สารวัด ฉบับที่ 151272 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

April 4th, 2020

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยน 4 : 5-15, 19ข-26, 39ก, 40-42

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย ชื่อสิคาร์ ใกล้ที่ดินที่ยาโคปยกให้โยเซฟบุตรชาย ที่นั่นมีบ่อน้ำของยาโคบ พระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จึงประทับที่ขอบบ่อ ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงวัน หญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำ พระเยซูเจ้าตรัสแก่นางว่า “ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด” บรรดาศิษย์ของพระองค์ไปซื้ออาหารในเมือง หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ท่านเป็นชาวยิว ทำไมจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นชาวสะมาเรียเล่า” เพราะชาวยิวไม่ติดต่อกับชาวสะมาเรียเลย พระเยซูเจ้าตรัสตอบนางว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า และรู้จักผู้ที่บอกท่านว่า ‘ขอน้ำดื่มสักหน่อยเถิด’ ท่านคงกลับเป็นผู้ขอ และผู้นั้นจะให้ ‘น้ำที่ให้ชีวิต’ แก่ท่าน”

นางจึงทูลว่า “นายเจ้าขา ท่านไม่มีถังตักน้ำและบ่อก็ลึกมาก ท่านจะเอาน้ำที่ให้ชีวิตมาจากไหน ท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบ บรรพบุรุษของเราหรือ ยาโคบให้บ่อน้ำนี้แก่เรา ยาโคบ ลูกหลาน และฝูงสัตว์ก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้น จะไม่กระหายอีก น้ำที่เราจะให้เขา จะกลายเป็นธารน้ำในตัวเขา ไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร”

หญิงนั้นจึงทูลว่า “นายเจ้าขา โปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันบ้าง เพื่อดิฉันจะไม่ต้องกระหายหรือต้องมาตักน้ำที่นี่อีก ดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นประกาศก บรรพบุรุษของเราเคยนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้ แต่ท่านพูดว่า สถานที่สำหรับนมัสการพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็ม” พระเยซูเจ้าตรัสแก่นางว่า

 

 

“นางเอ๋ย เชื่อเราเถิด ถึงเวลาแล้วที่ท่านทั้งหลายจะนมัสการพระบิดาเจ้า ไม่ใช่เฉพาะบนภูเขานี้ หรือที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านนมัสการพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จัก แต่เรานมัสการพระเจ้าที่เรารู้จัก เพราะความรอดพ้นมาจากชาวยิว แต่จะถึงเวลาคือเวลานี้ เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิต และตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหาผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้

พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิต และตามความจริง” หญิงผู้นั้นจึงทูลว่า “ดิฉันรู้ว่า พระเมสสิยาห์คือพระคริสต์กำลังจะเสด็จมา และเมื่อเสด็จมา พระองค์จะทรงแจ้งทุกเรื่องให้เรารู้” พระเยซูตรัสว่า “เราที่กำลังพูดอยู่กับเธอคือพระเมสสิยาห์”

ชาวสะมาเรียหลายคนจากเมืองนั้นมีความเชื่อในพระองค์ เมื่อชาวสะมาเรียมาเฝ้าพระองค์แล้ว ก็วอนขอให้ประทับอยู่กับเขา พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสองวัน คนที่มีความเชื่อเพราะพระวาจาของพระองค์มีจำนวนมากขึ้น เขากล่าวแก่หญิงผู้นั้นว่า “เรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านอีกแล้ว เราเองได้ยินและรู้ว่า พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของโลกโดยแท้จริง”

ข้อคิด

การได้พบกับพระเยซูเจ้าในวันนั้น คงเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญยิ่งของหญิงชาวสะมาเรียคนนั้น ซึ่งควรต้องทำให้เราคนบาปปรารถนาที่จะพบกับพระองค์จริงๆ ในชีวิตคริสตชนของเราด้วย แม้จะไม่ใช่ในทางกายภาพก็ตาม หญิงชาวสะมาเรียประหลาดใจที่พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นชาวยิวจะสมาคมกับเธอ เพราะชาวยิวรังเกียจชาวสะมาเรียในฐานะคนบาป และไม่คบค้าสมาคมด้วย แต่พระเยซูเจ้ากลับยอมรับเธอ ยังเตือนเธอให้กลับใจจากชีวิตที่ผิดพลาด สอนเธอให้รู้จักน้ำทรงชีวิต และการนมัสการพระเจ้าด้วยพระจิตและความจริง แทนที่จะติดยึดอยู่กับสถานที่ใดๆ แท้ที่จริงแล้ว พระเจ้าไม่รังเกียจผู้ใด มีแต่มนุษย์ที่รังเกียจกันเอง โดยแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงประณามความผิดบาปของกันด้วย มหาพรตควรเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราเช่นกัน เป็นเวลาที่เราได้พบกับพระเยซูเจ้า โดยผ่านทางคำสอนและความดีงามต่างๆ เป็นเวลาที่เราจะยอมรับเพื่อนมนุษย์ทุกคนของเรา ซึ่งเป็นการนมัสการและรักพระเจ้าอย่างถูกต้อง.

 

                                                        ที่บ่อน้ำ                        

ชายหนุ่มและหญิงสาว พบกันที่บ่อน้ำนอกเมือง

ทั้งเขาและเธอ เป็นคนแปลกหน้า

มิใช่เพียงแค่ทั้งคู่ไม่เคยพบกัน

แต่….เขาทั้งสองไม่น่าจะพบกันได้

เขาเป็นชาวยิวที่ย่ำฝ่าเท้าผ่านดินแดนต่างชาติ

เธอเป็นชาวสะมาเรียที่วนเวียนอยู่ในบ้านเกิด

สองชนชาติได้แยกตัวออกจากกันนานนับศตวรรษ

ไฟโกรธเคืองเก่าถูกเติมเชื้อจนลุกโชน

และส่งต่อจากยุคหนึ่ง สู่อีกยุคหนึ่ง

ประเพณีเก่าแก่ กำหนดให้ทั้งคู่มองกันอย่างคนแปลกหน้า

แต่….เขาและเธอจะยอมกักขังตนเองในความแปลกหน้า

หรือ จะก้าวเดินข้ามพรมแดนประเพณี

และพบกันในความสัตย์จริงของหัวใจ

เขามิใช่ชายทั่วไปที่เคยพบเห็น….และเธอก็มิใช่หญิงทั่วไปที่เคยพบเจอ

เขาคือ….นักเดินทางผู้หิวกระหาย

มุ่งหน้าก้าวไปสู่ชีวิตผู้คน

….ไม่คำนึงว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใคร….มาจากไหน….มีประวัติศาสตร์อย่างไร

