวัง พวกเขาต้องการเป็นพระอาณาจักรทำนองเดียวกับอาณาจักรต่างๆ ในโลก เพียงแต่ยิ่งใหญ่กว่าหมดในทุกด้าน พระเจ้าจึงทรงเชิญชนชาติต่างๆ ให้เข้ามาในงานเลี้ยงแห่งพระอาณาจักร กระนั้นก็ดี ในเมื่อเข้าสู่งานเลี้ยงก็ต้องสวมใส่ชุดให้เหมาะสม ซึ่งโดยปกติเจ้าภาพจะจัดไว้ให้พร้อมและชุดที่ต้องใส่คือความรัก เนื่องด้วยอาณาจักรพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความรัก เมื่อไม่มีความรักก็อยู่ในความมืด ความขัดแย้ง และความเกลียดชัง.

 

  ไม่สวมเสื้อ

สำหรับเขาที่มางานอภิเษกสมรส

โดยไม่สวมเสื้องานวิวาห์

…แม้จะผิดกาลเทศะอยู่บ้าง

แต่…อย่างน้อย ฉันก็ยังมา

และดีกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่มาเลย

 

สำหรับเด็กคนนั้นที่ก่อกวนในห้องเรียน

และก้าวร้าวต่อคุณครูอยู่ทุกวัน

….แม้จะผิดพลาดบ้าง

แต่….อย่างน้อย ฉันก็ยังมาโรงเรียน และไม่เคยหนีเรียน

 

สำหรับนักการเมืองที่ฉ้อฉล และยักยอกมากว่า 20 ปี

….แม้จะไม่ซื่อสัตย์อยู่บ้าง

แต่….อย่างน้อย ฉันก็ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง

และไม่เคยขาดประชุมเลย

 

สำหรับชายคนนั้นที่ใช้จ่ายเงินทองของครอบครัว

จุนเจือหญิงอื่นนอกบ้าน

…แม้จะไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกและภรรยา

แต่…อย่างน้อย ฉันก็ไม่เคยทำรุนแรงกับลูก และภรรยาเลย

 

สำหรับคริสตชนคนนั้นที่ไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือ

และไม่เคยให้ความร่วมมือใด

…..แม้ฉันจะไม่ทำอะไรมากนัก

แต่….อย่างน้อย ฉันก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ รับศีลสม่ำเสมอ

และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใคร

 

ปัญญามนุษย์ คิดหาเหตุผล

เพื่อปกป้องวิถีชีวิตที่ดำเนินไปบนถนนสาย อย่างน้อย

เขามุ่งหาหนทางที่ลงทุนลงแรงน้อยที่สุด เพียงเพื่อให้พอผ่าน และอยู่รอด

เขาหลงลืมความจริงที่ว่าพระเจ้าสร้างเขามาในความบริบูรณ์แห่งความรัก

นำพาเขาให้ก้าวเดินบนหนทางแห่งความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

จนกว่าจะพบพระองค์ผู้เป็นองค์แห่งความบริบูรณ์สูงสุด

 

ชีวิตเพียงครึ่งเสี้ยว เว้าแหว่งเกินกว่าที่จะนำความอิ่มสุขสู่หัวใจมนุษย์

พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์สู่งานเลี้ยงแห่งความรักของพระองค์

มิใช่เพียงแค่ให้พวกเขาได้ลิ้มรส

แต่….ให้ได้ดื่มกินจนอิ่มเต็มบริบูรณ์.

 

 

           ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว                   วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เราจะพบในพระวรสารที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าวเกี่ยวกับสวนองุ่น พระองค์ทรงเปรียบเทียบพระองค์เป็นเจ้าของสวนองุ่น     สัปดาห์ที่ 25 พระองค์เปรียบพระองค์เป็นเจ้าของสวนองุ่น ที่ออกไปเกือบทั้งวัน เพื่อเรียกทุกคนให้ไปทำงานในสวนองุ่นของพระองค์ และพระองค์ก็พร้อมจะให้ค่าจ้างและรางวัลแก่ทุกคนอย่างผู้ใจดี

