Posts Tagged ‘วัดรังสิต’

สารวัด ฉบับที่ 151220 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2019

Thursday, March 28th, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

มีคริสตชนหลายคนถามพ่อว่า “ผี” มีจริงหรือเปล่า พ่อมักจะตอบว่า “ผี” แบบในละครหรือในภาพยนต์ พ่อไม่เชื่อในลักษณะนั้นหรอกนะ แต่พระศาสนจักรเชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือสหพันธ์นักบุญ พระศาสนจักรมี 3 กลุ่มใหญ่ บรรดานักบุญหมายถึง ผู้ที่ได้รับความรอดพ้นแล้ว บรรดาผู้ล่วงลับที่ยังต้องรอการชำระวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์แล้ว จะได้รับความรอดพ้นหรือไปสวรรค์ และพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ยังต้องเดินทางต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายปลายทางแห่งชีวิต ทั้งสามกลุ่มนี้สามารถติดต่อมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันได้ ในการอธิษฐานภาวนาและในความช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆ อาทิ นักบุญเสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา เราสวดภาวนาให้กับวิญญาณทั้งหลาย และวิญญาณทั้งหลายสามารถช่วยเหลือเรา ฯลฯ และพ่อยังคิดต่อไปด้วยว่า พระศาสนจักรสอนอย่างชัดเจนว่ามีสิ่งสร้างที่เป็นจิตล้วนทั้งดีและชั่วร้าย เพราะฉะนั้นเราจึงแน่ใจได้ว่ามีพลังแห่งธรรมและพลังแห่งอธรรม

พลังแห่งธรรม หมายถึงพลังแห่งความดีซึ่งมาจากพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงคอยช่วยเหลือเกื้อกูลค้ำจุนชีวิตของเราเสมอมา พลังแห่งธรรมจะก่อให้เกิดความดีงามในชีวิตของมนุษย์ อาทิ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความรัก ความเมตตากรุณา ความโอบอ้อมอารี ความเข้าใจ การให้อภัย ฯลฯ ถ้าเราสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่พ่อยกตัวอย่างมานี้และความดีอื่นๆในเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนแห่งความเชื่อของเรา ในครอบครัวของเรา และที่ไหนก็ตามที่มีคนอยู่ร่วมกัน แสดงว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นและทรงอวยพรกิจการต่างๆ ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลทุกๆคนที่อยู่ที่นั่น พลังแห่งธรรมนั้นอาจมาจากพระเจ้าโดยตรง หรือผ่านบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และบรรดาฑูตสวรรค์ของพระองค์ รวมทั้งการดำเนินชีวิตร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่า “ที่ใดก็ตามที่ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ทำกิจการต่างๆ ในพระนามของพระองค์ พระองค์จะประทับอยู่ที่นั่น และเมื่อวอนขอสิ่งใดพระบิดาเจ้าสวรรค์จะฟังคำของพวกท่าน”

พลังแห่งอธรรม หลังแห่งความเลวร้ายตามที่เราเคยเรียนคำสอนมา มีสิ่งสร้างที่เป็นจิตพวกหนึ่งมันทรยศต่อพระเจ้าและพ่ายแพ้ต่อพระองค์ ในที่สุดมันกลายเป็นปีศาจมารร้าย สิ่งสร้างนี้มันก็มีพลังเช่นเดียวกันและพวกมันจะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อทำให้มนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักพินาศมีสภาพเดียวกับพวกมันให้จงได้เพราะ ฉะนั้น พวกเราต้องระวังอย่าให้มันเข้ามาแทรกแซงมีอิทธิพลเหนือการดำเนินชีวิตและกิจการต่างๆที่เรากระทำ พลังแห่งอธรรรมบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาจากปีศาจมารร้ายโดยตรงก็ได้ เมื่อมีอะ ไรที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นหลายๆครั้ง เราชอบโยนความผิดให้กับปีศาจมารร้าย แต่ความจริงจิตใจของเรามนุษย์ด้วยกันเองก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไร เพราะเรามนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกทำความดีหรือความชั่วก็ได้ นอกจากนั้นพระศาสนจักรยังสอนด้วยว่า หลังจากมนุษย์ตกในบาปแล้วมนุษย์มีความโน้มเอียงในทางชั่วแฝงอยู่ภายใน ในบทขอบ พระคุณในเทศกาลมหาพรตแบบเดิม เขาแปลไว้ว่าเราต้องพยายามตัดกิเสสปราบสันดาน ความจริงพ่อก็ชอบนะเพราะมันตรงดี เพราะ ฉะนั้นพวกเราต้องระวังนะครับถ้าเริ่มมีความไม่ไว้วางใจ เรื่องระหองระแหงต้องรีบขจัดมันออกไปเสีย อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ยึดตนเองเป็นหลัก นั่นแสดงว่าเข้าทางปีศาจมารร้ายจนในที่สุดสันติสุขความดีงามของชุมชนจะค่อยๆจางหายไป.

จากคุณพ่อเจ้าวัด

*******************************************************************************

พระเจ้าของเราทรงพระเมตตาและให้โอกาสเสมอ

เมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในโลกในสังคมของเรา อาทิ น้ำท่วมใหญ่ แผ่นดินไหว พายุใหญ่เข้าถล่มเมืองนั้นเมืองนี้ อุกกาบาตตกในประเทศรัสเซีย สึนามิ ฯลฯ เราลองถามตนเองหรือลองฟังการบอกเล่าจากคนอื่นก็ได้ เราจะพบว่ามีคนจำนวนมากมุ่งความคิดมุ่งประเด็นไปที่ “พระเจ้าลงโทษเพราะมนุษย์ทำบาปทำผิดอะไรสักอย่าง” “หรือความชั่วร้ายบาปของมนุษย์” คำถามที่เกิดขึ้นมักจะออกมาในทำนองที่ว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไร ใครทำอะไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าไม่พอพระทัยหรือเปล่า ประเด็นคำถามที่นักบุญลูกากล่าวถึงในพระวรสารเป็นคำถามในทำนองนี้ คำตอบของพระเยซูคริสตเจ้าจึงเป็นการแก้ความเข้าใจผิดของมนุษย์ที่ว่า ภัยพิบัติและความทุกข์ยากลำบากต่างๆ มีต้นเหตุจากบาป “คนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลี ซึ่งถูกปีลาตสั่งประหารชีวิตในขณะถวายเครื่องบูชา” (ลก.13:1)

คำถามที่พระเยซูคริสตเจ้าถามประชาชน แฝงไปด้วยนัยสำคัญให้เราต้องไตร่ตรองชีวิตของเรามากๆ “ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ” (ลก.13:2) คนที่หอสิโออัมพังทับตายก็เช่นกัน พระองค์ถามคำถามเดียวกัน และพระองค์ทรงย้ำว่า “ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะต้องพินาศไปเช่นเดียว กัน” (ลก.13:5) ที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพื่อต้องการจะเตือนเราว่า “บาปไม่ใช่เหตุผลโดยตรงของเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้น” ที่เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ขาดความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบ ไม่ได้ปฏิบัติตามพระประสงค์และกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางไว้ ยอมให้กิเลสตัณหาครอบงำใจจนในที่สุดมนุษย์จะทำร้ายกัดกินกันเอง และทำลายทุกสิ่ง อีกนัยหนึ่งจากเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้น  พระองค์ต้องการให้เราได้ไตร่ตรองถึงความเป็นอนิจจังของโลกและสรรพสิ่งในโลก ด้วยเหตุนี้แทนที่พระองค์จะตอบคำถามว่าทำไม หรือเพราะอะไร พระองค์กลับเชิญชวนให้ทุกคนกลับใจใช้โทษบาป ที่เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนบาปมากกว่าเรา แต่เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากธรรมชาติความเป็นอนิจจังของโลกและสรรพสิ่งอยู่แล้ว มีเกิดก็มีตาย มีความเจริญก็มีวันเสื่อมสลาย มีหนุ่มสาวและมีความชราภาพ ฯลฯ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนี้หลังจากมนุษย์ตกในบาปแล้ว เนื่องจากโลกเป็นอนิจจังอย่างนี้ พระเยซูเจ้าจึงเตือนให้เราดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ เพราะทุกคนเป็นคนบาปต้องการกลับใจใช้โทษบาปทั้งสิ้น

หลังจากเล่าเรื่องเหตุการณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลา ชวนให้กลับใจใช้โทษบาปแล้ว นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล ท่านเน้นเรื่องความเพียรทนของพระเจ้าที่มีต่อความบาปผิดของเรามนุษย์ และท่านยังระบุเวลา 3 ปี ซึ่งตรงกับระยะเวลา 3 ปีที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงออกมาเทศน์สอนจนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเจ้าเสด็จมาตักเตือนเทศน์สอนมนุษย์ด้วยพระองค์เอง ประทานเครื่องหมายแห่งกาลเวลา สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปโทษของมนุษยชาติ อีกทั้งยังให้เวลาให้โอกาสมนุษย์มากมาย เพื่อให้มนุษย์กลับใจได้รับความรอดพ้น แต่ยังมีมนุษย์จำนวนมากมายไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ เราจึงเห็นได้ว่ามนุษย์สมควรพินาศ แต่พระเจ้ายังให้โอกาสและเพียรทนต่อเราอยู่เสมอ พระวาจาของพระเจ้าจึงเตือนใจเราให้ใช้เวลาและโอกาสที่พระองค์ประทานให้ ในการกลับใจใช้โทษบาปเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้น.

พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

*******************************************************************************

ประกาศ

 1. ในเทศกาลมหาพรตมีเดินรูป 14 ภาคก่อนมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 45 น. ส่วนกิจศรัทธาอื่นของดไป ให้พี่น้องทำส่วนตัวในเทศกาลมหาพรต
 2. ขอให้พี่น้องนำกระบอกมหาพรตไปไว้ที่บ้าน เพื่อออมเงินที่ได้จาก การทำพลีกรรม จำศีลอดอาหาร การเสียสละเรื่องอื่นๆ และเงินที่พี่น้องปรารถนาที่จะช่วยผู้ด้อยโอกาส แล้วนำมาคืนที่วัดหลังจากจบเทศกาลมหาพรต
 3. วันเสาร์ที่ 6 เม.ย.  2019 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนา และร่วมมิสซาด้วยกัน มิสซาเวลา 10.00 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน
 4. วันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. 2019 เป็นวันอาทตย์ต้นเดือน มีโปรดศีลล้างเด็ก ผู้ที่ปรารถนาจะนำลูกหลานมารับศีลล้างบาปให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าและส่งข้อมูลล่วงหน้าด้วย
 5. วันอาทิตย์ที่ 7  เม.ย. 2019 ประชุมสภาภิบาล เวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 6. ทางวัดจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีนี้มีเด็กมาเรียนคำสอนประมาณ 30- 40 คน พี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในค่ายคำสอน ทำได้ที่ตู้ทานกลางวัด

 

Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

สารวัด ฉบับที่ 15126 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

Saturday, February 23rd, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

เรากำลังจะเข้าเทศกาลมหาพรตแล้ว เทศกาลนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในรอบปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร  เราคริสตชนเตรียมสมโภชพระธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของพระศาสนจักร 40 วัน นั่นก็คือ พระธรรมล้ำลึกปัสกา พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อไถ่โทษมนุษยชาติให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและความตาย ช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาปโทษทั้งมวล พระศาสนจักรจัดเวลา 40 วันในเทศกาลมหาพรตเพื่อให้คริสตชนทั้งหลายเตรียมจิตใจเพื่อสมโภชพระธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่เช่นนี้ เพราะเลข 40 มีความหมายสำคัญทางพระคัมภีร์ ซึงมีกล่าวถึงตั้งแต่พันธสัญญาเดิมจนถึงพันธสัญญาใหม่ ในพันธสัญญาเดิมเมื่อโมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติ 10 ประการและรื้อฟื้นพันธสัญญาบนภูเขาซีนาย ท่านได้จำศีลอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน (อพย.34:28) ในช่วงเวลาที่ประกาศกเอลียาห์เดินทางไปภูเขาโฮเรบท่านอดอาหารเป็นเวลา 40 วัน (1พกษ.19:8)  และประชากรของพระเจ้าต้องเดินทางในทะเลทรายถิ่นทุรกัน ดารเป็นเวลา 40 ปี ก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนพระสัญญา (สดด.95:10)   ในพันธสัญญาใหม่ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะเริ่มประกาศข่าวดี พระจิตเจ้าทรงดลใจพระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น 40 วัน อธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และมีซาตานมาผจญพระองค์ และพระองค์ทรงได้ชัยชนะ (มก.1:12)  เลข 40 ที่พบในพระคัมภีร์หมายถึง การผ่าน การเตรียมตัว การกลับใจ การใช้โทษบาป การชำระตนให้บริสุทธิ์ การหันหลังให้กับความชั่วร้ายทั้งหลาย และตัดสินใจเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า ดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความชอบธรรม

เทศกาลมหาพรตยังเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนตนเอง ด้วยเหตุนี้ในเทศกาลนี้พระศาสนจักรจึงมอบแบบฝึกฝนให้คริสตชนปฏิบัติอย่างน้อย 3 ประ การ

ประการแรก การสวดภาวนา ในเทศกาลมหาพรต คริสตชนต้องสวดภาวนามากขึ้น และต้องพิจารณาดูว่าการสวดภาวนาของตนเป็นอย่างไร การสวดภาวนามีองค์ปรกอบสำคัญดังนี้ การนมัสการสรรเสริญพระเจ้า การขอบพระคุณพระองค์ การขอโทษพระเจ้าสำหรับความผิดพลาดต่างๆที่เราได้กระทำ และการวอนขอสิ่งจำเป็นสำหรับฝ่ายวิญญาณและกายจากพระองค์ เราสวดภาวนาเป็นไหม ถูกต้องหรือเปล่า และสวดภาวนามากน้อยแค่ไหน

          ประการที่สอง การทำพลีกรรมและการจำศีลอดอาหาร คริสตชนที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องทำพลีกรรมในพระบัญญัติของพระศาสนจักรบอกว่าต้องอดเนื้อ แต่การอดเนื้อไม่ค่อยมีความหมายในการทำพลีกรรมสำหรับคนไทย พวกเราทำอะไรเป็นพลีกรรมแทนการอดเนื้อ อาทิ งดเล่นเกมส์ งดดื่มเหล้า ฯลฯ การทำพลีกรรมนี้เราต้องทำทุกๆวันศุกร์ตลอดทั้งปี รวมทั้งวันพุธรับเถ้าด้วย การจำศีลอดอาหาร คริสตชนที่มีอายุ 18 ปีบรบูรณ์ขึ้นไปถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึงทานอิ่มได้หนึ่งมื้ออีกสองมื้อทานพออยู่ได้ เราได้ทำถูกต้องหรือไม่อย่างไร การอดอาหารเราต้องทำในวันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และในวันอื่นๆตามความสมัครใจ

ประการที่สาม การทำกิจเมตตาต่างๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกิจเมตตาจิตวิญญาณและฝ่ายกาย อาทิ ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ ตักเตือนผู้ที่หลงผิด ชักชวนให้มาปฏิบัติศาสนกิจ ช่วยเหลือคนยากจน เยี่ยมผู้ป่วย  ฯลฯ

ถ้าเราสังเกต เราจะพบว่าสิ่งที่พระศาสนจักรให้ฝึกฝนนั้น เป็นสิ่งเราจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่กิจการที่ต้องทำในเทศกาลมหาพรตเท่านั้น ที่เราต้องนำมาฝึกฝนบ่อยๆเพื่อเราจะได้ใช้วิธีการอย่างนี้ในการปฏิบัติต่อไป จนกระทั่งเราจะดำเนินชีวิตบรรลุเป้าหมายปลายทางแห่งชีวิตของเราแต่ละคน.