เขาย่างเท้าก้าวแรก….เอ่ยปากขอน้ำดื่ม

ความกระหายได้พาเขาเดินข้ามเขตแดนต้องห้าม

หญิงสาวตกใจ  และสับสน

เพราะ….หนุ่มชาวยิวแม้จะหิวกระหายเพียงใด

จะไม่เคยขอน้ำดื่มจากสาวชาวสะมาเรีย

เขามองเธอเป็นสาวสะมาเรีย ผู้ใจดี

สิ่งนี้เองที่ทำให้หัวใจเธอสับสน

เขาพาเธอก้าวเดินสู่ความจริงแห่งหัวใจที่หิวกระหาย

ชายห้าคนที่พานพบบนเส้นทางยาวไกล มิอาจทำให้หัวใจเธออิ่มสุข

ความผิดหวัง และความเจ็บปวด

ดูเป็นเครื่องดื่มที่ต้องดื่มซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่….ชายหนุ่มชาวยิวผู้นี้

ดูแตกต่างและห่างไกลจากชายหนุ่มทั้งหลาย

เขารู้จักชีวิตเธอทั้งหมด

แต่….ไม่เคยเรียกเธอด้วยฉายาที่สังคมยัดเยียดให้

ไม่เคยตำหนิ หรือด่าว่า ถึงชีวิตที่ผ่านมา

เขาพาเธอเดินทางสำรวจชีวิต….โดยไม่ตัดสินปรับโทษ

ณ ที่บ่อน้ำ….เธอพบเขาเป็นหนุ่มชาวยิว….เป็น ประกาศก

และในที่สุด เธอได้พบเขาเป็น พระเมสสิยาห์

และ….พระผู้ช่วยโลกให้รอด.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 1. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแจ้งมายังทุกภาคส่วนของประเทศไทย ขอให้งดกิจกรรมการประชุม-สัมนา หรือการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ หรือให้เลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ฉะนั้น คณะสงฆ์ในเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พ่อเจ้าวัดและคณะกรรมการสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต จึงขอประกาศและแจ้งให้พี่น้องสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ทราบโดยทั่วกันว่า

ของดค่ายปัสกาของบรรดาเยาวชนที่จะจัดที่วัดเซ็นต์หลุยส์

งดค่ายอบรมเด็กช่วยพิธีกรรม ที่จะจัดที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท

งดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ที่จะจัดที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

และสำหรับการฟื้นฟูจิตใจของผู้อาวุโส เขต 2 และคอร์สอัลฟ่า ขอพี่น้องติดตามประกาศต่อไป

 1. วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ทำการฉีดพ่นยา-เช็คทำความสะอาดวัด ที่ฟังแก้บาป โต๊ะ-เก้าอี้ ประตู-ลูกบิดประตู ด้วยแอลกอฮอล์ 90% เรียบร้อย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอพี่น้องมาวัดด้วยความสบายใจ ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับ อย่างไรก็ดี ขอพี่น้องได้ช่วยรับผิดชอบตามประกาศ 7 ข้อ ของทางวัด (ได้ติดประกาศไว้ที่หน้าวัดและหลังปกสารวัด) อย่างจริงจัง ซึ่งสรุปโดยง่ายๆ ว่า ถ้าสงสัยหรือรู้สึกไม่สบาย กรุณาไปพบแพทย์และงดการมาวัดร่วมพิธีกรรม เพื่อจะไม่นำเชื้อโรคมาสู่ผู้อื่น และกรุณาล้างมือให้สะอาดเสมอทุกเวลา (โปรดกระทำด้วยความสำนึกและรับผิดชอบ ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า)
 2. ทั้งนี้ มิใช่เพื่อจะเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ไปวัด ด้วยเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต ที่เราควรภาวนามากขึ้น พลีกรรม ใช้โทษบาปมากขึ้น และประกอบกิจเมตตากุศลมากขึ้น ร่วมรณรงค์ปลูกต้นความดีถวายแด่พระเจ้า ใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เป็นโอกาสดี กลับใจ-เปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมาเชื่อ-ศรัทธา ต่อพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ปราศจากพระองค์ มนุษย์มิอาจทำสิ่งใดได้เลย แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง !!!

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

 1. การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาด โดยเฉพาะในต่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป แต่สำหรับในประเทศไทย ก็ขอพี่น้องช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันนะครับ ไม่ตกอยู่ในความประมาทเด็ดขาด เหมือนกับ 11 รายล่าสุดที่ติดในกรุงเทพฯ ท่องไว้และปฏิบัติให้เป็นประจำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ไม่เพียงป้องกัน COVID-19 แต่ป้องกันได้อีกหลายๆ โรคเลยนะครับ
 2. งดกิจกรรมการประชุม-สัมมนา-จัดกิจกรรมต่างๆ หรือ เลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นนะครับ ทั้งค่ายปัสกาของเยาวชน ค่ายอบรมเด็กช่วยพิธีกรรม ค่าคำสอนภาคฤดูร้อน ส่วนผู้สูงอายุ เช็คล่าสุดว่า ยังมีจัดอยู่นะครับ เสาร์ที่ 28 มีนาคม ผู้สนใจติดต่อ-ติดตามที่คุณภัทรกาญจน์ หยิกประเสริฐนะครับ
 3. สำหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน เพื่อป้องกันและความไม่ประมาท อย่าลืมปฏิบัติตามประกาศ 7 ข้อของทางวัดโดยเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบนะครับ โปรดอย่านึกหรือเข้าใจว่า ไม่สำคัญ ไม่ต้องทำก็ได้ เพราะถ้าพลาด มันเสียหายสุดประมาณได้ครับ แต่ทั้งนี้ มิใช่เป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ไปวัดนะครับ เชิญชวนให้พี่น้องร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับ มนุษย์ทำอะไรไม่ได้ หากปราศจากพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งครับ!!!!
 4. ขอบคุณพี่น้องสัตบุรุษหลายๆท่าน ที่กรุณานำแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ มามอบให้กับพ่อ กับทางวัด เพื่อเราจะได้ใช้ป้องกันโรค หลายท่านบอกว่า ไม่ทราบจะช่วยอย่างไร มันหายาก พี่น้องท่านใดพอจะช่วยกันได้ ก็ช่วยกันนะครับ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแก่ทุกท่านเทอญ!!!!

https://www.motherofgod-church.com/wp-content/uploads/2020/04/บทภาวนาวิงวอนขอพระแม่มารี-Covid19.jpg

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151271 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

April 4th, 2020

   บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 17:1-9

ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และ ยอห์นน้อง ชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์

เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์” ขณะที่เปโตรกำลังพูดอยู่นั้น มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด”

เมื่อได้ยินดังนั้น ศิษย์ทั้งสามคนซบหน้าลงกับพื้นดิน มีความกลัวอย่างยิ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขา ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย” เมื่อเงยหน้าขึ้น เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น

ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระเยซูเจ้าทรงกำชับศิษย์ทั้งสามคนว่า “อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย”

 

 

ข้อคิด

มหาพรตยังมีความหมายอีกประการหนึ่ง คือ เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทาง ออกจากตัวเอง เหมือนอับรามที่ออกเดินทาง “ออกจากแผ่นดินของท่าน จากพี่น้อง จากบ้านบิดา” หรือตามความหมายที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเคยสอนว่า ให้เราออกจาก comfort zone หรือชีวิตที่เอาแต่ใฝ่หาความสุขสบายเพื่อตนเอง เพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า เหมือนที่โมเสสเดินทางขึ้นไปบนภูเขาซีนาย เพื่อรับพระบัญญัติจากพระเจ้า ภูเขาสูงจึงเป็นเครื่องหมายถึงการต่อสู้ที่ยากลำบาก แต่สิ่งสำคัญคือ เราได้พบพระประสงค์ เราได้ฟังเสียงหรือพระบัญชาของพระเจ้า เหมือนที่พระเจ้าตรัสจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” แม้ชีวิตแห่งพระประสงค์จะยากลำบาก แต่เราก็ไม่ต้อง “กลัว” เพราะที่สุดแล้ว พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพฉันใด เราก็จะได้รับความรุ่งโรจน์ฉันนั้น ฉะนั้น จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย”.

                                                                   ชีวิต                         

ชีวิตเป็นการเดินทาง

….จากท้องมารดา สู่ท้องแผ่นดิน

….ผ่านกาลเวลา และสถานที่

….ผ่านผู้คน และฤดูกาลที่ผลัดเปลี่ยน

….ผ่านโค้งตอนของความสำเร็จ และความล้มเหลว

แม้เป้าหมายจะมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน

แต่….รูปร่างและสีสันการเดินทางดูแตกต่างด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในทุกการเดินทาง เป้าหมายและเส้นทางพอมองเห็นได้ชัดเจน

 

 

แม้วันนั้นที่ความมั่นใจหายไป

แผนที่และการสอบถามพอนำกลับคืนได้

แต่….การเดินทางชีวิต ดูแตกต่างและห่างไกล

หนทางดูคลุมเครือและไม่เคยชัดเจน เหมือนวันหมอกจัด

ทั้งนี้เพราะ….ชีวิตมิเป็นเพียงแค่ การเดินทาง

แต่….เป็น การแสวงหา

ทุกชีวิตจำต้องก้าวเดินแสวงหาหนทางสู่เป้าหมาย

ณ บางช่วงตอนของชีวิตผู้คน การค้นพบนำให้เกิดการผันเปลี่ยน

ชายชรา….อับราฮัม ก้าวเดินจากผืนดินที่คุ้นเคย สู่ผืนดินที่ไม่รู้จัก

….มองไม่เห็นสิ่งใดเลย ในพระสัญญา

….ทั้งผืนแผ่นดินและครอบครัวดูคลุมเครือ และเพ้อฝัน

ก้าวไปพร้อมกับซาราห์ ภรรยาหมัน

ด้วยความเชื่อและความหวัง ว่าพระสัญญาจะเป็นจริง

ชายหนุ่ม….เยซู ผันเปลี่ยนชีวิต จนทุกผู้คนสับสน

….ก้าวออกจากนาซาเร็ธ เข้าสู่หนทางประกาศกเร่ร่อน

ในวันนั้น ที่เริ่มประกาศความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และพระอาณาจักร

อำนาจรอบข้างเริ่มแสวงหาหนทางกำจัด

ทุกๆ วันบนเส้นทางประกาศก นำสู่กางเขนและความตาย

ทุกๆ วันแห่งการกระทำภารกิจของพระบิดา

นำพาชายหนุ่มจากนาซาเร็ธสู่เยรูซาเล็ม

แต่….ทางสายนี้ มิเป็นเพียงทางสายความทุกข์และความตาย

 

แสงทองของวันใหม่ฉายส่องกลบกลืนความมืดของค่ำคืน

….ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก

ชายหนุ่มจึงก้าวเดินสู่แดนประหาร

….ได้ยินเสียงแห่งความรักอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตวิญญาณ

….ได้ยินชื่อถูกเรียกขานในหัวใจพระเจ้า

หนทางสู่เยรูซาเล็มจึงมิเป็นเพียงหนทางแห่งความตาย

แต่….หนทางสู่ความรัก

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 1. มหาพรต = มาหาพระ บัดนี้เราเริ่มเทศกาลมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน สี่สิบวันเพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ เพื่อใช้โทษบาปของตัวเราเอง และบาปของมวลมนุษยชาติทั้งมวล เชิญรับกระป๋องมหาพรตไปอดออม เพื่อนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจนนะครับ  และมีพิธีเดินรูปสิบสี่ภาค วันเสาร์ เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.45 น. (ก่อนมิสซาบูชาขอบพระคุณ)

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส ทรงอ้างถึงบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ (2 คร.5:20)  “เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกลับใจ กลับ คืนดีกับพระเจ้า แม้เราจะเป็นคนบาป แต่กระนั้นพระองค์ยังรักและเมตตาเราเสมอ บัดนี้เป็นเวลาที่จะต้องเลิกทำตัวเกียจคร้าน เปลี่ยนแปลงชีวิต กลับมาเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเสียใหม่

 1. อย่าลืม ลงชื่อในใบสมัครเพื่อร่วมค่ายคำสอนฤดูร้อน นะครับ ค่ายจะเริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จบวันศุกร์ที่ 24 เมษายน ครับ
 2. อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6) รีบลงชื่อภายในวันอาทิตย์นี้ ที่ป้าตุ่ม นะครับ (รถจะออกจากวัดฟาติมา ดินแดง เวลา 07.30 น. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ครับ)
 3. เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายปัสกา ณ วัดเซ็นต์หลุยส์ วันที่ 19-20 เมษายน ศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และจะมีค่ายเยาวชนคำสอนของเขต 2 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา (รายละเอียดจะค่อยตามมาครับ)
 4. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโสมาร่วมสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน – ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกหลาน และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมศกนี้ เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุ เขต 2 ที่วัดเซ็นต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.   ลงชื่อจองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญจน์ หยิกประเสริฐนะครับ
 5. สำหรับผู้สนใจ คอร์สอัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ จะมีคอร์สในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี หยุดราชการ เตรียมตัว-เตรียมวันให้ว่างไว้นะครับ
 6. รณรงค์ปลูกต้นความดีถวายแด่พระเจ้าตลอดเทศกาลมหาพรต นี้นะครับ สอนเด็กๆลูกๆ และตัวเราเองที่จะทำความดี ไม่ต้องตั้งใจหลายอย่าง ที่ละอย่าง – ทีละวัน – ทีละเล็กๆน้อยๆ เราจะมีกำลังใจครับ

ประกาศประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

 1. เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแจ้งมายังทุกภาคส่วนของประเทศไทย ขอให้งดกิจกรรมการประชุม-สัมนา หรือการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ หรือให้เลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ฉะนั้น คณะสงฆ์ในเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พ่อเจ้าวัดและคณะกรรมการสภาภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต จึงขอประกาศและแจ้งให้พี่น้องสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ทราบโดยทั่วกันว่า