สัปดาห์ที่ 26  พระองค์เปรียบพระองค์เป็นเจ้าของสวนองุ่นและบอกให้ลูก 2 คน ไปทำงานในสวนองุ่น ลูกคนหนึ่งตอบปฏิเสธแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไปทำตามสิ่งที่พ่อบอก กับลูกอีกคนหนึ่งตอบรับ “ครับ” “ค่ะ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไปทำตามสิ่งที่พ่อบอก                มาในวันนี้ พระองค์ก็เปรียบพระองค์เป็นเจ้าของสวนองุ่น เจ้าของสวนจัดเตรียมสวนไว้อย่างดี มอบให้คนเช่า แต่คนเช่ากลับไม่รับผิดชอบ ไม่จ่ายค่าเช่า ทำร้ายคนงาน ทำร้ายแม้กระทั่งลูกชายของเจ้าของสวน เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับผู้เช่าสวนที่ไม่ดีนี้เล่า ?!?       พี่น้องครับ พระเจ้าทรงพระทัยดี พระองค์เปรียบพระองค์เป็นเจ้าของสวนองุ่นที่มีแต่ความเมตตา แต่ถ้าผู้เช่าสวน-คนงานไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำอย่างดี….ทำตามใจตน….ทำเพื่อผลประโยชน์แห่งตน….ทารุณกรรมผู้อื่น…ใจอำมหิตโหดเหี้ยม….เขาผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมเพราะการกระทำที่ไม่ดีของเขาอย่างแน่นอน                 อย่าลืมนะครับ เราทุกคนเป็นคนบาป เราเคยผิดพลาดกับทุกคน เราเคยตอบปฏิเสธ แต่เมื่อเราได้ใคร่ครวญ เราก็สามารถเปลี่ยนใจ-เปลี่ยนแปลง-กลับใจ และกลับไปทำสิ่งที่พ่อบอก-กลับใจไปทำสิ่งที่ควรกระทำ และดังนั้น เมื่อเราหันกลับมาปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรม เราจะรักษาชีวิตของเรา เราจะมีชีวิตอย่างแน่นอน เราจะไม่ตายในบาป  เราจะไม่ต้องรับโทษ                                                                                   ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาอภัยโทษและความผิดที่ลูกได้กระทำ โปรดประทานพระพรให้ลูกเป็นลูกที่ดีของพระองค์ด้วยเทอญ.

***         เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำเวียนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนคงได้ไปร่วมงาน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” อย่าเป็นเพียงวันเดียวนะครับ เราทุกคนจะพยายามเป็นลูกที่ดีของพระแม่ เชิญชวนเราสวดสายประคำกันทุกๆวันตลอดเดือนนี้ และตลอดไปนะครับ จะเป็นหลักประกันอย่างแน่นอนว่าเราจะได้สวรรค์อย่างแน่นอน

***         เรื่องที่สำคัญ ที่ใกล้จะมาถึง คือ งานฉลองคริสตมาส (ค่ำคืนคริสตมาสตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม ต่อด้วยวันคริสตมาส ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม ซี่งไม่ใช่วันหยุดราชการ) งานวันครอบครัวสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม งานฉลองวัด-ฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ตรงกันศุกร์ที่ 1 มกราคม            เชิญชวนพี่น้องช่วยเสนอความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ-รูปแบบ -วิธีการจัดฉลองในแบบ New Normal เราควรจัดกันอย่างไร เพื่อการเฉลิมฉลองจะเป็นไปอย่างดีที่สุด เชิญชวนพี่น้องช่วยกันคิดพิจารณานะครับ เสนอโดยตรงกับพ่อ ที่คุณไพโรจน์ ผู้อำนวยการสภาอภิบาล หรือ คณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านครับ

***         ขอให้ประธานหรือหัวหน้าทุกกลุ่มองค์กรของวัด ช่วยรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรนั้นๆ ส่งให้กับพ่อเจ้าวัด เพื่อเก็บไว้เป็นทะเบียนและหลักฐานของวัดด้วยครับ

กลุ่มผู้สูงอายุ  = คุณสุภาพ;      กลุ่มผู้นำขับร้อง  =  คุณอิ๋ม      ผู้อ่านพระคัมภีร์ = คุณป่าน;      กลุ่มเยาวชน      =  คุณพิ้งค์       กลุ่มเด็กช่วยมิสซา = คุณปุ่น;     กลุ่มพลมารีย์    = คุณศศธร      กลุ่ม BEC  = คุณเล็ก             ขอบพระคุณครับ