                                                                                    จาก คุณพ่อเจ้าวัด

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จงรักอย่างที่พระเจ้าทรงรักและเมตตาอย่างที่พระเจ้าทรงเมตตาเรา

            พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ท้าทายชีวิตของเราคริสตชนทุกคน เราต้องมีมาตรฐานในการดำเชีวิตสูงกว่าผู้อื่น “ถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย” (ลก.6:32) เป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราคริสตชนแตกต่างจากคนทั่วไป การดำเนินชีวิตแบบนี้จะทำให้ชีวิตของเราคริสตชนสะท้อนภาพของพระบิดาเจ้าสวรรค์อย่างเด่นชัด ทำให้ทุกคนได้ประจักษ์แก่ตาและสรรเสริญพระองค์ “เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์” (มธ.5:16) “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณาเถิด” (ลก.6:36) ในพระวรสารนักบุญมัทธิวขึ้นเป็นหัวเรื่องใหญ่ว่า “มาตรฐานใหม่สูงกว่ามาตรฐานเดิม” อ่านแล้วดูเหมือนว่าพระเยซูคริสตเจ้ามาทำลายธรรมบัญญัติเดิม แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ พระองค์เสด็จมามิใช่เพื่อทำลายธรรมบัญญัติ (ฉธบ.4:8)  ทั้งมิใช่มาเพื่อบันดาลให้ธรรมบัญญัติศักดิ์สิทธิ์จนแตะต้องไม่ได้แต่เสด็จมาสั่งสอนและปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เพื่อทำให้ธรรมบัญญัติเดิมสมบูรณ์มีรูปแบบใหม่และคงอยู่ถาวร พระองค์มามอบบทบัญญัติใหม่ให้แก่เรา (ยน.13:34) ซึ่งทำให้ธรรมบัญญัติทั้งหมดสมบูรณ์ไป

“จงรักศัตรู จงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้สาปแช่งท่าน จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่าน” (ลก.6:27-28) อ่านหรือฟังคำสอนนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นคำสอนที่เลื่อนลอยปฏิบัติไม่ได้จริง เป็นคำพูดที่หรูฟังดูดี แต่คริสตชนหลายๆคนคิดว่าเป็นสิ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ อย่าว่าแต่ผู้ที่เป็นศัตรู หรือคนที่ทำร้ายเราเลย เอาแค่ว่าคนที่ไม่น่ารักไม่น่าไว้วางใจในสายตาของเรา  เราก็ไม่สนใจเฉยเมยไม่คบหาสมาคมด้วยทั้งๆที่เรายังไม่เคยรู้จักเขามาก่อน แต่พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้มีข้อพิสูจน์ให้เราเห็นชัดเจนว่า ถ้าคนๆหนึ่งมีจิตใจที่ดีและพยายามที่จะปฏิบัติ เขาสามารถปฏิบัติได้ เราได้รับแบบอย่างจากดาวิด กษัตริย์ซาอูลพยายามหาทางฆ่ากำจัดดาวิดเพราะอิจฉา ครั้งหนึ่งดาวิดประสบโอกาสเหมาะสามารถที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลได้อย่างสบาย แต่ดาวิดไม่ทำและยังห้ามลูกน้องไม่ให้ทำด้วย อาบีชัยกล่าวกับดาวิดว่า “วันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้ว ขอข้าพเจ้าเอาหอกแทงเขาปักติดดินเถิด….”   แต่ดาวิดห้ามอาบีชัยว่า “อย่าฆ่าเขาเลย เพราะไม่มีใครที่ทำร้ายผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์แล้วจะไม่มีความผิด” (1ซมอ.26:8-9) ดาวิดไม่เพียงไม่ฆ่ากษัตริย์ซาอูลเท่านั้น แต่ยังมีความเคารพกษัตริย์ซาอูลในฐานะผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าอีกด้วย นี่เป็นตัวอย่างทำให้เราเห็นว่าคนธรรมดาสามัญอย่างดาวิดสามารถปฏิบัติได้จริง ถ้าจะถามว่ายากไหมขอตอบว่ายาก ยิ่งกว่านั้นเรายังได้เห็นความคิดของคนทั่วไปจากลูกน้องของดาวิดอีกด้วย แต่เราคริสตชนคิดอย่างนั้นไม่ได้

พระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระอาจารย์ที่ไม่ได้สอนแต่ปาก แต่พระองค์ปฏิบัติให้เราเห็นเป็นแบบอย่าง ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้ทูลขอพระบิดาเจ้าไม่ให้ลงโทษผู้ที่ทำร้ายพระองค์ “พระบิดาเจ้าข้าโปรดอย่าลงโทษพวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” พระวาจาที่พระองค์กล่าวนี้ เป็นการให้อภัยไม่ถือโทษ เป็นการแสดงความรักตามมาตรฐานใหม่ที่พระองค์สอน “เราให้บทบัญญัติใหม่….เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้น” (ยน.13:34) เรามอบแบบอย่างไว้ให้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตามเรา.

                                                                       พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศ

 1. ขอให้พี่น้องเอาใบลานเก่ามาคืนที่วัดเพื่อทำเถ้า ใช้โปรยในวันพุธรับเถ้าที่จะถึงนี้ด้วย ในเทศกาลมหาพรตมีเดินรูป 14 ภาคก่อนมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันเสาร์เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์ เวลา  8.45 น.
 2. วันเสาร์ที่ 2  มี.ค.  2019 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด  ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนา และร่วมมิสซาด้วยกัน มิสซาเวลา 10.00 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน และวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2019 มีเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุเขต 2 ที่วัดเซนต์จอห์น  ลงทะเบียน เวลา 8.00-9.00 น.
 3. วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2019 เป็นวันอาทตย์ต้นเดือน มีโปรดศีลล้างเด็ก ผู้ที่ปรารถนาจะนำลูกหลานมารับศีลล้างบาป ให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าและส่งข้อมูลล่วงหน้าด้วย
 4. วันพุธที่ 6 มี.ค.  2019 เป็นวันพุธรับเถ้า  เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาเสกและโปรยเถ้าเวลา 19.00 น. ด้วย และในวันนี้คริสตชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อหรือทำพลีกรรมอื่นๆทดแทน คริสตชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 59 ปีบริบูรณ์ต้องอดอาหาร การอดอาหารหมายถึง การรับทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว
 5. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้จะเริ่ม วันที่ 21 มี.ค จนถึงประมาณวันที่ 25 เม.ย 2019 ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานมาเรียนคำสอน ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ความต้องการรถรับส่งได้ที่หน้าวัด
 6. ประกาศแต่งงานระหว่าง   นาย จุฑา ธรรมจินดา  บุตร  นาย จิตตวัฒน์ และ นาง โกสุม ธรรมจินดา กับ                               มารีอา ณัฎฐ์ชพิทย์ สุรนันทชัย บุตรี    ยอแซฟ บุญช่วย และ นาง ศรีจันทร์ สุรนันทชัย   ประกอบพิธีวันเสาร์ที่ 16  มี.ค. 2019 เวลา 10.00 น.     ถ้าผู้ใดทราบว่าทั้งสองมีข้อขัดขวางใดๆ ต้องแจ้งให้พ่อเจ้าวัดทราบ

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี  วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สารวัด ฉบับที่ 151215 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

Saturday, February 23rd, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

            การร้องเพลงในพิธีกรรม เป็นต้นในมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เราจำเป็นต้องมีส่วนร่วมช่วยกันร้องเพลงโดยพร้อมเพรียง ในสมัยก่อนพิธีกรรมต่างๆในพระศาสนจักรเป็นทำ นองบทร้องทั้งสิ้น และในหนังสือพิธีกรรมเป็นต้นมิสซาบูชาขอบพระ คุณในสมัยโบราณที่พ่อเคยเห็น และร่วมอยู่บ้างในสมัยเป็นเด็กจะมีโน๊ตเพื่อให้พระสงฆ์ร้องออกมาเป็นทำนองได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบัน หลังจากที่พระสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2  ประกาศให้ประกอบพิธีกรรม เป็นภาษาท้องถิ่นได้ยังมีทำกันอยู่หรือไม่ คำตอบก็คือยังมีทำกันอยู่ทั่วไปเป็นต้นในยุโรป สำหรับในเอเซีย บางครั้งพ่อเคยได้ยินชาวเวียด นามที่มาขอใช้วัดของเราทำมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์บางองค์ก็ร้องเป็นทำนองทั้งมิสซาและสัตบุรุษก็ตอบรับเป็นทำนองด้วยเหมือน กัน ในประเทศไทยมีหรือไม่ มีครับพ่อเคยพบหนังสือที่คุณพ่อคณะเยซูอิต คุณพ่อโมลิ่งได้เคยแต่งทำนองไว้เล่มหนึ่งไว้ใช้ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะมันต้องซ้อมกันใหม่ทั้งพระสงฆ์และสัตบุรุษ พ่อเคยนำมาใช้บางตอนในวันอาทิตย์ใบลานตอนเคาะและเปิดประตูวัด เพราะเห็นว่ามีความหมายดี ปีนี้พ่อจะนำมาใช้อีก

พี่น้องเนื่องจากว่าพิธีกรรมของพระศาสนจักรเป็นมิสซาบูชาขอบคุณ เป็นการทำซ้ำๆ วันอาทิตย์มีอยู่ 3 รอบปี คือ ปีA ปีB ปีC วันธรรมดามี 2 รอบปี ปีคู่และปีคี่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามเติมความมีชีวิตชีวาทำให้เรื่องซ้ำๆ เป็นเรื่องใหม่และมีชีวิตชีวาสำหรับเราอยู่เสมอ ในการร่วมพิธีกรรมการทำอะไรตามความเคยชินเป็นเรื่องอันตราย เพราะมันจะลดคุณค่าในสิ่งที่เราทำให้น้อยลงไปเรื่อยๆ พ่อทำมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวัน เวลาทำพ่อต้องอ่านจากหนังสือทั้งหมดไหม ที่จริงแล้วไม่มีความจำเป็นเลยเพราะพ่อจำได้เกือบหมด แต่พ่อต้องบังคับตัวให้อ่านจากหนังสือเพราะจะทำให้พ่อมีความตั้งใจมากขึ้นและทำช้าลง ขนาดพ่อบังคับตัวขนาดนี้บางครั้งพ่อก็ทำเร็วเกินไป ถ้าเป็นเช่นนี้พี่น้องต้องช่วยบอกกล่าวด้วย