 

 • ของด ค่ายปัสกา ของบรรดาเยาวชนที่จะจัดที่วัดเซ็นต์หลุยส์
 • งดค่ายอบรมเด็กช่วยพิธีกรรม ที่จะจัดที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท
 • งดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ที่จะจัดที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

และสำหรับการฟื้นฟูจิตใจของผู้อาวุโส เขต 2 และคอร์สอัลฟ่า ขอพี่น้องติดตามประกาศต่อไป

 1. วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ได้ทำการฉีดพ่นยา-เช็คทำความสะอาดวัด ที่ฟังแก้บาป โต๊ะ-เก้าอี้ ประตู-ลูกบิดประตู ด้วยแอลกอฮอล์ 90% เรียบร้อย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอพี่น้องมาวัดด้วยความสบายใจ ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะครับ

อย่างไรก็ดี ขอพี่น้องได้ช่วยรับผิดชอบตามประกาศ 7 ข้อ ของทางวัด (ได้ติดประกาศไว้ที่หน้าวัดและหลังปกสารวัด) อย่างจริงจัง ซึ่งสรุปโดยง่ายๆ ว่า ถ้าสงสัยหรือรู้สึกไม่สบาย กรุณาไปพบแพทย์และงดการมาวัดร่วมพิธีกรรม เพื่อจะไม่นำเชื้อโรคมาสู่ผู้อื่น และกรุณาล้างมือให้สะอาดเสมอทุกเวลา (โปรดกระทำด้วยความสำนึกและรับผิดชอบ ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า)

 1. ทั้งนี้ มิใช่เพื่อจะเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ไปวัด ด้วยเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต ที่เราควรภาวนามากขึ้น พลีกรรม ใช้โทษบาปมากขึ้น และประกอบกิจเมตตากุศลมากขึ้น ร่วมรณรงค์ปลูกต้นความดีถวายแด่พระเจ้า ใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เป็นโอกาสดี กลับใจ-เปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมาเชื่อ-ศรัทธา ต่อพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ปราศจากพระองค์ มนุษย์มิอาจทำสิ่งใดได้เลย แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง !!!

 

https://www.motherofgod-church.com/wp-content/uploads/2020/04/Covid-191-scaled.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151270 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

April 4th, 2020

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 4:1-11

เวลานั้น พระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์

เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว ปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามาใกล้ ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิด” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”

ต่อจากนั้น ปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่านไว้ มิให้เท้ากระทบหิน”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย”

อีกครั้งหนึ่ง ปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น”

ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์

 

 

ข้อคิด

“Devils are not so black as are painted” แปลว่า “ปีศาจไม่ดำอย่างที่เขาวาดไว้ในภาพ” นี่เป็นคำพูดของ ลอด์จ โทมัส ซึ่งมีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 1558-1625 ปีศาจนั้นน่ากลัวมาก (ใครๆ ก็รู้) แต่ไม่ใช่น่ากลัวเพราะรูปปรากฎที่น่าเกลียด เพราะถ้าปีศาจมองดูน่าเกลียด มนุษย์เราคงไม่อยากอยู่ใกล้และไว้ใจ แต่ปีศาจน่ากลัว เพราะมันจะมาในรูปปรากฎที่น่าเชื่อและยอมรับง่าย ปีศาจมักมาหาเราในจังหวะเวลาที่เราอ่อนแอ บ่อยๆ มันไม่มาหาเราโดยตรง แต่ให้การประจญของมันผ่านมาทาง “จินตนาการ” ที่งดงาม เต็มไปด้วยเหตุผลและความหวัง และเพื่อล่อหลอกเรา มันยังสามารถอ้างพระคัมภีร์อีกด้วย หากปราศจาก “การไตร่ตรอง” ที่ดี และ “ความหนักแน่น” ในจิตวิญญาณแล้ว เราอาจพลาดท่าเสียทีได้โดยง่าย ฉะนั้น บางทีอาจจะเป็น “ความมักง่าย” กระมัง ที่เป็นศัตรูตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของเรามนุษย์เอง บางทีอาจมิใช่ปีศาจที่น่ากลัว แต่เป็นความหละหลวมในหลักการที่ดีและถูกต้องของเรามนุษย์ต่างหาก.

 

                                                             รักและภักดี                         

จากริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

ณ ที่ซึ่งได้ยินเสียงแห่งความรักของพระบิดา

ท่านคือบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจในท่านมาก

พระเยซูก้าวเดินเข้าสู่ทะเลทราย

ณ ที่ซึ่งได้ยินเสียงของซาตาน

ณ ที่ในสวนแห่งชีวิต อาดัมเก่า ลืมเสียงพระเจ้า และฟังเสียงซาตาน

ณ ทะเลทรายแห้งแล้ง อาดัมใหม่ ยังคงได้ยินเสียงแห่งความรักของพระเจ้า

และก้าวเดินไปในความรักและภักดี

บนเส้นทางที่เหนื่อยอ่อนและหิวโหย

ณ ที่ซึ่งมีข้อเสนอให้เลือกทางลัด

….สั่งก้อนหินให้กลายเป็นขนมปัง

ความรักและภักดียังคงอิ่มเต็มชีวิต

มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น

แต่ด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า

บนยอดเขาสูงแห่งเกียรติอำนาจ

ณ ที่ซึ่งมีตำแหน่งและคำชื่นชมเป็นข้อเสนอ

ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด

พระเจ้าจะสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่าน มิให้เท้ากระทบหิน

ความรักและภักดียังคงสว่างไสวกลบลืมเสียงซาตาน

อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย

ในใจกลางอาณาจักรแห่งทรัพย์สินและความมั่งคั่ง

ณ ที่ซึ่งความเป็นเจ้าของถูกยกชูเป็นข้อเสนอ

เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา

ความรักและภักดียังคงเข้มข้นไม่ขาดหาย

เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น

….จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

1)  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันพุธรับเถ้า  เริ่มเทศกาลมหาพรต

เรียนเชิญพี่น้องมาร่วม พิธีเสก และโรยเถ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 19.00 น. เตือนใจเราทุกคนใช้ 40 วัน เพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ ให้มากขึ้น ทางวัดจะแจกกระป๋องมหาพรต เพื่อเราจะอดออม และนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจน – ผู้ต้องการความช่วยเหลือ มันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก – ความเมตตา ที่พระเจ้าสอนให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์

2)   คำสอนภาคฤดูร้อน ตามที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว ขอคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า น้า อา ตา ยาย ได้ช่วยเป็นธุระ ในการที่จะให้ลูกๆหลานๆ ได้มาเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และอยู่ในบรรยากาศของคริสตชน จิตอารมณ์ของการเป็นคริสตชน แม้จะรับศีลฯ ต่างๆ แล้ว หรือยังไม่ได้รับศีลฯ ต่างๆ ก็ตาม เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายนนะครับ

