สารวัด ฉบับที่ 151374 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูลูกา

ลก 9 : 28ข-36

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า  ทันใดนั้น บุรุษสองคนคือ โมเสสและประกาศกเอลียาห์มาสนทนากับพระองค์ ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม เปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมาก เมื่อตื่นขึ้น เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไป  เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไร      ขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้น  เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆ เขากลัวมาก เสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา  ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด” เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้ว ศิษย์ทั้งสามก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น.

 

                        ข้อคิด                     

พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นภูเขาเพื่อภาวนาพร้อมอัครสาวก 3 คน สำหรับชาวยิว ภูเขาเป็นสถานที่มนุษย์อยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับพระเจ้า วันนี้บนภูเขาสาวกทั้ง 3 คน มีประสบการณ์พบพระเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้า เพราะพวกเขาเห็นพระพักตร์ของพระองค์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า ขณะเดียวกันก็เห็นโมเสสและประกาศกเอลียาห์บุคคลสำคัญในพันธสัญญาเดิม ยืนสนทนากับพระองค์ ยิ่งแปลกกว่านั้นก็คือมีเมฆลอยมาปกคลุมพวกเขา พร้อมกับมีเสียงดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรร จงฟังท่านเถิด” คริสตชนพบพระเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้าทุกครั้งที่อธิษฐานภาวนาด้วยใจสงบ.

 

เสียงแห่งพันธสัญญาร้องเรียกอับราฮัม     ให้ก้าวเดินออกจากบ้านเกิด…สู่ดินแดนที่ไม่รู้จัก                            บนเส้นทางแห่งความสงสัย อับราฮัมก้าวเดินด้วยความเชื่อวางใจบนเส้นทางที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง อับราฮัมก้าวเดินด้วยความรัก    แม้ในวันนั้นที่ความหวาดกลัวและความมืดปกคลุมเส้นทาง  อับราฮัมยังคงหลับสนิท เพื่อจะตื่นขึ้นและก้าวเดินต่อไป    ….สู่ปลายทางที่ริบหรี่เหมือนหิ่งห้อย

เสียงแห่งความรักเรียกเปโตร ยากอบ และยอห์น

ให้ก้าวเดินออกจากพื้นราบ สู่เขาสูงที่ไม่รู้จัก

ณ บนภูเขาสูง สิริโรจนาปรากฏสว่างไสว

สีขาวบริสุทธิ์แห่งการเกิดใหม่โอบกอดยอดเขาสูงอย่างอบอุ่น

สีแดงแห่งการพลีตนซ่อนตัวอย่างสงบเงียบในความสว่างไสว

ขาวแดงผสานกลมกลืนเป็นเนี้อแห่งชีวิตเดียว

พระสิริสองสีฉายส่องจ้าในชีวิตขององค์พระบุตรเจ้า

 

แต่อนิจจา….พวกเขาต่างง่วงนอน…หลับสนิท

เมื่อตื่นขึ้น ได้ชื่นชมเพียงแสงสีขาวแห่งชีวิต

และมองข้ามสีแดงแห่งการตาย

พวกเขาปรารถนาจะสร้างพลับพลาขึ้นสามหลังบนยอดเขา

หวังจะพักผ่อนอย่างมีความสุข

การติดตามพระอาจารย์จึงปรากฎเป็นเส้นทางครึ่งเสี้ยว

มีแค่สีขาวแห่งความสุข และทอดทิ้งสีแดงแห่งการพลีตน

พระอาจารย์จึงจำเป็นต้องเดินโดดเดี่ยวสู่เยรูซาเล็มแห่งความตาย

จะมีใครสักคนอยู่กับพระองค์บนเส้นทางสายนี้

 

 

