ฉบับที่ 14021 วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014 เทศกาลปัสกา

บอกเล่าให้ฟัง

ชุมชนวัดเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ ซึ่งเป็นของพวกเราทุกๆคนที่ย้ายมาอยู่ เกิด และรับศีลล้างบาปที่นี่ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนา เป็นต้นเรื่องของความเชื่อศรัทธา เรื่องวัตถุภายนอกเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษาเป็นหูเป็นตาอะไรเสียหายก็ต้องซ่อมแซมกันไป พวกเราอย่าไปพึ่งพิงอิงความเชื่อศรัทธาของเรากับบุคคลและวัตถุสิ่งของภายนอก เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา บุคคลก็จะล้มหายตายจากโยกกันไปย้ายกันมาตามวาระของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง เราต้องพึ่งพิงอิงความเชื่อศรัทธาของเราไว้กับพระเป็นเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นนิรันดร์

พี่น้องวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้าที่รัก พ่อเชื่อมั่นในน้ำใจดีของพี่น้องทุกๆคนที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ แต่ต่างคนก็ต่างจิตต่างใจ ทำไมเราไม่เอาความคิดเห็นของเรามารวมเป็นกองกลาง แล้วมาดูด้วยกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ กับวัดของเรามากที่สุด พ่อยินดีน้อมรับความคิดเห็นของทุกๆคน แต่ไม่ใช่ความคิดเห็นของทุกๆคนจะได้รับการตอบสนอง มันขึ้นอยู่กับเหตุและผล วันเวลาและความเหมาะสม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ อย่าให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดความแตกแยก เราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกันไว้มากๆ เพราะนี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญของการสร้างกลุ่มคริสตชน ชุมชนแห่งความเชื่อ ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนไว้ โลกจะเกลียดชังพวกเราเพราะพวกเราไม่ได้เป็นของโลก พระองค์ตรัสเช่นนี้แล้ว แทนที่จะขออำนาจพิเศษจากพระบิดาให้คุ้มครองพวกเรา แต่กลับวอนขอพระบิดาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันรักกันไว้ “เพื่อให้เขาทั้งหลายจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังที่ข้าพระองค์กับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน”ความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงเป็นเกราะคุ้มภัยที่สำคัญที่สุด ที่จะคุ้มครองเราจากศัตรู และภัยร้ายทั้งมวล และจะเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนความเชื่อแห่งนี้ให้วัฒนาสืบไป จนบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือ พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าปรากฏเป็นจริงในเขตวัดของเรา.

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

เราต้องรักกันด้วยกิจการ

ความรักแท้ต้องมีกิจการถ้าไม่มีกิจการก็เป็นความรักที่น่าสงสัย สามีภรรยาบางคู่อาจจะบอกรักกันบ่อยๆ “ฉันรักเธอ” แต่ในการดำเนินชีวิตจริงทั้งสองไม่เคยแสดงกิจการแห่งความรักให้ประจักษ์ อาทิ ถามทุกข์สุข เอาใจใส่ดูแลกันและกัน เป็นต้นในยามเจ็บป่วย ฯลฯ ความรักเช่นนี้จะเอาอะไรมายืนยันได้ว่าเรารักจริง ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสตเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา” (ยน.14:15) บทบัญญัติของพระองค์คือ “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดั่งที่เรารักท่าน” (ยน.15:12) การปฏิบัติตามบทบัญญัติคือ กิจการแห่งความรักที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่า การรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ เพราะในบทบัญญัติแห่งความรักสอนว่าให้เรารักกันและกันเหมือนดั่งที่พระองค์ทรงรักเรา พระเยซูคริสตเจ้าทรงทราบดีว่าความรักแท้เป็นพลังยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้บรรดาสาวกสามารถสืบสานเจตนารมณ์ของพระองค์ ในการประกาศข่าวดีจนสุดปลายแผ่นดินสำเร็จผล ด้วยเหตุนี้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์จึงย้ำเตือนบรรดาสาวกของพระองค์ ให้ถือพระบัญญัติรักที่พระองค์มอบให้อย่างซื่อสัตย์ เพราะความรักจะเป็นดั่งโล่ป้องกันภัยไม่ให้บรรดาสาวกตกเป็นเหยื่อของกระแสฝ่ายโลก ความรักทำให้พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา เป็นพลังสำคัญที่ทำให้การประกาศข่าวดีบรรลุผลบริบูรณ์

ในคำอธิษฐานของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อบรรดาสาวก พระองค์กล่าวอย่างชัดเจนว่าบรรดาสาวกจะต้องพบกับภัยอันตรายมากมาย เพราะโลกจะเป็นศัตรูกับพวกเขาอันเนื่องมาจากคำสอนที่พวกเขาสอนมักจะขัดแย้งกับคำสอนทางโลก “โลกจะเกลียดชังเขาเพราะเขาไม่เป็นของโลก” (ยน.17:14) แต่พระองค์ไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นพิเศษมาปกป้องคุ้มครองบรรดาสาวก พระองค์ขอเพียงว่าให้ทุกคนรักและเป็นหนึ่งเดียวกัน “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน.17:21) แสดงว่าความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถช่วยให้บรรดาสาวกดำเนินชีวิตทำงานได้ท่ามกลางกระแสความเกลียดชังและความขัดแย้งของโลก

ข้อสังเกตในการส่งอัครสาวกและสาวกอื่นๆออกไปประกาศข่าวดีเป็นคู่ๆ พระ องค์บอกล่วงหน้าว่าจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับพวกเขา เหมือนลูกแกะอยู่ท่ามกลางสุนัขป่า แต่ทรงกำชับว่าไม่ต้องเอาอะไรติดตัวไปมากมาย ที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์แน่ใจว่า ตราบใดที่ทั้งสองรักกันเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆไปได้สำเร็จเพราะพระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา ช่วยเหลือในกิจการต่างๆที่พวกเขากระทำ เนื่องจากพระองค์เคยตรัสไว้ว่า “ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดา……จะประทานให้……ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มธ.18:19) ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า และสิ่งนี้นั่นแหละเป็นมูลเหตุที่สำคัญแห่งความสำเร็จบริบูรณ์ของการประกาศข่าวดี เพราะพลังอำนาจของพระเจ้าจะอยู่เบื้องหลังกิจการของบรรดาสาวกตลอดเวลา รับรองกิจการ และทำให้บรรดาสาวกเป็นพยานถึงพระองค์ “ถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน.13:35) ขอให้เรารักกันและกันอย่างที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอน คือไม่ใช่รักกันเพียงคำพูดเท่านั้น แต่เราจะรักกันด้วยกิจการจากใจจริง เพื่อเราจะได้สามารถเป็นพยานถึงความรักของพระองค์ในสังคมไทย.

พระเจ้าสถิตกับท่าน
คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญเยาวชนและผู้ที่สนใจจะร่วมกลุ่มเยาวชน ประชุมกันที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
  2. ประชุมสภาภิบาล วันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 2014 ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง หลังมิสซาเวลา 10.30 น.
  3. วันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 2014 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ผู้ที่ปรารถนานำเด็กมารับศีลล้างบาป ให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ใบกรอกข้อมูลรับได้ที่บ้านพักพระสงฆ์
  4. ขอให้พี่น้องนำกระบอกมหาพรตมาคืนที่วัด เพื่อพ่อจะได้สามารถดำเนินการส่งให้เขต 2 และอัครสังฆมณฑลต่อไปเพื่อใช้ในงานเมตตาจิตช่วยผู้รอโอกาส
  5. ขอรับอาสาสมัครเด็กโปรยดอกไม้วันสมโภชศีลมหาสนิท รับตั้งแต่ ป. 2 – ป. 5 ลงชื่อได้ที่หน้าวัด ได้เริ่มซ้อมแล้ว

download ไฟล์ สารวัดฉบับเต็ม ได้ที่นี่ สารวัดประจำสัปดาห์ 25-05-2014

Tags: , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.