ฉบับที่ 15002 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

บอกเล่าให้ฟัง

“ถ้าเราพูดว่า เราไม่มีบาป เรากำลังหลอกตนเอง และ ความจริง ไม่ได้อยู่ในเรา………ถ้าเราพูดว่า เราไม่เคยทำบาป เราก็ทำให้พระองค์ตรัสคำเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่ได้อยู่ในเรา” (1ยน.1:8-10) สิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้ในบทจดหมายของท่าน ทำให้เราทราบว่าปัญหาในเรื่องศีลอภัยบาปเกิดขึ้นคล้ายๆกันทุกยุคทุกสมัย นั่นก็คือมีหลายๆคนคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วไม่มีบาปจึงไม่ต้องไปรับศีลอภัยบาป นักบุญยอห์นสอนว่าคนที่คิดเช่นนี้ กล่าวเช่นนี้ กำลังหลอกตนเอง และทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสคำเท็จ เพราะกิจการต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากระทำเพื่อเรา การบังเกิดมาเป็นมนุษย์ การรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มีจุดประสงค์เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากบาป หรือไถ่บาปมนุษยชาติ ถ้ามนุษย์ไม่มีบาปพระองค์จะทำเช่นนั้นเพื่ออะไร

นักบุญยอห์นสอนเตือนคริสตชนไว้เช่นนี้แสดงว่า ความคิดที่กล่าวถึงนี้มีอันตรายต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมาก อาจทำให้เสียจิตวิญญาณได้ ที่ท่านสอนท่านเตือนก็เพื่อให้เราคริสตชนมีความสุภาพมากๆ ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของบาปและการพิจารณามโนธรรมหรือพิจารณาบาป ก็ต้องยอมรับเปิดใจให้กว้างที่จะยอมรับความจริงและเรียนรู้ อย่าดันทุรังแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆว่า “ฉันไม่มีบาป” การไม่รู้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย แต่การไม่รู้แล้วคิดว่าตนเองรู้หรืออวดรู้เป็นเรื่องที่อันตรายและน่าอายมากกว่านักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ สอนว่า วิญญาณของเราเปรียบได้กับสวนที่มีหญ้าพร้อมที่จะขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้พืชพันธุ์ที่ดีและดอกไม้ที่เราปลูกเหี่ยวเฉาไป หากชาวสวนปล่อยปละละเลยไม่คอยเอาใจใส่ดูแล…….. ดังนั้นให้ลูกหมั่นทำงานทุกวันเช่นกันในการถอนสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกจากจิตวิญญาณและประดับจิตวิญญาณด้วยคุณธรรม คำสอนต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากผู้ที่มีชีวิตภายในถึงขั้นนักบุญแล้วทั้งสิ้น พวกท่านยอมรับถึงความอ่อนแอของตนยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปต้องการความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า แล้วพวกเราเป็นใครจึงบังอาจคุยโตว่า “ฉันไม่มีบาป” พระหรรษทานเป็นสิ่งที่จำเป็น หากปราศจากพระหรรษทาน เราจะไม่สามารถมีความเชื่อ ความไว้ใจ ความรัก ไม่มีแม้แต่การใช้โทษบาป….ดังนั้นเราจึงทำความดีไม่เป็น หากปราศจากพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าผู้พระทัยดี ความสุภาพเป็นที่มาของพระหรรษทาน ทุกครั้งที่เราถ่อมตนยอมรับความอ่อนแอของเรา ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราจะเริ่มขอความช่วยเหลือจากพระเป็นเจ้า ขอความสว่างในการพิจารณามโนธรรม และเมื่อนั้นแหละเราจะรับรู้ถึงผลร้ายของบาปที่มันทำร้ายเรา และได้สัมผัสถึงพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ขอให้คำสอนของบรรดานักบุญเตือนใจเราให้เรามีความสุภาพวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าเสมอเป็นต้นโดยทางศีลอภัยบาป.

จากพ่อคนเดิม

พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน

การรับพิธีล้างของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่นำความชื่นชมยินดีมาให้มนุษยชาติ เป็นเหตุการณ์ที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงพอพระทัยและรับรอง “และมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มก.1:11) เมื่อพระเยซู
คริสตเจ้าเสด็จไปที่แม่น้ำจอร์แดน เพื่อขอรับพิธีล้างแสดงการสำนึกผิดจากท่านยอห์นบัปติสตา เป็นการประกาศว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ทรงยอมรับความเจ็บช้ำอันเป็นผลของบาปซึ่งมนุษย์ได้กระทำ ทรงปรารถนาที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมนุษย์ในทุกมิติของชีวิต และทรงประกาศตนเองว่าทรงยินยอมน้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ทุกประการ นักบุญเปาโลได้บอกกับเราในเรื่องนี้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปเลย แต่ยอมมาเป็นคนบาปเหมือนเรา “เพราะเห็นแก่เราพระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาป เพื่อว่าในพระองค์เราจะกลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า” (2คร.5:21) เราจึงสามารถสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม โดยยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราทุกอย่างจนในที่สุดยอมทนทรมานพลีชีวิตสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อชดเชยบาปของเราทั้งหลาย

การรับพิธีล้างของพระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เราได้รู้จักองค์พระเยซูคริสตเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นอย่างลึกซึ้ง พระองค์เป็นบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น การน้อมรับพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์โดยการบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อย ยอมรับทนทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อตัวพระองค์เองแต่ทำเพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ เมื่อเรามีประสบการณ์กับองค์พระเยซูคริสตเจ้าเช่นนี้ เราจึงต้องสำนึกถึงความรักความเมตตาของพระองค์มากขึ้น และเลียนแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระองค์ ในเมื่อพระองค์ไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อตนเอง ชีวิต
คริสตชนที่แท้จริงจึงไม่ใช่การดำเนินชีวิตเพื่อตนเอง แต่เป็นการดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นในการรักและรับใช้

พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทุกๆ คนมีสวนร่วมในการสร้างสรรค์โลกของเราให้น่าอยู่ ทรงต้องการให้เรามีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดพ้นตามบทบาทหน้าที่ที่เรามีอยู่ การตอบรับประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา จึงเป็นการร่วมมือกับพระองค์ในการทำตามบท
บาทหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด เพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นอาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม ความชื่นชมยินดี และสันติสุขให้เกิดขึ้นเป็นจริงบนโลกใบนี้ สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ประกาศเป็นคำสอนว่า “พระศาสนจักรจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวโลก” ถ้าเราคริสตชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้าและตามคำสอนของพระศาสนจักร เราทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรที่พระเป็นเจ้าทรงรักและโปรดปราน เหมือนดั่งเสียงจากฟากฟ้าประกาศว่า พระเยซูคริสตเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา เพราะเราได้ดำเนินชีวิตเลียนแบบอย่างชีวิตของพระองค์.

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์นี้ ขอให้ผู้ช่วยมิสซาและผู้ที่ปรารถนาจะมาช่วยมิสซา
    รวมกันที่ศาลาเรือนไทย เพื่อซ้อมช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
  2. วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2015 ขอให้ผู้อ่านบทอ่านและผู้ที่ปรารถนาจะอ่านบทอ่าน รวมกันที่ศาลาเรือนไทย เพื่อจัดตารางเวลาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
  3. วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2015 เวชบุคคลคาทอลิกของวัดเราจะให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานที่หน้าวัด พี่น้องที่มีความปรารถนาที่จะตรวจสุขภาพพื้นฐานขอเชิญรับบริการได้ที่หน้าวัด

download ไฟล์ สารวัดฉบับเต็ม ได้ที่นี่ สารวัดประจำสัปดาห์ 11-01-2015

Tags: , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.