สารวัด ฉบับที่ 151306 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 34 สมโภชพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 25: 31-46

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า       “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาฑูตสวรรค์ พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะเมื่อเราหิว  ท่านให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’    บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตรย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’                 แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิง ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา” แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”

                    ข้อคิด

วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการสมโภชพระเยซูเจ้าแห่งสากลจักรวาล นักบุญ มัทธิวบันทึกในหนังสือพระวรสารของท่าน ยืนยันถึงพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้ และในสวรรค์ พระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นกับพระองค์ วันนี้นักบุญมัทธิวได้บันทึกถึงการสอนของพระเยซูเจ้า เรื่องการพิพากษาวันสิ้นโลก พระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่คนที่ทำความดี และคนชั่วก็จะถูกลงโทษเพราะการกระทำของเขา ไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลย ผู้ใดเชื่อและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งสอน และยอมรับการไถ่ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่ไม่ยอมเชื่อ ไม่ปฎิบัติ และไม่ยอมรับการไถ่กู้ของพระองค์ ผู้นั้นก็จะพินาศไป.

 

พระเยซู….ผู้ซ่อนเร้น

ภาพการพิพากษาสุดท้าย

ถูกบรรจงวานไว้ในวรรณกรรมระทึกขวัญของยุคสมัย

ประชาชาติชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์องค์กษัตริย์

อย่างไร้ช่องว่างของภาษา และวัฒนธรรม

 

ในกลุ่มสากล ที่ไร้ช่องว่างและรอยต่อนี้

พระเยซูพบตนเองอบอุ่นด้วยการต้อนรับ

….ทรงประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

และจากบัลลังก์นี้

ความจริงที่เคยถูกปิดบัง กำลังถูกเปิดเผย

 

พระเยซูผู้นั่งบัลลังก์

เคยนอนซ่อนเร้นในรางหญ้าของผู้ยากจนและบาดเจ็บ

ณ ที่ใดที่คนทุกข์ยาก ได้รับการเหลียวแล

พระเยซู ได้รับการเหลียวแล

….เมื่อผู้หิวโหย ได้รับการเลี้ยงดู

….เมื่อผู้กระหาย ได้รับน้ำดื่ม

….เมื่อชนแปลกหน้า ได้รับการต้อนรับ

….เมื่อผู้ไร้เสื้อผ้า ได้รับผ้าคลุมกาย

เมื่อผู้เจ็บป่วย ได้รับการดูแล

….เมื่อผู้ต้องโทษคุมขัง ได้รับการเยี่ยมบรรเทา

เมื่อนั้น….พระยซู ผู้บัดนี้ที่นั่งบัลลังก์ ได้ลิ้มรสความรักเมตตา

บาดแผลของมนุษยชาติผู้บาดเจ็บ เป็นบาดแผลของพระองค์

พระองค์ประทับอยู่ ณ ที่ได

….ณ ตู้ศีล ฝาไม้ผุพัง หลังคาสังกะสี แหล่งสลัมของผู้ยากจน

….ตู้ศีล กำแพงสูงและกรงเหล็ก แห่งคุกกักกัน

….ตู้ศีล แห่งหัวใจที่บอบช้ำ เพราะการกดขี่ข่มเหง

และ ณ ตู้ศีลเดียวกันนี้ ที่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า พึงอาศัยอยู่

 

 

 ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว

  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020   สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

            พระวาจาพระเจ้าประจำสัปดาห์นี้  พระเจ้าทรงเน้นเตือนพวกเราทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะวันเวลาของพระเจ้าจะมาถึงเราเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน พระวรสารโดยนักบุญมัทธิวได้กล่าวถึงพระเยซูเจ้า กล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า นายที่จะเดินทางกลับมา หลังจากที่ได้มอบทรัพย์สินให้กับผู้รับใช้แต่ละคน แล้วก็ออกเดินทางไปไกล นายจะกลับมาและจะสำรวจตรวจดูความรับผิดชอบของผู้รับใช้ทุกคน ทรัพย์สินที่พระองค์มอบให้ คือ พระพรต่างๆมากมาย ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เราทุกคน เมื่อนายไม่อยู่-เมื่อเราอยู่ในโลก เราได้ใช้พระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราอย่างไรบ้าง หรือเราเก็บฝังดินไว้                หนังสือสุภาษิต ในบทอ่านแรก ได้กล่าวถึงหญิงหรือภรรยาที่ขยันขันแข็ง มือเธอจับไนปั่นด้าย นิ้วเธอหมุนเครื่องกรอด้าย เธอเหยียดมือช่วยเหลือคนยากจน ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน เธอเป็นสตรีที่งามทั้งกายและใจ เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า                พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคนอย่างมากมาย และไม่เหมือนกัน เราได้นำพระพรเหล่านั้นมาใช้อย่างไร – และเกิดผลอย่างไร บางคนได้รับห้าตะลันต์ บางคนได้รับสาม และบางคนได้รับหนึ่ง หากเรานำไปเก็บไว้เฉยๆ – นำไปฝังดิน มันไม่เกิดผล พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงตำหนิเรา และจะลงโทษเรา เพราะความเกียจคร้านของเรา        พระเจ้าประทานให้คนหนึ่งมีความรอบรู้ ประทานให้คนหนึ่งมีความเชื่อ ประทานให้คนหนึ่งสามารถบำบัดรักษาโรคได้ ประทานให้คนหนึ่งทำอัศจรรย์ได้  ให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจา  ให้อีกคนหนึ่งสามารถจำแนกจิตต่างๆ ได้ ให้อีกคนหนึ่งอธิบายตีความหมายของภาษาได้  พระเจ้ามอบพระพรต่างๆ ให้กับเราทุกคน ฉะนั้น เราต้องใช้พระพรพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับเรา ให้เกิดผลต่อตัวเราและคนอื่นด้วย เราจึงจะได้ชื่อว่า ผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์                                          