3)  วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโส มาร่วมสวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกๆหลานๆ

และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุเขต 2 ที่วัดเซนต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 7.00 น. (รถออก) จนถึง  15.00 น. ลงชื่อ จองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ

4)   อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6)  เชิญเด็กช่วยมิสซาทุกคนนะครับ ลงชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ป้าตุ่ม   (รถจะออกจากวัดฟาติมาเวลา 7.30 น. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม)

5)   เยาวชนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายปัสกา ณ วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 – 22 เมษายนศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และสำหรับในเขต 2 จะมีค่ายเยาวชนคำสอนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา

6) และสำหรับผู้สนใจ คอร์ส อัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ

วันจักรีวันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เตรียมตัวสมัครนะครับ

 

กำหนดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิดใจผู้สูงอายุเขต 2

โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา

ณ วัดเซนต์จอห์น     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

07.00 น.      รถออกจากวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

08.00 น.      ลงทะเบียน

08.30 น.      วจนพิธีกรรมเปิด

09.00 น.      “พระวาจาแห่งพระเจ้า”

12.00 น.      อาหารกลางวัน

13.00 น.      เดินรูป 14 ภาค

13.30 น.      วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป

พิธีบูชาขอบพระคุณ

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ภาคเช้า       โดยคุณพ่อชัยยะ      กิจสวัสดิ์   ภาคบ่าย โดยคุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

 

หมายเหตุ:

1)ค่ารถคนละ 200.- บาท

2) มีกาแฟอาหารว่างไว้บริการผู้ที่ต้องการทั้งเช้าและบ่าย

3) ติดต่อคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ ก่อนวันที่  8   มีนาคม 2020

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

 1. มหาพรต = มาหาพระ บัดนี้เราเริ่มเทศกาลมหาพรตแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเวลา 40 วัน สี่สิบวันเพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ เพื่อใช้โทษบาปของตัวเราเอง และบาปของมวลมนุษยชาติทั้งมวล เชิญรับกระป๋องมหาพรตไปอดออม เพื่อนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจนนะครับ  และมีพิธีเดินรูปสิบสี่ภาค วันเสาร์ เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.45 น. (ก่อนมิสซาบูชาขอบพระคุณ)

 

 

สมเด็จพระสันตปาปา ฟรังซิส ทรงอ้างถึงบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ (2 คร.5:20)  “เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” เป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกลับใจ กลับ คืนดีกับพระเจ้า แม้เราจะเป็นคนบาป แต่กระนั้นพระองค์ยังรักและเมตตาเราเสมอ บัดนี้เป็นเวลาที่จะต้องเลิกทำตัวเกียจคร้าน เปลี่ยนแปลงชีวิต กลับมาเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้าเสียใหม่

 1. อย่าลืม ลงชื่อในใบสมัครเพื่อร่วมค่ายคำสอนฤดูร้อน นะครับ ค่ายจะเริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จบวันศุกร์ที่ 24 เมษายน ครับ
 2. อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6) รีบลงชื่อภายในวันอาทิตย์นี้ ที่ป้าตุ่ม นะครับ (รถจะออกจากวัดฟาติมา ดินแดง เวลา 07.30 น. วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ครับ)
 3. เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายปัสกา ณ วัดเซ็นต์หลุยส์ วันที่ 19-20 เมษายน ศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และจะมีค่ายเยาวชนคำสอนของเขต 2 ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา (รายละเอียดจะค่อยตามมาครับ)
 4. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโสมาร่วมสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน – ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกหลาน  และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมศกนี้ เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุ เขต 2 ที่วัดเซ็นต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.   ลงชื่อจองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญจน์ หยิกประเสริฐนะครับ
 5. สำหรับผู้สนใจ คอร์สอัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ จะมีคอร์สในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน วันจักรี หยุดราชการ เตรียมตัว-เตรียมวันให้ว่างไว้นะครับ
 6. รณรงค์ปลูกต้นความดีถวายแด่พระเจ้าตลอดเทศกาลมหาพรต นี้นะครับ สอนเด็กๆลูกๆ และตัวเราเองที่จะทำความดี ไม่ต้องตั้งใจหลายอย่าง ที่ละอย่าง – ทีละวัน – ทีละเล็กๆน้อยๆ เราจะมีกำลังใจครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151269 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

April 4th, 2020

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว 

 มธ 5:38-48

 

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า

“ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน

ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด.

 

ข้อคิด

ข้าแต่พระเจ้า วันนี้ลูกได้พบมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระคริสต์ ลูกเข้าใจความแตกต่างระหว่างชุดความดีของคนทั่วไป กับชุดความดีที่พระเยซูคริสต์นำเสนอ “ท่านทำอะไรพิเศษเล่า” ถ้ารักเพื่อนบ้าน แต่เกลียดศัตรู นี้คือมาตรฐานใหม่ที่ทำให้ลูกต้องขบคิด และต้องตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ให้ชัดเจนตามที่พระ องค์บัญชา คือ “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” อาแมน

 

                                                             ดีบริบูรณ์                         

หนทางการตามหาชิ้นส่วนที่หายไป ยังคงยาวไกล

โลก….เฝ้าปกป้องความยุติธรรม

บนพื้นฐานของความเสมอภาค ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

ทุกสิ่งดูสวยงาม และสมดุล

แต่….พระเจ้า….ก้าวเดินผ่านความยุติธรรม

….เข้าสู่ความรัก และความเอื้ออาทรที่สมบูรณ์แบบ

อย่าโต้ตอบ….จงให้….และจงแถม

 

อย่าหันหลังให้ผู้ขอยืม

โลก….สอนให้รักเพื่อน และเกลียดศัตรู

ทุกสิ่งดูดีมีเหตุผล

แต่….พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าเหตุผลมนุษย์ กล่าวย้ำเตือน

จงรักศัตรู….อธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน

มีสิ่งเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจ

เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์

ผู้โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นอยู่เหนือคนดีและคนชั่ว

โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม

ความดีบริบูรณ์มีพบเพียงในพระบิดาเจ้าสวรรค์

ผู้ดีบริบูรณ์พึงก้าวเดินบนเส้นทางของพระองค์

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 1. เราจะเริ่มเข้าเทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ศกนี้ มหาพรต 40 วัน  เป็นช่วงเวลาของการภาวนา พลีกรรม และการใช้โทษบาป ประกอบกิจ

เมตตากุศลต่างๆร่วมในมหาทรมานกับพระเยซูเจ้าในการไถ่บาปของพระองค์ เราจะร่วมพลีกรรมต่างๆเพื่อใช้โทษบาปของเราเองและบาปของมวลมนุษย์ทั้งมวล

