ประวัติวัดรังสิต

ประวัติวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (วัดรังสิต)

เมื่อปี 1960 มีสตรีชาวจีนคนหนึ่งเป็นมารดาของเจ้าของโรงน้ำแข็งเซ่งสูง ที่รังสิต ได้ไปหาคุณพ่อราแป็ง ซึ่งในขณะนั้น เป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ และเสนอยกที่ดินแปลงหนึ่งประมาณ 2 ไร่ เพื่อสร้างโรงสวด เมื่อคุณพ่อราแป็งกลับจากพิษณุโลกในต้นปี 1961 คุณพ่อราแป็งจึงขอให้คุณพ่อแปร์เรย์ไปเยี่ยมคริสตังที่รังสิต และสะพานใหม่

ใน ปี 1967 หลังจากคุณพ่อแปร์เรย์ได้เป็นเหรัญญิกที่ศูนย์เป็นเวลา 2 ปีแล้ว พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ได้แต่งตั้งคุณพ่อแปร์เรย์ เป็นปลัดผู้ช่วยคุณพ่อกิมฮั้ง ที่วัดกาลหว่าร์ และมอบหมายเป็นพิเศษให้ท่านมาดูแลคริสตังที่สะพานใหม่ และรังสิต

ใน ปี1968 พระคุณเจ้ายวง นิตโย ได้อนุญาตให้คุณพ่อแปร์เรย์ทำการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่ง เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้เป็นวัด ส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่พักของพระสงฆ์ คุณพ่อแปร์เรย์ทำมิสซาแรกที่วัดในวันที่ 15 สิงหาคม 1969

ใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 1971พระอัครสังฆราชยวง นิตโย ร่วมกับคุณพ่อเลออง อธิการแขวง M.E.P. และคุณพ่อฮั่วเซี้ยง (พระคาร์ดินัล)ได้ทำพิธี เสกวัดใหม่นี้ในพระนามแห่งพระชนนีของพระเป็นเจ้า

คุณพ่อแปร์เรย์เป็นผู้ดูแลวัดรังสิตนี้จนถึงปี 1981

คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์(19811983)

คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ (1983-1989)

คุณ พ่อบัญชา ศรีประมงค์ (1989-1991) สถานะภาพของวัดนี้ยังคงถือว่าเป็นวัดน้อยที่มีพระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ดูแลอยู่เสมอมา คือ ตั้งแต่สมัยของ คุณพ่อแปเรย์จนถึงสมัยของคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ นั่นก็คือตั้งแต่ปี 1969 จนถึงปี 1990 พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ก็ได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ในปี 1991 นั่นหมายความว่าวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้านี้เป็นวัดทางการโดยสมบูรณ์นับแต่ นั้นเป็นต้นมา

เนื่องจากคุณพ่อเล็งเห็นว่า มีสัตบุรุษกระจัดกระจายอยู่ห่างออกไปจากวัดตามที่ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก คุณพ่อจึงออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษเหล่านั้น และเมื่อพวก เขาอยากให้มีมิสซากลุ่มเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ คุณพ่อจึงสนองตอบด้วยความเต็มใจโดยในวันที่ 12 พฤษภาคม คศ.1991 คุณพ่อได้เริ่มไปทำมิสซา และสอนคำสอนที่ดอนตาล สุพรรณบุรี เวลา 16.30 น. หลังจากที่ได้สอนคำสอนที่ด่านช้าง สุพรรณบุรีแล้ว และระหว่างทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรีกับดอนเจดีย์ มีคริสตัง อีกกลุ่มที่หลักเมตร คุณพ่อจึงถวายมิสซาให้พวกเขาด้วยทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.

วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ 1991 คุณพ่อได้เริ่มทำมิสซากลุ่มให้ที่คลองแปด ลำลูกกา เวล า 12.30 น. ที่บ้านของคุณบุญช่วย (น้องสาวของคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร) โดยมีคริสตังจากละแวกใกล้เคียงมาร่วมมิสซาประมาณ 20-30 คน เป็นประจำ และในวันที่ 12 กันยายน ค.ศ.1993 คุณพ่อได้ย้ายการถวายมิสซาที่บ้าน ของเทเรซาสุนีย์ พุ่มดนตรี คลองสาม ลำลูกกา เวลา 14.00 น. เนื่องจากคุณบุญช่วยได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่หน้าวัดแม่พระมหาการุณย์ นนทบุรี

เนื่อง จากคุณพ่อบัญชาต้องทำมิสซาในวันอาทิตย์ถึง 5 รอบ คุณพ่อบัญชาจึงได้ขอคุณพ่อสมสุข แดงเดช มาช่วย และในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1992 คุณพ่อสมมสุข ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระชนนี รังสิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1993 คุณพ่อบัญชาได้ร่วมมือกับคุณพ่อ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เณรใหญ่แสงธรรม และพระสงฆ์ของมิสซังท่าแร่ที่โรงเรียนวรสาร-พิทยา เขตสาธุประดิษฐ์ รวบรวมคริสตชนและเป็นต้นที่เป็นคริสตชนจากภาคอิสานที่มาทำงานอยู่ตามโรงงาน แถบรังสิตและนวนคร โดยจัดให้มีกิจกรรมและมิสซาในวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ที่พรอนันต์ คอนโดมิเนียม นวนคร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เป็นทางการชั่วคราวจากคุณสุรชัย และคุณปิ่นทอง กิจบำรุง

ต่อมาคุณปอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร ได้ติดต่อผ่านทางคุณกษิดิษฐ์ กำแพงแก้ว ขอให้คุณพ่อบัญชาไปช่วยดูแลและถวายมิสซาให้กลุ่มคริสตชนบริเวณสวนทิพย์ ต.ศาลาครุ เขต อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยคุณปอล ได้สร้างวัดน้อยขึ้นสำหรับถวายมิสซาและคุณพ่อบัญชา ได้ทำพิธีเสกและถวายมิสซาครั้งแรกที่สวนทิพย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1993 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อดำรง กู้ชาติ เจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่ เสาวภา จ. นครนายก พาสัตบุรุษของคุณพ่อมาร่วมพิธีด้วย โดยปกติคุณพ่อบัญชาจะไปถวายมิสซาที่สวนทิพย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30 น

ต้น เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1992 พระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู ให้เริ่มดำเนินการสร้างวัดใหม่ และบ้านพักพระสงฆ์ พระคุณเจ้ามาเป็นประธานฉลองวัด และวางศิลาฤกษ์วัดใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ค.ศ.1993 การสร้างวัดใหม่เสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1993 และคุณพ่อบัญชาได้ถวายมิสซา เป็นครั้งแรกในวัดใหม่นี้ เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 1993 พระคาร์ดินัลมีชัย เป็นประธานเสกวัดใหม่และเสกหอระฆังเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 1994

วัด พระชนนีฯ รังสิตมีมิสซาทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. และวันอาทิตย์มี 2 มิสซา เวลา 7.30 น. และ 9.30 น ทุกวันเสาร์ต้นเดือนมีมิสซาและแห่พระรูป แม่พระเวลา 18.30 น. หลังพิธีการสังสรรค์รับประทานข้าวต้ม ซึ่งสัตบุรุษจองเป็นเจ้าภาพ

ปัจจุบัน วัดพระชนนี ฯ มีสัตบุรุษประมาณ 300 คน มีลูกวัดบวชเป็นนักบวช 1 คน คือ เซอร์มารีย์เอมี แห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์(สมศรี มิตรภาพ)

คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม รับตำแหน่งคุณพ่อเจ้าอาวาส (1994-1998)

1 พฤษภาคม ค.ศ.1994 คุณพ่อเปโตร บัญชา ศรีประมงค์ ครบวาระ คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต

1 พฤษภาคม ค.ศ.1999 คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม ครบวาระการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก) คุณพ่อ ยอห์นบอสโก วิจิตต์ แสงหาญ มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต

คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ (1999 – 2002)เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อวิทยา ลัดลอย (2003 – 2008) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ (2008 – 2009) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (2009 – 2014) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อประสาน (2014 – 2018)    เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (2018 – 2019 ) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล (2019 – 2022) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย (2022 – ปัจจุบัน) เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อ ยอแซฟ ไชโย กิจสกุล (2022 – ปัจจุบัน) พระสงฆ์ผู้ช่วยงานอภิบาล