พี่น้องพ่อรู้สึกตกใจสังสัยมากที่ทราบว่า สัตบุรุษหลายๆท่านบอกว่า “ร้องเพลงที่ใช้ร้องในวัดไม่ได้”  “อีกหลายคนบอกว่าเพลงที่เอามาใช้ที่วัดของเราไม่คุ้นหูไม่เคยได้ยิน” พ่อต้องบอกตามความจริงว่าเพลงที่เรานำมาใช้ในวัดนี้มีความเป็นมายาวนานพอสมควร พ่อเคยเห็นเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยพ่อเป็นเด็กเริ่มจากต่างวัดต่างทำ ออกมาเป็นหนังสือชื่อต่างๆ อาทิ เสียงสวรรค์ ฯลฯ ต่อมาเริ่มมีเพลงแปลมาจากทางยุโรป ออกมาเป็นคริสตังร้องเพลง เทิดเกียรติ และเริ่มมีการแต่งกันเอง จากบ้านเณรแสงธรรม และสังฆมณฑลต่างๆ อาทิ จากใจ ฯลฯ ตอนหลังๆเริ่มมีการรวมเล่มให้มีเอกภาพมากขึ้นออกมาเป็น หนังสือปรารถนา สาธุการ สดุดี และหนังสือเพลงประสานใจ ฯลฯ หนังสือเพลงที่เราใช้กันในปัจจุบันมาจากการรวมเพลงจากแหล่งต่างๆ  เพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่อายุ  30, 40, 50, 60 กว่าปีมาแล้ว และเป็นเพลงที่ใช้ซ้ำกันในพิธีกรรมเพราะมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ว่า ใช้ในเทศ กาลอะไร พิธีกรรมแบบไหน ในช่วงตอนไหน  เพลงใหม่ก็มีบ้างแต่ก็น้อยมากและต้องซ้อมก่อนนำมาใช้ พ่อจึงแปลกใจมากที่หลายๆคนบอกว่าร้องไม่ได้และไม่คุ้นหู พ่อจึงต้องบอกกับพี่น้องตรงไปตรงมาว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะพี่น้องร้องเพลงไม่ออกเสียง ร้องปากขมุบขมิบ ร้องเพลงแบบนี้ทำให้เราร้องเพลงไม่เป็น จึงขอความร่วมมือจากทุกๆคนให้เราร้องเพลงออกเสียงกันเถอะ การร้องเพลงถือเป็นการสรรเสริญพระเจ้าสองเท่าของการภาวนาธรรมดา.

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ความสุขแท้

มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะมีความสุขในชีวิตของตนมากที่สุด กิจ การทุกอย่างที่มนุษย์ทำทั้งดีและไม่ดี ก็ล้วนเป็นกิจการที่ต้องให้ได้มาซึ่งความสุขทั้งสิ้น บางคนดื่มสุราเพราะคิดว่าการดื่มสุราจะให้ความสุขแก่ตนเอง บางคนเล่นการพนันเพราะอยากมีเงินมีทองเยอะๆจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข คนดีๆ พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความสุขในชีวิต ฯลฯ ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนปรารถนาความสุขแต่แตกต่างกันที่ความเข้าใจ และวิธีการแสวงหา พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนหนทางที่จะทำให้เรามีความสุขเที่ยงแท้ หนทางที่พระองค์สอนดูเหมือนเป็นหนทางที่สวนกระแสกับหนทางของโลก “คนยากจน…คนที่หิว…คนที่ร้องไห้….คนที่ถูกคนอื่นเกลียดชัง…ดูหมิ่นเพราะเป็นศิษย์ของพระองค์ก็เป็นสุข” (ลก. 6:20-22) ความสุขที่พระเยซูคริสตเจ้ากล่าวถึงเป็นความสุขแท้เป็นความสุขของผู้ที่เดินในหนทางของพระเป็นเจ้า ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากในหนทางสายนี้แต่ท่ามกลางความยากลำบาก เขาจะพบกับความสุขแน่นอน และเป็นความสุขที่โลกให้ไม่ได้ นักบุญเปาโล ท่านได้กล่าวถึงความสุขแท้ซึ่งเป็นความหวังในชีวิตหลังความตาย ท่านอธิบายว่า “ถ้าความหวังในพระคริสตเจ้าของเราจำกัดอยู่เพียงในชีวิตนี้เท่านั้น เรามนุษย์ทุกคนจะเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุด” (1คร.15:19) แต่เนื่องจากพระเยซูคริสตเจ้าทรงสิ้น พระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่สิ้นสุดเพียงชีวิตบนโลกใบนี้แต่จะปรากฏผลในชีวิตหลังความตาย แต่ที่นั่นทุกอย่างจะบริบูรณ์ชัดเจนตามความยุติธรรม “ดวงใจมนุษย์จะไม่มีวันสงบ จนกว่าจะได้พักพิงในพระเจ้า” (นักบุญออกัสติน)

ที่พระเยซูคริสตเจ้าและบรรดาศิษย์ของพระองค์สอนเช่นนี้ เพราะต้องการที่จะให้เราแต่ละคนเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของสรรพสิ่ง ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนอนิจจังให้ความสุขแท้แก่เราไม่ได้  เพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจกับทรัพย์สมบัติของโลกและอย่ายึดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะของชีวิตเด็ดขาด เพราะว่ามันเป็นสรณะที่พึ่งพิงแท้จริงของเราไม่ได้ สาเหตุไม่ใช่เพราะมนุษย์ติดใจฝักใฝ่กับทรัพย์สมบัติความสะดวกสบายทางโลกจนเลยเถิดหรอกหรือโลกจึงวุ่นวายถึงปานนี้  มนุษย์พยายามกอบโกยทุกอย่างเข้าหาตนเองไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ จนเป็นสาเหตุของความเสียหาย การทำลายสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกัน วันนี้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเริ่มกบฏรุนแรงขึ้นทุกวันจนเป็นภัยธรรมชาติที่มนุษย์กำลังจะรับมือไม่ไหวอยู่แล้ว เราลองถามตนเองซิว่าคนที่กอบโกยได้ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน เมื่อตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปได้บ้าง คนที่ยอมเป็นคนจน….ยอมหิวในเวลานี้ คือคนที่รู้จักระงับความต้องการของตนและเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพราะเขารู้ถึงสัจธรรมว่าความยากจนความหิวของเขาเกิดจากความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้น กิเลสความต้องการแบบนี้จะเป็นมูลเหตุของการกอบโกยเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว และการทำลายล้างทุกสิ่ง คนที่ยอมจน ยอมหิวเวลานี้ ก็เหมือนกับคนที่ประหยัดอดออม วันนี้เขายากจน เขาหิว เพราะความต้องการของเขายังไม่ได้รับการตอบสนอง เขาหว่านด้วยน้ำตา วันหนึ่งเขาจะเก็บเกี่ยวผลด้วยความยินดี  ส่วนคนที่เอาสบายเข้าไว้อิ่มเข้าว่าในวันนี้ วันหนึ่งก็จะรู้ผลเอง เพราะสัจธรรมยอมเป็นสัจธรรม พระวาจาของพระเจ้าจะเป็นจริงทุกประ การ ขอพระวาจาของพระเจ้าเตือนใจเราให้เราเดินในหนทางของพระเป็นเจ้าด้วยเพียรอดทน ยอมยากจน ยอมหิวต่อความต้องการอันไม่สิ้นสุด ยอมหว่านด้วยน้ำตา ยอมถูกเบียดเบียนต่อความยากลำบากที่เกิดขึ้น แล้วเราจะเป็นสุขได้รับชีวิตนิรันดรตามพระสัญญา เพราะพระวาจาของพระเจ้าจะเป็นจริงแน่นอน.                                                                                                                                               พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ประกาศ