 1. เชิญพี่น้อง นำเอาใบลานที่พี่น้องได้รับไปเมื่อปีที่แล้ว กลับมาไว้ที่วัดนะครับ เพื่อจะได้นำไปเผา … เป็นเถ้า … และนำมาโรยศีรษะของเรา เตือนให้ระลึกถึงความตาย และการใช้โทษบาปตลอดช่วงเวลามหาพรตนี้
 2. ช่วงเวลามหาพรต พระศาสนจักรแนะนำให้เรางดการฉลองต่างๆ งดพิธีแต่งงาน จนกว่าจะฉลองปัสกา คือหลังวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนะครับ
 3. ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน ทางวัดจะจัดค่ายคำสอนสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท และศีลกำลัง หรือศีลมหาสนิทอย่างสง่า โดยปกติ เด็กจะรับศีลมหาสนิท เมื่อเรียนชั้น ป.5 – ป.6 และจะรับศีลกำลังเมื่อเรียนในระดับมัธยม 1-3  และรับศีลมหาสนิทอย่างสง่าเมื่อเรียนมัธยมปลาย จึงขอเชิญเด็กๆ เขียนใบสมัครและร่วมเข้าค่ายคำสอน ขอคุณพ่อ-คุณแม่ คุณลุง–คุณป้า คุณปู่-คุณย่า คุณ ตา–คุณยาย ของเด็กๆช่วยเป็นธุระในการให้เด็กเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และรับศีลต่างๆด้วยครับ ค่ายคำสอนจะเริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึงวันศุกร์ที่  24 เมษายนครับ
 4. วันอาทิตย์นี้หลังมิสซา มีประชุมสภาภิบาลของวัดของเรา   เพื่อประเมิน

ผลและเตรียมงานต่างๆที่จะต้องช่วยกันทำ หากพี่น้องมีข้อคิดข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอได้เลยนะครับอย่าลืมข้อคิดต่างๆ ที่เราควรตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อโลกของเราประสบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายถึงเวลา ที่เราควรตระหนักหรือยังว่า

“ชีวิตที่เกิดมาของเรามีเพียงเท่านี้หรือ ???”    “ฉันเกิดมาทำไม ???”

“ทำไมฉันจึงควรสวดภาวนา …. และจะสวดภาวนาอย่างไร ….???”

“พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ … พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หรือ …???”

“ฉันยังมีความเชื่อในพระองค์หรือ … ???”

“ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร … ???”

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

1)  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต

เรียนเชิญพี่น้องมาร่วม พิธีเสก และโรยเถ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 19.00 น. เตือนใจเราทุกคนใช้ 40 วัน เพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ ให้มากขึ้น ทางวัดจะแจกกระป๋องมหาพรต เพื่อเราจะอดออม และนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจน – ผู้ต้องการความช่วยเหลือ มันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก – ความเมตตา ที่พระเจ้าสอนให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์

2)   คำสอนภาคฤดูร้อน ตามที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว ขอคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า น้า อา ตา ยาย ได้ช่วยเป็นธุระ ในการที่จะให้ลูกๆหลานๆ ได้มาเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และอยู่ในบรรยากาศของคริสตชน จิตอารมณ์ของการเป็นคริสตชน แม้จะรับศีลฯ ต่างๆ แล้ว หรือยังไม่ได้รับศีลฯ ต่างๆ ก็ตาม เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายนนะครับ

3)  วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโส มาร่วมสวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกๆหลานๆ

และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุเขต 2 ที่วัดเซนต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 7.00 น. (รถออก) จนถึง  15.00 น. ลงชื่อ จองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ

4)   อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6)  เชิญเด็กช่วยมิสซาทุกคนนะครับ ลงชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ป้าตุ่ม   (รถจะออกจากวัดฟาติมาเวลา 7.30 น. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม)

5)   เยาวชนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายปัสกา ณ วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 – 22 เมษายนศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และสำหรับในเขต 2 จะมีค่ายเยาวชนคำสอนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา

6) และสำหรับผู้สนใจ คอร์ส อัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ วันจักรีวันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เตรียมตัวสมัครนะครับ

 

กำหนดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิดใจผู้สูงอายุเขต 2

โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา

ณ วัดเซนต์จอห์น     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

07.00 น.   รถออกจากวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

08.00 น.   ลงทะเบียน

08.30 น.   วจนพิธีกรรมเปิด

09.00 น.   “พระวาจาแห่งพระเจ้า”

12.00 น.   อาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินรูป 14 ภาค

13.30 น.   วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป

พิธีบูชาขอบพระคุณ

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ภาคเช้า     โดยคุณพ่อชัยยะ      กิจสวัสดิ์

ภาคบ่าย    โดยคุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

 

หมายเหตุ:

1)ค่ารถคนละ 200.- บาท

2) มีกาแฟอาหารว่างไว้บริการผู้ที่ต้องการทั้งเช้าและบ่าย

3) ติดต่อคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ ก่อนวันที่  8   มีนาคม 2020

สารวัด ฉบับที่ 151267 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาภันธ์ ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูรด์

April 4th, 2020

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 5:13-16

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่า เกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำ

ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถัง แต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

ข้อคิด

คำว่าเกลือและแสงสว่าง ต้องเข้าใจตามบนเทศน์บนภูเขา ที่พระองค์สอนเรื่องบุญลาภ 8 ประการ ว่าด้วยเรื่องความยากจน ความทุกข์ ความสุภาพถ่อมตน ความมีเมตตา ฯลฯ ผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ เขาจะเป็นเหมือนเกลือรักษาสังคมให้สดใหม่เสมอ หรือเหมือนแสงสว่างที่ชี้ทางเดินให้คนก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย

 