สรุปการประชุมของคณะกรรมการสภาอภิบาลวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 

1.    การฉลองคริสตมาส     ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020  (เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)

1.1     เลื่อนมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพเป็น 21.00 น. (เดิม 22.00  น.)

1.2       จะมีกิจกรรมถ่ายภาพ (Photo Booth) ให้กับครอบครัวของพี่น้องทุกครอบครัว            เลือกแบบภาพได้ 2 รูปแบบ เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่เวลา 17.30-20.30  น.

1.3          มีกิจกรรมสอยดาว และบิงโก เพื่อรับของขวัญ เตรียมไว้สำหรับทุกคน                              เริ่มเวลา 18.00 น. 

1.4        เยาวชนจัดขาย ขนม แซนวิซ ขนมถุง และน้ำ โดยใช้แก้วกระดาษ  (รณรงค์ไม่            ใช้แก้วพลาสติก) ผู้ใดนำแก้วมาเอง ลดราคา 5 บาท

1.5          เยาวชนรับผิดชอบทำถ้ำพระกุมารในโบสถ์ และที่บริเวณหน้าบ้านพ่อ

1.6    สภาอภิบาลและเยาวชนจัดที่นั่งในโบสถ์และที่นั่งในเต้นท์สำหรับสัตบุรุษ

1.7     ปีนี้ งดจัดอาหารหลังมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ กลับบ้านด้วยพระพรของ      องค์ประกุมารเยซู และของขวัญที่ได้รับและปฏิทินคริสตังค์

1.8        งดการแสดงละครเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

1.9 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 20 เวลา 09.00 น.

  1. วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ – ครอบครัวสัตบุรุษวัดรังสิต (วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 20) เชิญพี่น้องทุกครอบครัวมาร่วมโมทนาคุณและสรรเสริญพระเจ้า ขอพระพรจาก      พระเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เชิญทุกครอบครัวรับหนังสือไบเบิลไดอารี่ 2021                 เพื่อจะมีพระวาจาของพระเจ้าอยู่กับเราทุกๆ วัน    (งดเลี้ยงอาหาร เนื่องจาก    สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด)
  2. ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระแม่มารีย์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า นามชื่อวัดของเรา จัดเป็นวันขอพรและฉลองวัดประจำปี

3.1           หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ขอให้เป็นเหมือนปีที่แล้วโดยรวม

3.2          การจัดเตรียมสถานที่  – ธง คณะกรรมการสภาอภิบาลทุกท่าน เยาวชน                     กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้มีน้ำใจดีทุกๆ ท่าน

3.3          เครื่องเสียง – แสงสว่าง – ไฟประดับ  คุณปรีชาและครอบครัว คุณวุฒิชัยและ           ครอบครัว   คุณอรุณ และผู้มีน้ำใจดีร่วมด้วยช่วยกัน (เริ่มวันคริสตมาส)

3.4     ป้ายบอกสถานที่ต่างๆ  คุณไพโรจน์  คุณวรพล (อาร์ม) รวมถึงการจัดการ  จราจร                ติดต่อตำรวจ อปพร.

3.5    กองอำนวยการ     ครอบครัวซ้อชุติมา คุณวิทย์ – คุณปรีชา (โฆษก)

3.6      อาหารพระสงฆ์   ครอบครัวซ้อวราภรณ์  และ ครอบครัวซ้อชุติมา

3.7    อาหารสัตบุรุษ     สรุป แจกอาหารกล่อง คุณไพโรจน์ รับผิดชอบ  ปีนี้ พี่น้องผู้มีน้ำใจดีที่จะช่วยบริจาคเรื่องอาหาร ขอเป็นปัจจัย แต่ถ้าปรารถนา    จะบริจาคเป็นอาหาร ช่วยติดต่อกับคุณไพโรจน์ เพื่อจะนัดแนะตกลงเรื่องการ               บรรจุกล่องแจก เพื่อจะเป็นไปตามที่ได้ตกลงในการประชุมสภาอภิบาล ขอ              ความเข้าใจจากพี่น้องทุกๆ ท่าน ติดต่อคุณไพโรจน์ เบอร์ (089) 832-2967

