กลุ่มต่างๆ ของวัด

วัดรังสิต มีกลุ่มกิจกรรม งานหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น

  • กลุ่มเยาวชน ของวัด เพื่อช่วยงานในด้านต่างๆ ของวัดเช่น คอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เด็กๆ ในงานสอนคำสอนเด็กๆ ภาคฤดูร้อน
  • กลุ่มผู้สูงอายุ ของวัด เพื่อคอยช่วยเหลือ แบ่งปัน และอบรมสั่งสอนเด็กๆ เยาวชนของวัด