                                                             พยานเงียบ                         

ดวงตะวันผู้สัตย์ซื่อ ฉายส่องมั่นคง

ไม่ส่งเสียงร้อง….ไม่เคยเรียกร้อง

ไม่บีบบังคับ….ไม่เคยด่าว่า

ดวงตะวัน….คืนชีวิตใหม่ให้ผืนแผ่นดิน ในทุกยามเช้า

ด้วยท่วงทำนองสวยงามสงบเงียบ ไร้เสียงรบกวน

ดวงตะวัน….เดินเคียงคู่แผ่นดิน ในทุกวันวาร

ด้วยลีลาใกล้ชิด ไร้กฎเกณฑ์อึดอัด

ชีวิตคริสตชน

มิใช่เส้นทางสายด่วนที่มุ่งสู่พระเจ้า โดยไม่นำพาผู้คน

แต่….เป็นสะพานยื่นยาวสู่ปวงชน

มิใช่อภิสิทธิ์ส่วนบุคคล

แต่….เป็นชีวิตที่ก้าวเดินเพื่อมวลชน

….และพร้อมกับมวลชน

วันนั้น ที่พวกเขายืนนิ่งในโลกแห่งความรอดส่วนตัว

พวกเขาสูญเสียแก่นสาร ที่ไม่อาจเรียกกลับคืน

ดวงตะวันมิเคยกักขังปิดกั้นตนเอง

แต่….ฉายส่องอย่างนุ่มนวลบนใบหน้าของทุกผู้คน

เขาเยี่ยมเยียนคนจน และ คนรวย

คนหมดหวัง และ คนสมหวัง

คนชราที่เศร้าหมอง และ เด็กน้อยที่ยิ้มแย้ม

คนบาป และ นักบุญ

ในความรักที่สงบเงียบมั่นคง ต่อผืนแผ่นดิน

ดวงตะวันฉายส่อง แสงแห่งพระผู้สร้าง

พระบิดาของผืนแผ่นดิน.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

   ยอห์น บัปติสต์ เอกโสฬส คงครองสมัย อายุ 29 ปี

บุตรของ                เปาโล อุเทน คงครองสมัย และ นาง อิสลิน แก้วกาหลง

รับศีลล้างบาป         เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

น.ส. นิภาพร ทับจันทร์ อายุ 31 ปี

บุตรีของ                  ร้อยตรี ธนวัฒน์ และ นาง ดวงใจ ครีบกระโทก

ชาวสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

 

คู่ที่ 2

มารีอา ภาสินี มากสัมฤทธ์

บุตรของ            ยอแซฟ สมพล และ อันนา อรุณีย์ มากสัมฤทธ์

รับศีลล้างบาป     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 1994 ที่วัดฟาติมา ดินแดง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

นาย ยศพงศ์ จันทรานนท์

บุตร          นาย อนุกูล และ นาง จิราวรรณ จันทรานนท์ ชาวสมุทรปราการ

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

หากพี่น้องท่านใดทราบว่า มีข้อขัดขวางไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองคู่แต่งงานด้วยกันได้ ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ

 

เราได้ผ่านบรรยากาศของการต้อนรับ องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งได้เสด็จมาเยือนเมืองไทย เมื่อวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน จากนั้นเราได้ฉลองคริสต์มาส ฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเยซูเจ้า เราได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ และฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นนามชื่อวัดของพวกเรา ฉลองประจำปี และโอกาสฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเราชาววัดรังสิต ซึ่งก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทุกงานฉลอง และล่าสุด ก็ได้ร่วมมิสซาขอพระพรจากพระเจ้าโอกาสวันตรุษจีน ได้รับส้มและอั่งเปา เล็กๆน้อยๆ อันเป็นกำลังใจ และพระพรเพื่อการก้าวเดินต่อไปของพวกเรา ในปีชวด ปีหนูทอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็น “อาทิตย์พระวาจาพระเจ้า เป็นปีพระคัมภีร์”  โดยทรงเน้นว่า “เพราะการไม่รู้  – ไม่อ่านพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จัก พระคริสตเจ้า ตามคำกล่าวของนักบุญเยโรม

 

นอกจากนี้ วันนี้มีผู้แทนของพวกเราหลายๆคน ได้มีโอกาสไปร่วม คอร์สผู้นำอัลฟ่าปี 2020 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  มั่นใจว่าจะได้รับข้อคิดดีๆ  สำหรับ  ผู้เข้าร่วมคอร์สและนำความคิดนั้นมาสู่พวกเราชาววัดรังสิต เพื่อจะสามารถเจริญชีวิต ในฐานะศิษย์พระคริสต์ ตามพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องที่เคารพครับ ทุกเหตุการณ์ ทุกบรรยากาศที่ผ่านไป ล้วนให้ข้อคิดสะกิดใจเราทุกคน และเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา เพื่อจะปรับเปลี่ยนชีวิตคริสตชนของเรา ให้สมกับการเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง เรามีความตั้งใจจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายแด่พระองค์แล้ว เพื่อความรอดของเราล่ะครับ  1……… 2……. 3………  ฯลฯ

ประกาศแต่งงาน

มารีอา ภาสินี มากสัมฤทธ์

บุตรของ         ยอแซฟ สมพล และ อันนา อรุณีย์ มากสัมฤทธ์

รับศีลล้างบาป  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 1994 ที่วัดฟาติมา ดินแดง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

นาย ยศพงศ์ จันทรานนท์

บุตร      นาย อนุกูล และ นาง จิราวรรณ จันทรานนท์ ชาวสมุทรปราการ

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

หากพี่น้องท่านใดทราบว่า มีข้อขัดขวางไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองแต่งงานด้วยกันได้ ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พี่น้องสัตบุรุษวัดของเรา จำนวน 12 คน ตัวแทนวัดของเราได้ไปร่วม “คอร์สอัลฟ่า” ที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัด  1 วันเต็ม ที่อัสสัมชัญ คงได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นเป็นแน่เลย……

ชีวิตที่เกิดมาของเรามีเพียงเท่านี้หรือ ???

ฉันเกิดมาทำไม ???

ทำไมฉันจึงควรสวดภาวนา และจะภาวนาอย่างไร  ???

พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หรือ  ???

ฉันยังมีความเชื่อในพระองค์หรือ  ???

จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร ???

และอีกหลายๆข้อคิดเพื่อกระตุ้นให้เราค้นหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิต และนำเราสู่ภาคปฏิบัติในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน

2) วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก ดูเหมือนว่าเราเพิ่งจะฉลองคริสตมาส และปีใหม่ไปไม่นานนี้ พี่น้องครับ เราจะเข้าเทศกาลมหาพรตในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์นี้แล้ว เป็น 40 วันของการภาวนา และใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ ร่วมมหาทรมานกับพระเยซูเจ้า ในการไถ่บาปและจะได้ชื่นชมยินดีกับพระเยซูเจ้า ในการกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ในโอกาสปัสกา

3) ช่วงเวลามหาพรต จะงดการฉลองต่างๆ งดพิธีแต่งงานด้วยนะครับ จนกว่าจะฉลองปัสกา หลังวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน นะครับ

สารวัด ฉบับที่ 151266 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาภันธ์ ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

April 4th, 2020

 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา

ลก 2:22-23

เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญ ญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า

เวลานั้นที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตกับเขา และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟและพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฎิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติ เป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”.

ข้อคิด

วิถีชีวิตของพระผู้ไถ่ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ คือ มอบถวายตัวทั้งครบแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อมวลชน…. ชีวิตเช่นนี้เปรียบเสมือนไฟ เสมือนสบู่ ที่จะช่วยชำระคนอื่นได้ เป็นประดุจเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย.