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022  สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกปีศาจผจญเป็นเวลา 40 วัน ตลอดเวลานั้นพระองค์มิได้เสวยสิ่งใดเลย ในที่สุดทรงหิว ปีศาจจึงเข้ามาประจญล่อลวงพระองค์…. “ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า จงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นปังเถิด”   พระเยซูเจ้าตรัสตอบมันว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า   …มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายกายเท่านั้น แต่ด้วยพระวาจาของพระเจ้า”   พี่น้องที่เคารพ เราเริ่มต้นมหาพรต เมื่อวันพุธที่ผ่านมา “วันพุธรับเถ้า”  พี่น้องจำนวนมากได้พร้อมใจกันมารับเถ้า เถ้าที่นำมาจากการเผาใบลานที่พวกเราถือแห่ ร้องสรรเสริญพระเยซูเจ้า ประกาศว่า  พระองค์ทรงเป็นโอรสกษัตริย์ดาวิด เป็นบุตรพระเจ้า พระสงฆ์โรยเท่าบนศีรษะของเรา พร้อมกับกล่าวเตือนใจทุกคนว่า “มนุษย์เอ๋ย เจ้าคือฝุ่นดิน   และเจ้าจะกลับเป็นฝุ่นดิน บัดนี้เป็นเวลาแห่งความรอด-เป็นเวลาแห่งพระพร  จงเป็นทุกข์  กลับใจ  ใช้โทษบาป  และเชื่อพระวรสารเถิด”    พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราทุกคน  หากเราเชื่อ – ศรัทธาในพระองค์  อยากติดตามพระองค์    ….จงเลิกนึกถึงตนเอง ยกกางเขนใส่บ่า – และแบกกางเขนนั้นติดตามพระองค์ไป    40 วันในมหาพรต พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกคนให้ ลด-เลิก-ละ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ – บาปต่างๆ และหันกลับมา ลงมือกระทำกิจการกุศล ลงมือพลีกรรม และลงมือใช้โทษบาปของเราเอง และของมวลมนุษยชาติ      40 วันเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ความเชื่อ – ความศรัทธา – ความรักที่เรามีต่อพระองค์ว่า เป็นความจริงหรือไม่?  เราเป็นมิตรสหาย เป็นเพื่อน เป็นลูกของพระองค์จริงๆ หรือไม่?   เราจะถูกประจญล่อลวง  หลายสิ่งหลายอย่าง   แล้วเราจะเพียงตะโกนบอกกับพระองค์ว่า “เราว่ายน้ำไม่เป็น”  เท่านั้นหรือ      ซีมอนชาวซีเรน กระโดดเจ้าไปแบกกางเขนกับพระเยซูเจ้า  สตรีใจศรัทธาคนนั้นไม่หวั่นเกรงกลัวทหาร เอาผ้าเข้าไปเช็ดพระพักตร์ของพระองค์  แล้ว…เราจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง!!!???  

****        เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป เชิญสมัครเข้าร่วมค่ายปัสกา   27-29       มีนาคม   รีบติดต่อ พี่อาร์ม พี่พิ้งค์ พี่ครีม ก่อนวันเสาร์ที่ 12 มีนาคมนี้นะครับ

****         ผู้สูงอายุ เชิญร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ  วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ที่วัดเซ็นต์          จอห์น      เชิญสมัครและติดต่อคุณสุภาพ ภายในวันที่ 19 มีนาคม

****    มีเดินรูป 14 ภาค หรือมรรคาศักดิ์สิทธิ์ เวลา 8.30 น. ก่อนมิสซาวัน            อาทิตย์  เพียงห้าครั้งเท่านั้น เชิญพี่น้องทุกท่านสละเวลาอีกนิด มาร่วมบรรเทา      ใจและร่วมมหากางเขนกับพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างหาที่สุดมิได้

****         เชิญร่วมแบ่งปัน – ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ใส่ทาน-ใส่กระบอกมหาพรต  หรือ            กระทำกิจกรรมอื่นๆ สวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก ให้เวลากับพระมากขึ้น            แล้วเรา   จะพบความสุขใจแท้จริง   และอย่าลืมระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับ!!!                                                                  

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022                                                                                         สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

            องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่าง และทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น….       ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใด….!!!องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการปกป้องชีวิตของข้าพเจ้า……  ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใด….!!!   ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า…. เมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ โปรดทรงพระกรุณาตอบข้าพเจ้าด้วยเถิด….!!!  โปรดอย่าทรงจากข้าพเจ้าไป อย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า…ผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น    พี่น้องที่เคารพรัก ช่วงเวลามหาพรต เข้ามาสู่สัปดาห์ที่ 2 แล้ว ช่วงเวลาของการกลับมาหาพระ กำลังดำเนินอยู่ และค่อยๆ ดำเนินต่อไป ช่วงเวลาที่เราเข้ามาอ้อนวอน ขอให้พระองค์เมตตา และช่วยเหลือเรา เราจงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่เรียกหาพระองค์                                                                พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา และขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนา พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็มีสีขาวเจิดจ้า พระสิริมงคลของพระบิดาเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์       พี่น้องครับ เมื่อเราชวนกันมาภาวนาที่วัด ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์เหมือน กับชาวยิวที่เชื่อว่า ภูเขาเป็นสถานที่มนุษย์อยู่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับพระเจ้า พวกเราได้มีประสบการณ์ของการอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า  พวกเราอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อ พวกเราเรียกหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ จงอย่าหวั่นไหว..จงอย่ากังวล…แต่จงวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์ไม่อาจทอดทิ้งเรา พระองค์จะทรงฟังคำภาวนาของเราอย่างแน่นอน ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้า   เพื่อข้าพเจ้าจะได้เชื่อในพระองค์ โปรดทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ

***        การอธิษฐานภาวนาและการถวายบูชามิสซา ครบ 1 เดือน ให้กับพระคุณเจ้า  ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย มีพี่น้องสัตบุรุษหลายๆ คนได้มาร่วมกันภาวนา พร้อมๆกับบรรดาลูกหลาน ของพระคุณเจ้า และ ณ โอกาสนี้ พ่อเชิญชวนทุกคนได้ภาวนาแด่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย และเราก็ยังไม่ลืมผู้ที่เสียชีวิตจากภัยสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ด้วย                                         

***        อย่าลืมครับพี่น้อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสแก่เราว่า อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังที่จะทำความดี ต้องพยายามทำดีเสมอไป

                                                           

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

วันทาพระราชินี

วันทาพระราชินี พระแม่แห่งความเมตตากรุณา  ท่านคือชีวิตความอ่อนหวานและความหวังของเรา    เราขอวันทาเราลูกหลานของเอวาผู้ถูกเนรเทศ ถอนใจใหญ่ร้องหาท่านพิลาปร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้    โปรดเถิดท่านผู้เสนอของเรา โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา  ของท่านมายังเรา และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ล่วงแล้ว      โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซูพระโอรสผู้ทรงบุญของท่านโอ้ท่านผู้ใจกรุณาโอ้ท่านผู้ใจอารี โอ้พรหมจารีมารีอา ผู้ใจอ่อนหวาน

 

ซาลเว เรจีนา

ซาลเว เรจีนา / มาแตร มีเซรีกอรดิเอ /  วีตา ดุลเชโด / แอตสแปส         นอสตรา  ซาลเว /อัดเตกลามามุส / แอกซุลแลส ฟิลิอี เฮเว/ อัดเต ซุปรีรามุส /        เยแมนแตส แอต แฟล็นแตส / อิน ฮักลากรีมารุม วาลเล /  เอยา แอร์โก /          อัดโวกาตา นอสตรา /  อิลลอส ตูออส /  มิเซริกอรแดส   โอคกุลอส / อัดนอสคอนแวร์เต / แอต เยซุม /เบเนดิกตุม  ฟรุกตุม แวนตริส ตูอี /โนบิสโปสตฮอก แอกซิลิอุม ออสแตนเด / โอ เกรแมน  / โอ พีอา /  โอ ดุลซิส / วีร์โก มารีอา

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.