 1. วันอาทิตย์นี้ ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที่ปรารถนาจะมาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที่ปรารถนาที่จะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทยเพื่อจัดตารางเวลาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
 2. ขอให้พี่น้องเอาใบลานเก่ามาคืนที่วัดเพื่อทำเถ้า ใช้โปรยในวันพุธรับเถ้าที่จะถึงนี้ด้วย
 3. วันเสาร์ที่ 2  มี.ค.  2019 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนา และร่วมมิสซาด้วยกัน มิสซาเวลา 10.00 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน
 4. วันพุธที่ 6 มี.ค.  2019 เป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาเสกและโปรยเถ้าเวลา 19.00 น. ด้วย และในวันนี้คริสตชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดเนื้อหรือทำพลีกรรมอื่นๆทดแทน  คริสตชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องอดอาหาร  การอดอาหารหมายถึง การรับทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว
 5. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้จะเริ่มประมาณ 20-22 มี.ค จนถึงประมาณ 22 เม.ย 2019 ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานมาเรียนคำสอน ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ความต้องการรถรับส่งได้ที่หน้าวัด
 6. เวลานี้วัดของเรากำลังซ่อมแซม มิสซาและพิธีกรรมต่างๆ  จัดที่ศาลาอเนกประสงค์ พี่น้องช่วยกันเก็บหนังสือ และถ้าพี่น้องท่านใดมีความปรารถนาจะช่วยค่าซ่อมแซม มอบได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สารวัด ฉบับที่ 151213 วันอาทิตย์ที่ 03 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

Monday, February 4th, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

รอบรู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองเป็น พ่อคิดว่าเรื่องนี้ป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรมีความสำนึกอยู่เสมอ ในเรื่องของการนับถือศาสนาก็เช่นเดียวกัน เวลาที่บ่าว-สาวจะมาทำพิธีแต่งงาน พ่อจะให้พวกเขานำเอกสารไปกรอกมาให้เรียบร้อย ในเอกสารที่เขาต้องทำ มีเอกสารใบหนึ่งเป็นคำสัญญาของฝ่ายที่เป็นคาทอลิก ฝ่ายที่เป็นคาทอลิกต้องไปกรอกมาและอ่านทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ เมื่ออ่านจบแล้ว ต้องเอาเงื่อนไขนั้นไปให้ฝ่ายที่ไม่ใช่คาทอลิกอ่านทำความเข้าใจ และลงนามเพื่อแสดงว่ารับทราบยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นแล้ว พ่อจะบอกเสมอว่า ถ้ายังรับไม่ได้กับเงื่อนไขเหล่านั้น อย่าลงนามและมาขอคำอธิบายก่อนที่จะตัดสินใจ มีบางรายเหมือนกันที่ไม่ลงชื่อเมื่อมาขอคำอธิบาย พ่อจะถามถึงการปฏิบัติของศาสนาที่เขานับถือว่าต้องปฏิบัติอะไรบ้าง การปฏิบัติในบางเรื่องที่พวกเขาปฏิบัติหมายความว่าอะไร ส่วนใหญ่จะตอบไม่ได้ พ่อหันไปถามฝ่ายคาทอลิกว่าพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าและพระศาสนจักรมีอะไรบ้าง โชคดีของพ่อที่ส่วนใหญ่ตอบกันได้ แต่บางครั้งคาทอลิกบางคนตอบไม่ได้ พ่อรู้สึกอายและให้เหตุผลกับฝ่ายที่ไม่ใช่คาทอลิกไม่ได้ เพราะในคำสัญญามีข้อหนึ่งมีระบุไว้ว่า “ต้องอบรมลูกตามแนวของพระคริสตเจ้า” คือ ต้องให้ลูกรับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกนั่นเอง ถ้าคาทอลิกตอบได้ พ่อก็จะให้เหตุผลว่า คุณนับถือศาสนานั้นคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาเชื่ออะไรต้องปฏิบัติอะไรบ้าง แล้วพ่อจะฝากเด็กๆให้เขาอบรมได้อย่างไร และส่วนใหญ่เขาก็เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนั้น แต่ถ้าคาทอลิกตอบไม่ได้พ่อก็จนปัญญาไม่รู้จะให้เหตุผลกับเขาว่าอย่างไร

     ถ้ามีคนมาถามว่า “คุณเป็นคาทอลิก แล้วคาทอลิกเขาเชื่ออะไรบ้าง” พวกเราจะตอบได้หรือเปล่า ถ้าเรารอบรู้จริงก็คงไม่ยากอะไร เราก็สวดบทข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าให้คนที่ถามฟัง หรือจะสวดบทข้าพเจ้าเชี่อถึงพระเป็นเจ้าแบบเก่าก็ได้ จะเป็นบทเก่าหรือบทใหม่ไม่สำคัญขอให้สวดได้ก็แล้วกัน เราก็จะตอบคำถามนี้ได้ พี่น้องเรามาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ บางคนก็มาบ่อยกว่านั้น ถามว่า “การร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ต้องร่วมตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหน” เป็นคำถามที่มีมาแต่โบราณ บางครั้งก็เข้าใจกันว่า มาทันเสกศีลหรือก่อนบทเพลงศักดิ์สิทธิ์และได้รับศีลมหาสนิทก็พอแล้ว มีหลายคนปฏิบัติเช่นนี้เพื่อจะได้ออกจากวัดเร็วที่สุด สมัยก่อนบางคนก็จะไปร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณที่อื่นต่อเพราะเข้าใจว่าสามารถเพิ่มบุญกุศลให้กับตนเองได้ แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย การร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณที่ถูกต้อง คือการร่วมตั้งแต่เพลงเริ่มพิธีจนถึงการร้องเพลงปิดพิธีจบแล้วจึงเดินออกจากวัดไป รวมทั้งการตอบรับกับพระสงฆ์ด้วย ต้องพยายามตอบรับกับพระสงฆ์อย่างพร้องเพรียง อาณาเขตระยะใกล้ไกลก็มีความสำคัญเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ชอบนั่งอยู่ไกลๆอยู่หน้าวัดโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น ก็จะถือว่ามาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้วไม่ได้ ที่พ่อเขียนเรื่องเหล่านี้มาให้อ่านกันไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่น้องมีมโนธรรมที่จุกจิก อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ทั้งนั้น เวลาเราทำอะไรแล้วรู้สึกอย่างไรต้องถามถึงเจตนาของตนเองดูก่อนว่า “เจตนาของเราเป็นอย่างไร” อาทิ มาวัดไม่ทันเพราะรถติด แต่ทุกครั้งเราก็มาทันก่อนเวลาด้วยเผอิญวันนั้นมันเหตุอะไรไม่ทราบรถมันติด ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่มีเจตนา และเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับ แต่ถ้าจงใจมาช้าและจงใจออกก่อนพ่อคิดว่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรอบรู้และเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราเป็น    

จาก     คุณพ่อเจ้าวัด

 

ทัศนคติต่อผู้อื่น

นักบุญลูกาท่านได้บันทึกเรื่องราวการเทศน์สอนในศาลาธรรม ที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระเยซูคริสตเจ้าไว้อย่างน่าสนใจ “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว ทุกคนสรรเสริญพระองค์ และต่างประหลาดใจในถ้อยคำน่าฟังที่พระ องค์ตรัส” (ลก.4:21-22) ปฏิกิริยาของผู้คนที่ได้ยินคำเทศน์สอนของพระองค์ในตอนแรก ต่างชื่นชมในปรีชาญาณคำเทศน์สอนของพระองค์ แต่ไฉนความชื่นชมจึงกลายเป็นความสงสัย อคติ และในที่สุดกลายเป็นความรุนแรง จนนักบุญลูกาบันทึกไว้ว่าพวกเขาพยายามที่จะฆ่าพระองค์ สิ่งที่เกิดกับพระเยซูคริสตเจ้าในศาลาธรรม ที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระ องค์ ทำให้เราต้องหันมาไตร่ตรองทัศนคติที่เรามีต่อผู้อื่น เป็นต้นเมื่อเราเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่าเรา เรามองเขาด้วยสายตาอย่างไร ทัศนคติที่เรามีต่อผู้อื่นเป็นตัวชี้วัดความรักของเราต่อผู้อื่น และวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเรา นักบุญเปาโลจึงให้คำนิยามเรื่องความรักแท้ไว้ว่า “ความรัก…..ไม่อิจฉา…….ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง” (1คร.13:4-6) นักบุญเปาโลสอนอย่างนี้แสดงว่า  เมื่อคนๆหนึ่งเห็นผู้อื่นมีความสามารถแล้วชื่นชม พยายามสนับสนุน พยายามช่วยเขาให้ค้นพบความสามารถนั้น และใช้ให้เกิดประโยชน์ แสดงว่าบุคคลนั้นถึงพร้อมแล้วในความเป็นผู้ใหญ่ และมีความรักแท้ต่อผู้อื่น