                                                               พระวิหาร                         

เมื่อครั้งยังเล็ก

เขานำพระองค์ไปยังพระวิหาร…เยรูซาเล็ม

พระวิหารต้อนรับพระองค์ด้วยความสุขใจ และรักรู้คุณ

แต่วันนี้…ที่พระองค์เติบใหญ่ ทุกสิ่งดูแปรเปลี่ยนไป

ทรงก้าวเข้าสู่พระวิหารอีกครั้ง…ด้วยตนเอง

…พร้อมอุดมการณ์ และคุณค่าที่ทรงยึดมั่น

พระวิหาร…ได้ตอบปฏิเสธพระองค์

เขาตรวจสอบสิทธิ และหน้าที่ของพระองค์

….ปรักปรำด้วยพยานเท็จ…นำจับ…และนำไปฆ่าที่นอกกำแพงเมือง

โอ้มนุษย์!!…อิสรภาพของเขาช่างยิ่งใหญ่

เขาสามารถตอบรับ หรือตอบปฏิเสธ

เขาสามารถดูแลรักษา หรือเข่นฆ่าให้ตาย

เขาสามารถรัก หรือเกลียดชัง

พระองค์ยังคงเสด็จเยี่ยมพระวิหารอยู่ทุกวารวัน

ในบูชามิสซาขอบพระคุณ

ทรงเสด็จมาพร้อมวิถีชีวิตแห่งความรัก และการพลีตน

และมนุษย์…ยังคงยืนอยู่ ณ กลางสะพานแห่งอิสรภาพ

…รอคอยการตัดสินใจเลือกของเขา

เขาจะต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิต และก้าวไปบนเส้นทางของพระองค์

หรือ…จะหันกลับอีกข้าง

และทิ้งพระองค์ให้ต้องยืนรอต่อไป

วันนั้นที่มนุษย์ตอบรับ โลกจะกลับสวยงาม

…ท้องฟ้าจะไม่ขาดสายรุ้ง

…ผืนดินจะไม่ขาดสายน้ำ

จนกระทั่งวันนั้น ที่เขาจะโบกมือลาอย่างมีความสุข..

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศแต่งงาน

ยอห์น บัปติสต์ เอกโสฬส คงครองสมัย อายุ 29 ปี

บุตรของ     เปาโล อุเทน คงครองสมัย และ นาง อิสลิน แก้วกาหลง

รับศีลล้างบาป  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

น.ส. นิภาพร ทับจันทร์ อายุ 31 ปี

บุตรีของ ร้อยตรี ธนวัฒน์ และนาง ดวงใจ ครีบกระโทก

ชาวสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

1)          สมเด็จพระสันตะปาปา ได้ประกาศให้วันอาทิตย์นี้ เป็น “อาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ได้ทรงแนะนำให้ ตั้งพระคัมภีร์ในบ้าน และเชิญชวนให้คริสตชน พยายามเข้าใจ “คุณค่าหาใดเปรียบได้ คือการรู้จัก พระคริสตเจ้า โดยขยันหมั่นเพียรอ่านพระวาจาของพระเจ้า เพราะเหตุว่า พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และเป็นธาร บริสุทธิ์เสมอมาอย่างไม่สิ้นสุด แห่งชีวิตฝ่ายจิตของเราทุกคน

2)          “คอร์สผู้นำ อัลฟ่า ปี 2020”  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่าน เข้าร่วมกันทุกคนเลยนะครับ คือเป็นการสัมมนาประจำปีของพวกเราครับ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020  ตั้งแต่เวลา 8.30 น ถึง 16.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ทางวัดจัดรถ รับ – ส่ง ครับ เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็น คริสตชนของพวกเราทุกคนครับ

3)          วันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ เริ่มศักราช ปีหนูทอง หลายๆ ท่านคงได้มาร่วมมิสซา รับพร รับส้มมงคล และรับอั่งเปา เงินก้นถุง เพื่อจะนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตในปีใหม่ ให้สุขใสเจริญรุ่งเรืองนะครับ อะไรที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่งครับ

4)          ชมรมผู้สูงอายุของดมิสซาเดือนนี้  และเลื่อนไปเดือนมีนาคม วันเสาร์ที่ 7 มีนาคมครับ

 

ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1

   ยอห์น บัปติสต์ เอกโสฬส คงครองสมัย อายุ 29 ปี

บุตรของ              เปาโล อุเทน คงครองสมัย และ นาง อิสลิน แก้วกาหลง

รับศีลล้างบาป       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 1991 ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

น.ส. นิภาพร ทับจันทร์ อายุ 31 ปี

บุตรีของ               ร้อยตรี ธนวัฒน์ และ นาง ดวงใจ ครีบกระโทก

ชาวสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

 

คู่ที่ 2

มารีอา ภาสินี มากสัมฤทธ์

บุตรของ         ยอแซฟ สมพล และ อันนา อรุณีย์ มากสัมฤทธ์

รับศีลล้างบาป  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 1994 ที่วัดฟาติมา ดินแดง

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

นาย ยศพงศ์ จันทรานนท์

บุตร          นาย อนุกูล และ นาง จิราวรรณ จันทรานนท์ ชาวสมุทรปราการ

ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14.00 น.

หากพี่น้องท่านใดทราบว่า มีข้อขัดขวางไม่สามารถที่จะทำให้ทั้งสองคู่แต่งงานด้วยกันได้ ต้องแจ้งให้พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

เราได้ผ่านบรรยากาศของการต้อนรับ องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งได้เสด็จมาเยือนเมืองไทย เมื่อวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน จากนั้นเราได้ฉลองคริสต์มาส ฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระกุมารเยซูเจ้า เราได้เฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ และฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นนามชื่อวัดของพวกเรา ฉลองประจำปี และโอกาสฉลอง 50 ปีชุมชนความเชื่อของพวกเราชาววัดรังสิต ซึ่งก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทุกงานฉลอง และล่าสุด ก็ได้ร่วมมิสซาขอพระพรจากพระเจ้าโอกาสวันตรุษจีน ได้รับส้มและอั่งเปา เล็กๆน้อยๆ อันเป็นกำลังใจ และพระพรเพื่อการก้าวเดินต่อไปของพวกเรา ในปีชวด ปีหนูทอง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ยังได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็น “อาทิตย์พระวาจาพระเจ้า เป็นปีพระคัมภีร์”  โดยทรงเน้นว่า “เพราะการไม่รู้  – ไม่อ่านพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จัก พระคริสตเจ้า ตามคำกล่าวของนักบุญเยโรม นอกจากนี้ วันนี้มีผู้แทนของพวกเราหลายๆคน ได้มีโอกาสไปร่วม คอร์สผู้นำอัลฟ่าปี 2020 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  มั่นใจว่าจะได้รับข้อคิดดีๆ  สำหรับ  ผู้เข้าร่วมคอร์สและนำความคิดนั้นมาสู่พวกเราชาววัดรังสิต เพื่อจะสามารถเจริญชีวิต ในฐานะศิษย์พระคริสต์ ตามพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องที่เคารพครับ ทุกเหตุการณ์ ทุกบรรยากาศที่ผ่านไป ล้วนให้ข้อคิดสะกิดใจเราทุกคน และเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา เพื่อจะปรับเปลี่ยนชีวิตคริสตชนของเรา ให้สมกับการเป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง เรามีความตั้งใจจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้น เพื่อถวายแด่พระองค์แล้ว เพื่อความรอดของเราล่ะครับ  1……… 2……. 3………  ฯลฯ