3.8      รณรงค์เชิญชวนพี่น้องใส่เสื้อสีฟ้า – เสื้อฉลอง 50 ปีของวัดของเรา ที่วัดยังมีเสื้อ            ฉลอง 50 ปีอีกจำนวนหนึ่ง พี่น้องท่านใดต้องการติดต่อคุณปาณะวัฒน์ (ป่าน)                           คุณวรพล (อาร์ม) และบรรดาเยาวชนได้เลยครับ

3.9        จะมีพระสงฆ์มาเทศน์เตรียมจิตใจฉลองคริสตมาส – ฉลองวัด     วันอาทิตย์ที่  13 ธันวาคม 20   ทั้งมิสซา 09.00 น. และ 11.00 น.    วันเสาร์ที่      19 ธันวาคา 20    เวลา 19.00 น.    วันอาทิตย์ที่  20 ธันวาคม 20   เวลา 09.00 น.     (พระสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 องค์)

3.10      พี่น้องสัตบุรุษวัดรังสิตทุกท่าน คือ เจ้าภาพ เราทุกคนช่วยกันนะครับในทุกเรื่อง                                                

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

          วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020         สมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล หมายถึงพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งมวล พระองค์ทรงฤทธานุภาพทุกประการ ทุกสิ่งขึ้นกับพระองค์ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ขึ้นกับพระองค์    ประกาศกเอเสเคียล ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นชุมพาบาลที่ดียิ่ง พระองค์อยู่กับฝูงแกะของพระองค์ ทรงตามหาลูกแกะทุกตัวที่กระจัดกระจายไป พระองค์ทรงเลี้ยงดูลูกแกะทุกตัวในคอกให้อ้วนท้วนสมบูรณ์-แข็งแรง ทรงเสริมกำลังลูกแกะที่อ่อนเปลี้ย ทรงรักษาแกะที่บาดเจ็บ ทรงเลี้ยงดูลูกแกะทุกตัวอย่างยุติธรรม       อย่างไรก็ดี พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว ในวันนี้ได้กล่าวถึงวันสิ้นโลก จะมีการพิพากษาประมวลพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนที่ทำดี และคนชั่วก็จะถูกลงโทษเพราะการกระทำของเขา ไม่มีผู้ใดจะรอดพ้นจากสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลย  สิ่งที่น่าสังเกตุ ก็คือ พระเจ้าจะทรงพิจารณาทุกคนจากการกระทำของแต่ละคน การกระทำที่แต่ละคนกระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าตรัสว่า…… “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า….’ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ผู้ต่ำต้อย….ท่านทำสิ่งนั้นต่อพระองค์เอง’           เมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหิว ก็ให้เขากิน เห็นเขากระหาย ก็ให้เขาได้ดื่มกิน เห็นแปลกหน้ามา ไม่มีที่อยู่ ไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก ก็ได้พยายามช่วยพวกเขา พระเจ้าตรัสว่า ……ได้กระทำต่อพระองค์เอง”                             และเมื่อเราได้กระทำเช่นนี้ พระองค์จะประทานรางวัลให้กับเราอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ไม่ได้กระทำเช่นนี้ เขาผู้นั้นจะถูกปรับโทษ                   ***     เดือนพฤศจิกายน เดือนระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ-วิญญาณในไฟชำระ  ยังเหลืออีกประมาณ 10 วัน เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เชิญชวน       พี่น้องทุกๆ ท่าน สวดภาวนา ขอมิสซา อุทิศส่วนกุศลเพื่อพวกเขา     จะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า และได้เข้าสู่สวรรค์โดยเร็ววัน และเมื่อพวกเขารอดแล้ว พวกเขาคงจะไม่ลืมเราอย่างแน่นอน

***        ขอประกาศย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนะครับ   ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อ  สัปดาห์แล้ว หน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆในการฉลองคริสตมาส  ฉลองวันครอบครัว และการฉลองวัดของเรา  พี่น้องท่านใดเคยช่วยงานใด ขอเป็นเหมือนเดิมนะครับ เพื่อวัดของพวกเราทุกคน   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระ บาดของเชื้อไวรัสโควิด เราจะงดการเลี้ยงอาหารร่วมกัน แต่จะแจกเป็นอาหารกล่อง ฉะนั้น       พี่น้องผู้มีน้ำใจที่ปรารถนาจะบริจาค ช่วยติดต่อคุณไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสภาอภิบาล) โทร. (089) 832-2967 เพื่อจะนัดแนะและตกลงเรื่องบรรจุกล่อง และแจกกับทุกคนอย่างทั่วถึง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามายังพี่น้องผู้มีน้ำใจดืทุกๆ ท่านครับ !!!!                       

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ  กิจสกุล

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.