“ไม่มีประกาศกคนใด ได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตน” (ลก.4:24) ทำไมเราจึงคิดว่าคนใกล้ตัวเรา  คนบ้านเดียวกับเราจึงเก่งกว่าเรา เหนือกว่าเรา ดีกว่าเราไม่ได้ เพราะอะไรหรือ ก็เพราะความอิจฉาริษยาที่มันแอบซ่อนกลบดานในใจของเรามานานแล้ว ตั้งแต่เรายอมให้มันแทรกซึมเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของเรา โดยทัศนคติที่คิดถึงแต่ตนเองเป็นสำคัญไม่ยอมรับผู้อื่น ความอิจฉาริษยาจึงเป็นตัวการเจ้าใหญ่ที่บดบังความดีงามของผู้อื่น มองผู้อื่นในแง่ร้าย สงสัยหวาดระแวง สร้างอคติขึ้นในจิตใจ “เขากล่าวกันว่า นี่เป็นลูกของโยเซฟมิใช่หรือ” (ลก.4:22) ความอิจฉาริษยาอคติใจทำให้เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น เป็นเหตุให้ความคลางแคลงใจเริ่มก่อตัว ลูกของโยเซฟช่างไม้จนๆในหมู่บ้านของเราจะเก่งกว่าเราได้อย่างไร มีสิทธิ์มาสอนเราด้วยหรือ อคติที่แฝงเร้นในใจเช่นนี้ ทำให้ผู้คนที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระเยซูคริสตเจ้า เสียโอกาสที่จะได้รับพระพรแห่งการเสด็จกับไปเยี่ยมบ้านเกิด เมืองนอนของพระองค์

กี่ครั้งกี่หนมาแล้วที่เราคริสตชนเสียโอกาสอันงดงามเช่นนี้ เพียงเพราะความคิดที่ไม่ถูกต้องอคติที่มันแฝงเร้นอยู่ในใจของเรา เราสงสัยในการเป็นปุถุชนคนธรรมดาของพระศาสนจักรและศาสนบริกร พวกท่านสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยหรือ หลายๆครั้งเราคิดว่าคริสตชนเป็นอภิสิทธิ์ชนที่พระเจ้าต้องให้ต้องทำเพื่อเราอยู่แล้ว เราจึงไม่เปิดทางให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเรา เวลาเราวอนขอแทนที่เราจะแสดงความสุภาพแต่เรากลับแสดงความเป็นอภิสิทธิ์ชน พระเจ้าต้องประทานให้ฉันอยู่แล้วเพราะฉันเป็นคริสตชน พระพรต่างๆที่เราสมควรจะได้รับจึงตกเป็นของคนอื่น ที่เข้ามาพึ่งพระเจ้าด้วยใจสุภาพซื่อตรงเหมือนกับแม่ม่ายที่เมืองศาเรฟัท นาอามานชาวซีเรียซึ่งไม่ใช่ชาวยิว ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพยายามสะสางอคติร้ายๆในใจของเรา เพื่อพระเจ้าจะได้สามารถเข้ามาทำงานในชีวิตของเรา และทำให้ชีวิตของเราบังเกิดผลอุดมไปด้วยพระพร.

พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

 1. วันอาทิตย์นี้ สภาพระสังฆราชขอให้พี่น้องช่วยบริจาค เพื่อช่วยเหลืองานคณะธรรมทูตแห่งประเทศไทย  พี่น้องสามารถบริจาคได้ที่ตู้ทานกลางวัด
 1. วันอังคารที่ 5 ก.พ. 2019 เป็นวันตรุษจีนปีใหม่ของชาวจีนจะมีมิสซาวันปีใหม่ของชาวจีน เวลา 9.30 น. ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาขอพรพระเจ้า ในโอกาสตรุษจีนนี้ด้วย
 1. วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2019 ประชุมสภาภิบาล เวลา 10.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 2. วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2019 ขอให้ผู้ช่วยมิสซา ผู้ที่จะมาฝึกช่วย มิสซา และผู้ที่ปรารถนาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทย หลังมิสซา เวลา 10.30 น. เพื่อหัดช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน   และหลังมิสซาเวชบุคคลคาทอลิก จะมาให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน พี่น้องรับบริการได้ที่หน้าศาลา
 1. วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.  2019 ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที่ปรารถนาจะมาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที่ปรารถนาที่จะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทยเพื่อจัดตารางเวลาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
 1. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้จะเริ่มประมาณ 20-22 มี.ค. จนถึงประมาณ 22 เม.ย 2019 ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานมาเรียนคำสอน ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ความต้องรถรับส่งได้ที่หน้าวัด
 1. เวลานี้วัดของเรากำลังซ่อมแซม มิสซาและพิธีกรรมต่างๆจะจัดที่ศาลาอเนกประสงค์ พี่น้องช่วยกันเก็บหนังสือ และถ้าพี่น้องท่านใดมีความปรารถนาจะช่วยค่าซ่อมแซม มอบได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด

 

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

สารวัด ฉบับที่ 151212 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม ค.ศ.2019

Monday, January 28th, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

       รำพึงจากพระวาจาประจำวัน ทั้งๆที่มีพระสัญญาว่าจะให้เข้าไปในที่พักผ่อนกับพระองค์ แต่เราก็ต้องกลัวว่า อาจมีบางคนที่ไปไม่ถึง ความจริงเราได้รับข่าวดีเช่นเดียวกับเขาเหล่านั้น แต่พระวาจาที่ได้ยินนั้นไม่มีประโยชน์ต่อเขา เพราะเขาไม่มีความเชื่อเหมือนกับผู้ที่ฟัง (ฮบ.4:1-2) เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่คิดว่าสวรรค์เป็นของตายอยู่แล้ว เนื่องจากเราได้รับศีลล้างบาปเราเป็นลูกของพระเจ้า ก็อาจพลาดท่าไม่ได้เข้าสวรรค์ที่พักผ่อนที่แท้จริงได้เหมือนกัน เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ ข่าวดีพระวาจาของพระเจ้า ที่มาจากแหล่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนเตือนจึงไม่มีประโยชน์สำหรับเขา การไม่มีความเชื่อและไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า เกิดมาจากคนๆหนึ่งที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของพระเจ้า พวกเขาถูกกระแสของโลก ลาภ ยศ สรรเสริญพัดพาไปไกลเกินกว่าจะมาสนใจในเรื่องของพระเจ้า เรื่องของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนเหล่านี้

       พระคัมภีร์บทจดหมายถึงชาวฮีบรู ยังได้อ้างหนังสือปฐมกาลอย่างจงใจด้วยว่า พระเจ้าทรงพักผ่อนจากการงานทุกอย่างในวันที่เจ็ด” (ฮบ.4:4) การอ้างอย่างจงใจเช่นนี้ทำให้เราคริสตชนต้องคิดถึงวันอาทิตย์วันพระเจ้า และการมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณของเราว่า เราให้คุณค่าความสำคัญกับวันศักดิ์สิทธิ์นี้มากน้อยแค่ไหน เพราะกิจการที่เราแสดงออกมาภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อที่อยู่ภายในอย่างชัด เจนที่สุด หลายๆคนขาดการมาร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์โดยมีเหตุผลที่ไม่สมควรเลยๆจริง อาทิ เพราะฉันเหนื่อยจากการทำงานมา 5-6 วันแล้ว อีกหลายๆคนก็ไม่มาเลยหรือมาปีละครั้งหรือ 2 ครั้ง และสิ่งที่คนเหล่านี้อ้างถึงคือพวกเขาไม่มีเวลาต้องทำมาหากิน การไม่ใส่ใจในเรื่องของพระเจ้าเช่นนี้มีความหมายเดียวกับสิ่งที่พ่อกล่าวมาข้างต้น คือพวกเขาไม่มีความเชื่อพระวาจาของพระเจ้าที่ประกาศมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งอาจมาจากพระคัมภีร์โดยตรง อาจมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม หรือการเตือนสอนของพ่อแม่และคนอื่นๆ จึงไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขา เพราะพวกเขาไม่เปิดใจรับฟัง บุคคลเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะไม่ได้เข้าไปพักผ่อนในพระอาณาจักรสวรรค์เช่นเดียวกัน

ในช่วงเวลานี้ พ่อเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนแล้ว ในปัจจุบันการที่เราจะได้สามเณรใหญ่มาช่วยสอนคำสอนภาคฤดูร้อนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนแต่ก่อน เพราะจำนวนเณรน้อยลงไปอย่างน่าใจหาย แต่ปีนี้วัดของเรายังโชคดีพระชนนีของพระเป็นเจ้าช่วยเรา เราจึงได้สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตมาช่วยสอนคำสอน 2 ท่าน แต่อย่างไรก็ตามพ่อ ก็คงจะได้ยินคำเดิมๆประโยคเดิมๆที่ได้ฟังมายังเกือบทุกปี  พ่อจะทำอย่างไรลูกของฉันหลานของฉันยังไม่ได้รับศีลมหาสนิท….. ศีลกำลังเลย แต่ไม่มีเวลามาเรียนคำสอน เพราะต้องไปเรียนดนตรี เรียนว่ายน้ำ ไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ต้องไปเรียนปรับฐาน ฯลฯ พ่อก็คิดแบบเดิมๆเหมือนกัน แปลกนะ ที่เราบอกว่าเราเชื่อ เราวางใจ เรารักพระจ้า และเรามีเวลาเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่มีเวลาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้า ซึ่งเป็นวิธี การที่จะเอาตัวรอดไปสวรรค์ พ่อจึงปรารถนาที่จะเตือนใจผู้ปกครองทั้งหลาย ด้วยคติพจน์ที่พ่อเคยพบในโรงเรียนเครือเซนต์คาเบรียลที่พ่อจำมาแบบระท่อนกระแท่น อันวิชาความรู้ต้องเล่าเรียนเพียรขยัน แต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืม

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

 

ข่าวดีสำหรับคนยากจน

ถ้าเราอ่านพระวรสารของนักบุญลูกา ด้วยการพินิจพิจารณาไตร่ ตรองอย่างลึกซึ้ง เราจะพบว่างานเขียนของท่านเน้นถึงพระเมตตาของพระเจ้า ความรักความเอาใจใส่ของพระเจ้าต่อคนยากจน บุคคลชายขอบของสังคม และบุคคลที่สังคมประณามดูถูกเหยียดหยาม ท่านจึงจงใจเริ่มต้นพระวรสารของท่านด้วยความสุภาพว่า “ท่านเธโอฟีลัสที่เคารพรักยิ่ง คนจำนวนมากได้เรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา…..ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เรารู้แล้ว” (ลก.1:1-4) ที่บอกว่าท่านจงใจเริ่มอย่างนี้เพราะ “เธโอฟีลัส” เป็นคำที่มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่า “ผู้ที่รักพระเจ้า” เป็นชื่อที่ไม่เจาะจงหมายถึงใคร ท่านต้องการจะหมายถึงใครก็ได้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าด้วยความรัก ปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้ง เพราะยิ่งรู้จักพระเจ้าลึกซึ้งมากเท่าใดก็จะรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และที่บอกว่าท่านเริ่มด้วยความสุภาพ เพราะท่านยอมรับว่าท่านไม่ได้เป็นผู้รับคำสอนจากพระเยซู คริสตเจ้าโดยตรง แต่ท่านได้รับการถ่อยทอดมาอีกต่อหนึ่ง แต่กระนั้นท่านก็พยายามเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรา

พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาประกาศข่าวดีสำหรับคนยากจน เป็นความหวังสำหรับผู้ที่สังคมประณามไม่คบหา และดูเหมือนว่าประตูสวรรค์จะปิดตายสำหรับคนพวกนี้ไปแล้ว ข่าวดีที่พระองค์ประกาศเป็นความหวังของทุกคน “ทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์” แต่มีข้อแม้ว่า “จะต้องสำนึกผิดกลับใจใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีพูด และวิถีดำเนินชีวิตของตนให้ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้า” ด้วยเหตุนี้การเทศน์สอนของพระองค์จึงนำความชุ่มชื่นใจ มาให้กับทุกๆคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากชนชั้นสูงในเวลานั้น จากการขานรับและปฏิกิริยาของประชาชน ทำให้เราทราบว่าความยากจนในทัศนะของนักบุญลูกา ไม่ใช่ความยากจนในเรื่องเงินทองปัจจัยภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความยากจนทางด้านจิตใจ สำหรับทุกคนที่โหยหาปรารถนาจะรู้จักพระเจ้า ปรารถนาที่จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากบาปและความมืดมนของชีวิต ซึ่งคำทำนายของประกาศกอิสยาห์ก็บ่งบอกไว้ชัดเจนแล้ว และพระเยซู คริสตเจ้ายังเน้นว่าพระองค์มาเพื่อการนี้  “พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน… ปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ… คืนสายตาให้แก่คนตาบอด… ปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า…พระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” (ลก.4:18-21)

สิ่งที่พรรณนามาข้างต้นแสดงว่าโซ่ตรวนถูกปลดล๊อกกุญแจไว้แล้ว แต่ไฉนมีผู้คนจำนวนมากมายยังอยู่ในสภาพเดิมๆ เพราะมีหลายๆคนเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วรีบปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ แต่อีกหลายคนมือยังคงจับโซ่ตรวนไว้แน่น ย่ำอยู่ที่เก่า นี่จึงเป็นสภาพที่น่าเวทนาเพราะเพียงเขาปล่อยมือจากโซ่ตรวนนั้นมันจะร่วงหล่นลงไปเอง คนที่อยู่ในสภาพเช่นนี้แหละทำให้เราคริสตชนต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการประกาศข่าวดี พระเยซูคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระจากบาปและความมืดมนแห่งชีวิตแล้วก็จริง แต่ยังปรารถนาให้เราทุกคนร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวดีแห่งความรัก ความเมตตา และความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อมนุษยชาติ เมื่อทุกคนได้สัมผัสและรับรู้พวกเขาจะได้ทราบว่าพวกเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ หลุดพ้นจากบาปและความมืดมนแห่งชีวิตแล้วไม่จมอยู่ในนั้นอีกต่อไป.

           พระเจ้าสถิตกับท่าน

                                               คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

ประกาศ

 1. วันเสาร์ที่ 2  ก.พ.  2019 เป็นวันผู้สูงอายุของวัด ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่านมาสวดภาวนา และร่วมมิสซาด้วยกัน มิสซาเวลา 10:00 น. หลังมิสซามีพบปะสังสรรค์ทานอาหารร่วมกัน มิสซาผู้สูงอายุและมิสซาค่ำจะเริ่มด้วยพิธีเสกเทียนและแห่เทียนเข้าวัด ทางวัดจะเตรียมเทียนไว้จำนวนหนึ่ง และพี่น้องสามารถเอาเทียนจากบ้านมาให้เสกได้ด้วย
 2. วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2019 เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนมีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ผู้ที่ปรารถนานำเด็กมารับศีลล้างบาป ให้กรอกข้อมูลล่างหน้า ใบกรอกข้อมูลรับได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ และให้นำมาส่งล่วงหน้าด้วย และวันอาทิตย์เดียวกันนี้เป็นวันธรรมทูตไทย พระสงฆ์คณะธรรมทูตไทยจะมาเป็นประธานและเทศน์ในมิสซา
 1. วันอังคารที่ 5 ก.พ. 2019 เป็นวันตรุษจีนปีใหม่ของชาวจีน  จะมีมิสซาวันปีใหม่ของชาวจีน เวลา 9.30 น. ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมิสซาขอพรพระเจ้า ในโอกาสตรุษจีนนี้ด้วย
 1. วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2019 ประชุมสภาภิบาลเวลา 10.30 น.  ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 1. ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ในปีนี้จะเริ่มประมาณ 20-22 มี.ค 2019  จนถึงประมาณ 22 เม.ย 2019   ผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานมาเรียนคำสอน ลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ความต้องการรถรับส่งได้ที่หน้าวัด
 2. เวลานี้วัดของเรากำลังซ่อมแซม มิสซาและพิธีกรรมต่างๆจะจัดที่ศาลาอเนกประสงค์ พี่น้องช่วยกันเก็บหนังสือ และถ้าพี่น้องท่านใดมีความปรารถนาจะช่วยค่าซ่อมแซม มอบได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด

:    คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี

 

สารวัด ฉบับที่ 151210 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2019

Friday, January 11th, 2019

บอกเล่าให้ฟัง

การดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้มนุษย์จึงต้องมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน การเรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ทักษะในการดำเนินชีวิตก็คือ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ในที่นี้ พ่อจึงปรารถนาที่จะยกประเด็นต่างๆมาเล่าให้พวกเราได้อ่านกัน เพื่อเป็นการพิจารณาไตร่ตรองดูว่า “เราต้องดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์อย่างไร เราขาดทักษะในการดำเนินชีวิตไปบ้างหรือไม่” พบสังเขปดังนี้

–           ความแตกต่างในชีวิตของมนุษย์ พระเจ้าจงใจสร้างมนุษย์ให้มีความแตกต่างกัน มนุษย์แต่ละคนถูกสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครในโลก (unique) ที่เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ใช้ความแตกต่างในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มนุษย์จะหันหน้าเข้าหากัน รักกัน และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เราจึงต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่าง และยอมรับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง ผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในความแตกต่าง ก็จะดูถูกดูแคลนผู้อื่นและมักจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ยอมรับความคิดและการกระทำที่แปลกแยกจากตน ส่วนผู้ที่เข้าใจและยอมรับความแตกต่างได้ ความแตกต่างจะเป็นความงดงามของชีวิตและไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก

–           นานาทัศนะหลายหลากมุมมอง สรรพสิ่งในโลกจะมีหลายด้าน หลายเหลี่ยม หลายมุมเสมอ มันขึ้นอยู่กับว่าเรายืนอยู่ที่จุดไหนมองเห็นด้านไหน และมันยังขึ้นอยู่กับการเลือกของเรา ที่เราจะเลือกคิด เลือกจะมอง เลือกจะพูด เลือกที่จะกระทำ ในการดำเนินชีวิตของเรา เราจึงต้องฝึกที่จะมองต่างมุม มองหลายๆด้าน และยอมที่จะเปลี่ยนจุดยืนบ้าง เพราะถ้าเรายืนอยู่ตรงจุดเดิมจุดเดียวเราจะเห็นเพียงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า และมีทัศนะที่แคบ การที่คนๆหนึ่งจมอยู่กับทัศนะเดิมๆจะไม่มีการพัฒนาความคิดอ่าน และหลายๆครั้งสิ่งนี้เองเป็นสาเหตุทำให้เรามีความทุกข์ การเปลี่ยนจุดยืน เปลี่ยนมุมมองเสียบ้างอาจจะทำให้โลกของเราน่าอยู่และงดงามขึ้น

–           การรู้จักเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ แน่นอนที่สุดเราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “การให้มีความสุขมากกว่าการรับ” แต่ในชีวิตจริงเราจะเป็นผู้ให้อย่างเดียว หรือเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ บางครั้งเราต้องเป็นผู้ให้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่ให้ได้และต้องช่วยเหลือผู้อื่น บางครั้งเราต้องเป็นผู้รับเพราะถ้าเราเป็นผู้รับแล้วทำให้ผู้อื่นภูมิใจและมีความสุข เราก็ต้องเป็นผู้รับทั้งๆที่เราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องรับด้วย ผู้สูงอายุหลายๆท่านไม่ยอมรับความช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน เพราะกลัวว่าตนเองจะเป็นภาระเป็นคนไร้ค่า แต่ความจริงแล้วที่ลูกหลานทำให้ ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเพราะมันถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้รับแล้ว ใครที่ยอมรับความเป็นจริง และยอมให้ลูกหลานช่วยเหลือก็จะสามารถสัมผัสถึงความสุขความชื่นชมยินดีในการอยู่ร่วมกับลูกหลาน

ความจริงแล้ว ยังมีทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกันอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้ และเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยน เราจึงต้องปรับตัวเรียนรู้เพื่อความสงบสุขในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ.

จาก คุณพ่อเจ้าวัด

 

พระเจ้ายินดีเข้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมนุษย์

ภาพของพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ไม่รู้จักบาป แต่ทรงเสด็จไปยังแม่น้ำจอร์แดนเป็นการแสดงองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกลักษณะหนึ่ง เพื่อประกาศความรักของพระเจ้าที่พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างมนุษย์ผู้เป็นคนบาปต่ำต้อย พระเจ้าซึ่งเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผู้ไม่มีบาป แต่เสด็จไปอยู่ร่วมกับประชาชนทั้งหลายที่ไปขอรับพิธีล้างจากท่านยอห์นบัปติสตา เพื่อแสดงถึงการเป็นทุกข์ถึงบาปสำนึกผิดกลับใจ เป็นการประกาศว่าพระเจ้ายินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมนุษย์ ยินดียอมรับสภาพของบาป ความเจ็บซ้ำอันเกิดจากบาปที่พระองค์ไม่ได้กระทำ พระองค์จะทำทุกวิถีทางที่ช่วยมนุษยชาติให้ได้รับความรอดพ้น ซึ่งนี่ก็คือพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ เป็นพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ซึ่งพระบิดาเจ้ารับรองด้วยเสียงจากสวรรค์ มีเสียงจากสวรรค์ว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา (ลก.3:22)

การรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน เป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ในฐานะพระเมสสิยาห์พระผู้ไถ่ซึ่งประกาศกอิสยาห์ได้ให้ภาพพจน์ไว้ว่าพระเมสสิยาห์จะต้องเสด็จมาในฐานะผู้รับใช้ขององค์พระเจ้า เป็นมนุษย์เพื่อคนอื่นนั่นก็คือพระเจ้าทำการนี้ไม่ใช่เพื่อพระองค์เองแต่เพื่อมนุษยชาติ  นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ (อสย.42:1-2) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเริ่มพันธกิจของพระองค์เช่นนี้ เพราะต้องการเป็นหนึ่งเดียว เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติอย่างแท้จริง เพื่อพระองค์จะได้สามารถเป็นสะพานเชื่อมสวรรค์กับแผ่นดิน พระเจ้ากับมนุษย์ ต่อไปนี้ความช่วยเหลือพระหรรษทานจากสวรรค์ลงมาสู่มนุษย์อย่างใกล้ชิด ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ต่อไปนี้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกแล้ว เพราะมนุษย์สามารถมีความ สัมพันธ์กับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระองค์เป็นอิมมานูเอลพระเจ้าซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางเรา

การเริ่มต้นพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เราต้องไตร่ตรองพันธกิจที่เราคริสตชนทุกคนได้รับโดยทางศีลล้างบาป ศีลล้างบาปทำให้เรามีชีวิตใหม่ในพระเจ้า เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร และทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า เราคริสตชนจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรในฐานะบุตรของพระเจ้า เราทราบจากการไขแสดงทางพระคัมภีร์ว่า พระเยซูคริสตเจ้าเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ ในฐานะผู้รับใช้ขององค์พระเจ้า เป็นมนุษย์เพื่อรักและรับใช้ผู้อื่น และสวรรค์ได้ยืนว่านี่เป็นพระประสงค์พระบิดาเจ้า โดยกล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักและโปรดปรานของเรา แน่นอนที่สุดถ้าเราคริสตชนต้องการเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงรักและโปรดปราน เราจะต้องตอบ สนองการเรียกของพระองค์ให้มาเป็นบุตรของพระองค์ โดยปฏิบัติพันธกิจเช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า เป็นคริสตชนเพื่อรักและรับใช้ผู้อื่นตามความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ของเราที่มีอยู่ในสังคมวันนี้ ขอให้วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดน เตือนใจเราให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับโดยทางศีลล้างบาป  ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีเลียนแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าพระอาจารย์ของเรา นั่นก็คืออุทิศตนเป็นเครื่อง มือของพระเจ้าในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ ด้วยการรักและรับใช้ผู้อื่น.

พระเจ้าสถิตกับท่าน

คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์

 

ประกาศ

 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันเด็กของวัดเรา หลังจากที่พระสงฆ์อวยพรและประกาศปิดพิธีแล้ว จะมีการอวยพรเด็กๆ ขอให้พี่น้องที่นำเด็กเล็กๆมาอยู่ตรงกลาง แล้วพ่อจะอวยพรและแจกของให้เด็กๆ
 2. วันอาทิตย์นี้ ขอให้ผู้ช่วยมิสซา ผู้ที่จะมาฝึกช่วยมิสซา และผู้ที่ปรารถนาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน รวมกันที่ศาลาเรือนไทย หลังมิสซา เวลา 10.30 น. เพื่อหัดช่วยมิสซาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
 3. วันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.  2019 ขอเชิญผู้อ่านบทอ่าน ผู้ที่ปรารถนาจะมาช่วยอ่านบทอ่าน และผู้ที่ปรารถนาที่จะอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน     รวมกันที่ศาลาเรือนไทยเพื่อจัดตารางเวลาและอ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน
 4. พ่อยังสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์หลังมิสซา

ผู้ที่สนใจที่จะมาทบทวนคำสอน และเรียนคำสอนเพื่อรับศีลล้างบาปสมัครได้ที่บ้านพักพระสงฆ์

 1. ทางวัดได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับการครบ 25 ปี ของวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต ไว้บน YouTube

เชิญพี่น้องเข้าไปชมได้ โดยคลิ๊กลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ

 

คลิป Presentation โอกาสฉลอง 25 ปี วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า