***         เด็กหรือเยาวชนที่สมัครเล่นออร์แกนหรืออิเลคโทน ติดต่อคุณอิ๋ม-คุณราเชน-คุณศิริพงษ์ ได้โดยตรงนะครับ เพื่อจะทราบตารางเวลาฝึกหัด-สถานที่ ฯลฯนะครับ พี่ๆทั้ง 3 พร้อมจะให้การฝึกอบรม นัดแนะ เวลา-สถานที่ ให้ตรงกัน

***         ผู้ใดปรารถนาจะเซ้งร้านฟองหอม ซักอบรีด ติดต่อคุณรุ่งนภา ตาม  เบอร์โทร.(098) 509-2887 โดยตรงครับ

***         ไม่ลืมขอบคุณพี่น้องทุกๆท่าน ที่มีใจกรุณาช่วยเหลือวัดรังสิต ในทุกช่องทาง  ขอพระเจ้าอำนวยพระพรและตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ                                                                                               คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020                               สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง สำหรับประชากรทุกคน เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารพร้อมทุกอย่าง เป็นอาหารเลี้ยงที่เลิศรส และมีเหล้าองุ่นชั้นยอด พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคน พระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ไห้พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล พระองค์จะทรงทำลายความตายและมอบชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ประชากรของพระองค์จะไม่หิวโหยและอดอยาก พระองค์จะทรงทำให้ทุกคนมั่งคั่งในพระองค์ พระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงที่เยี่ยมยอดไว้สำหรับทุกคน และทรงเชิญทุกคนให้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์      แต่….แต่อนิจจา หลายคนกลับไม่สนใจ ไม่เข้าร่วมโต๊ะเสวยกับพระองค์ หลายคนอ้างว่า       “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำงาน! ”      “ ไม่ว่าง….ต้องไปทำธุรกิจ! ”       “ ไม่ว่าง….เพราะไม่สบาย!”       “ ไม่ว่าง….เพราะฝนฟ้าตก! ”    “ ไม่ว่าง….เพราะอากาศไม่สบาย! ”      “ ไม่ว่าง…..เพราะเหนื่อย!

พระองค์ยังทรงเมตตา คะยั้นคะยอ ให้ผู้รับใช้ออกมาไปตาม ไปตื้อให้มาร่วมงานเลี้ยง แต่หลายคนก็ยังไม่สนใจต่อคำเชื้อเชิญของพระองค์         พี่น้องที่เคารพ หลายๆครั้ง เราก็เป็นเช่นนี้กับพระเจ้า เรามักจะตอบกับพระองค์ว่า “เราไม่ว่าง….เรามีธุระ….เรามีเหตุผลที่จะตอบปฏิเสธกับพระองค์ จงระวังเถิด หากพระองค์หมดใจกับเราเมื่อใดแล้ว  เราจะถูกพรากจากพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์                   เปลี่ยนใจ-กลับใจเถิดครับ ตราบเมื่อเรายังมีโอกาส….ตราบใดที่เรามีเวลา….มีลมหายใจ เพราะถ้าวาระสุดท้ายมาถึงเราจริงๆ  เมื่อเราต้องจบชีวิตลง บัดนั้น-มันจบสิ้น แล้วเราจะร้องไห้คร่ำครวญ แต่จะไม่มีผู้ไดได้ยินเสียงคร่ำครวญของเรา เราจะอยู่ในที่มืดมิดชั่วกับชั่วกัลป์ !!!

***      อย่าลืมนะครับ หัวหน้าหรือประธานของทุกกลุ่มองค์กร ช่วยรวบรวมใบ    สมัคร  ของผู้สมัครเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ส่งให้พ่อเจ้าวัดด้วยครับ

***        เพื่อเตรียมฉลองคริสตมาส, ฉลองวันครอบครัว และ ฉลองวัดของพวก         เราทุกคน ช่วยเสนอวีธีการ-ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อฉลองและนำความชื่น     ชมยินดีมาสู่พวกเราทุกคนนะครับ

***        เดือนตุลาคม – เดือนแม่พระลูกประคำ อย่าลืมสวดลูกประคำนะครับ                ความตั้งใจของเราสำเร็จเป็นจริงเป็นภาคปฏิบัติได้หรือยังครับ !!!

***     โครงการของวัดในเขต 2 ของพวกเรา กำหนดให้วัดรังสิตของพวกเราไป  เยี่ยม และช่วยเหลือมูลนิธิเซ็นต์มาร์ตินในเดือนตุลาคมนี้ ขอเชิญร่วม บุญตามกำลังความศรัทธานะครับ

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล