สารวัด ฉบับที่ 151303 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว
มธ 5: 1-12ก
เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนจานวนมาก จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะ อาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”

ข้อคิด มหาบุญลาภเป็นบทเทศน์ที่เป็นหัวใจของการดาเนินชีวิต คริสตชน หากว่าเราให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเป้าหมายในการดาเนินชีวิตแล้ว สิ่งใดๆ ที่คุณค่าฝ่ายโลกถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายหรือทุกขลาภแล้ว สาหรับผู้ที่แสวงหาพระอาณาจักรพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบุญ เป็นความสุข ดังเช่น ความยากจน 2
ความทุกข์ ความสุภาพอ่อนโยน และสิ่งใดที่ฝ่ายโลกถือว่าเป็นความขัดสนขาดแคลนนั้น จะเป็นความสุขในพระอาณาจักรพระเจ้า ผู้ที่มีความวางใจในพระเจ้าจะพบความสุขได้ไม่ยาก โอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย ทาให้เราเข้าใจว่า เราสามารถสัมผัสถึงชีวิตนักบุญได้ โดยการดาเนินชิวิตในคุณค่าแห่งมหาบุญลาภ เป็นความสุขสงบในความรักของพระเจ้า และทาให้พระอาณาจักรของพระองค์ปรากฎในแผ่นดิน.

นักบุญเดินดิน
นักบุญ มิใช่คนดีของอดีต
ที่มีภาพถ่ายติดบนฝาผนัง และรูปปั้นตั้งบนหิ้งสูง
เขามิใช่ชนต่างภพที่ห่างไกล และแปลกแยก
แต่….นักบุญเป็นเขาคนนั้นที่เดินดิน
และดาเนินชีวิตเป็นพยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า
เป็นเขาที่แสงแห่งความสุภาพถ่อมตน ฉายส่องในโลกที่มืดมน
เป็นเขาที่มีดวงตาอ่อนโยน และดวงใจอหิงสา
เป็นเขาที่ร้องไห้ เพราะการพลัดพรากที่อุดมด้วยความห่วงใย
เป็นเขาที่กระหายหาความชอบธรรม
และยอมอยู่อย่างหิวกระหาย จนกว่าความชอบธรรมจะเป็นจริง
เป็นเขาที่อิ่มล้นด้วยความเมตตากรุณา
และไม่เคยตัดใครออกจากอ้อมแขนของหัวใจ
เป็นเขาที่เป็นเจ้าของหัวใจที่ไม่แบ่งแยก
และไม่เคยลังเลในความรักภักดีต่อพระเจ้า
เป็นเขาที่แสวงหาสันติภาพ
และร่วมสร้างโลกแห่งสันติ จากผืนดืนที่แตกร้าว
เป็นเขาที่มิได้เป็นศิษย์ เพียงแค่วันท้องฟ้าแจ่มใส 3
แม้ในค่าคืนเดือนมืด เขายอมทนทุกข์เพื่อพระอาณาจักร
และยิ้มรับผู้เบียดเบียนข่มเหง
เป็นเขาที่ถูกคารามใส่ เพราะความเชื่อและศรัทธา
เป็นเขาที่ตอบแทนคาดูหมิ่นข่มเหง ด้วยคาอวยพร
เป็นเขาที่ร้องเพลงแด่พระเจ้า ในชัยชนะแห่งชีวิต
เป็นเขาเหล่านี้ที่ฉันพยายามเจอบนผืนแผ่นดิน
เรื่องราวของเขาอาจมิได้ถูกเล่าขาน
ชีวิตและความดีของเขา อาจมิได้รับการฉลอง
แต่….เป็นเขาเหล่านี้ ที่วันนี้โลกคิดถิง และร่วมฉลอง
ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
บัณฑิตทางกฏหมายคนหนึ่ง ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า….. “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บท บัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือ ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือน รักตัวเอง ธรรมบัญญัติและคาสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบท บัญญัติสองประการนี้”
พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้ยินได้ฟังพระเยซูเจ้าทรงสรุปบัญญัติแห่งความรักนี้ มานับครั้งไม่ถ้วน การได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หน มันก็ไม่สาคัญเท่ากับ “การปฏิบัติ” ปฏิบัติกิจแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ ซึ่งก็ดูเหมือนว่า เป็นคาพูดง่ายๆ แต่ไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ กระนั้นก็ไม่ยากจนปฏิบัติไม่ได้ นักบุญยอห์นในจดหมายของท่านเขียนไว้ว่า …… “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ” (1ยน. 4:20) พี่น้องที่รัก แม้มันจะปฏิบัติยาก แต่เราก็ต้องพยายามนะครับ เริ่มจากพยา ยามรักพระเจ้าด้วยจริงใจ สวดภาวนาให้มาก มาหาพระองค์บ่อยๆ ไม่ขาดมาร่วมมิสซาทุกๆวันอาทิตย์ พยายามละทิ้งบาป ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่โกหก ไม่ผิดยุติธรรมต่อผู้ใด พยายามเป็นคนที่มีน้าใจดี น้าใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อื่น คิดบวกและมองบวกเสมอๆ พี่น้องครับ ถ้าเราพยายามทาเช่นนี้ เรากาลังแสดงออกว่า เรารักพระเจ้า และเรากาลังรักเพื่อนพี่น้อง เรากาลังถือบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับพี่น้อง ค่อยๆพยายามทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน ข้าแต่พระเจ้า โปรดเผาผลาญข้าพเจ้าด้วยไฟรักของพระองค์เทอญ.

*** วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ ช่วยเหลือเด็กๆ ยากจน มูลนิธิเซนต์มาร์ติน เชิญชวนไปเยี่ยมด้วยนะครับ

*** เดือนตุลาคม กาลังจะจบลงในไม่ช้านี้ ผู้ใดสวดลูกประคา พระแม่เจ้าคงไม่ปล่อยให้ตกนรก

*** เชิญชวนสมัครเป็นผู้อ่าน และเข้ารับการอบรมใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

*** เตือนความจาอีกครั้งนะครับ ขอให้ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรของวัด รังสิตของเรา ช่วยรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ส่งให้กับพ่อ เจ้าวัด เพื่อเก็บไว้เป็นทะเบียน และ หลักฐานของวัดให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ!!!

*** ขณะนี้ได้มีการฝึกซ้อม-ฝึกหัดเล่นออร์แกนหรืออิเลคโทนแล้ว โดยพี่อิ่ม + พี่ ศิริพงศ์ ผู้ที่สมัครไว้ อย่าลืมมาฝึกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ไม่ช้าไม่นานก็ จะสาเร็จครับ

*** และพี่น้องต้องช่วยกันเสนอวิธีการ-ออกข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง ด้วยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020
วันนี้ เราทาการสมโภชนักบุญทั้งหลาย
มีคาถามว่า “นักบุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นใคร?? และมาจากไหน ?? นักบุญยอห์น ในหนังสือวิวรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้าย พระเจ้าทรงดลใจ นบ.ยอห์น ได้เห็นนิมิต – ได้ทราบ และเข้าใจว่า….“พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ที่มาจากการถูกเบียดเบียน พวกเขาได้ซักเสื้อขาวของพวกเขาจนขาวในพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้สู้ทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พวกเขาได้ปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้า ที่สุด พวกเขาได้ยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้า และพวกเขาได้ยอมตายจากโลก เพื่อมีชีวิตใหม่กับองค์พระเจ้า” นักบุญยอห์นอัครสาวก ได้ยืนยันว่า ผู้ที่มีความเชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อจนวาระสุดท้าย ทุกคนได้รับการไถ่ และถูกรับเข้าเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเราจะได้รับชีวิตนิรันดรในพระองค์ การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า คือ การดาเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ 8 ประการ จะต้อง หนึ่ง มีใจยากจน สอง ยอมอดทนในความทุกข์ยากลาบาก สาม ต้องมีใจอ่อนโยน สี่ ต้องชอบธรรม ห้า ต้องยืนหยัดในความเชื่อ หก ต้องมีใจบริสุทธิ์ เจ็ด ต้องพยายามสร้างสันติ แปด ต้องยืนหยัดในความเชื่อ แม้จะถูกใส่ร้าย ถูกเบียดเบียน ถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูเจ้า ทุกคนที่พยายามปฏิบัติตามเช่นนี้ พวกเขาจะได้รับบาเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์นิรันดร พี่น้องที่รัก เราทุกคนอยากไปสวรรค์ หนทางและวิธีการที่จะเดินไปสวรรค์ คือ การปฏิบัติตนทุกวันตามมหาบุญลาภ 8 ประการนี้ เราจะค่อยๆ สัมผัสการมีชีวิตเป็นนักบุญ เหมือนกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านั้น ที่เราฉลองระลึกถึงท่านในวันนี้ 6
ข้าแต่ท่านนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราแต่ละคน ขอท่านช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า เพื่อพวกเราทุกคนด้วยเทอญ

*** พวกเราผ่านเดือนแม่พระลูกประคา ด้วยการฉลองนักบุญทั้งหลาย แม่พระก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์และได้เข้าสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หากเราสวดลูกประคาทุกวันต่อไป สวรรค์จะเป็นของเราอย่างแน่นอน

*** ตลอดเดือนพฤศจิกายน พระศาสนจักรเชิญชวนให้คิดถึงวิญญาณของผู้ล่วงลับ วิญญาณที่อยู่ในไฟชาระทุกดวง การภาวนาและการขอมิสซา เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเขารอดไปสวรรค์ได้

*** เตือนความจาอีกครั้ง ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรช่วยรวบรวมใบสมัครของสมาชิกทุกคนส่งให้กับพ่อเจ้าวัดด้วย และเป็นพิเศษสาหรับกลุ่มผู้อ่านขอสมัครเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 7 พย.ศกนี้ ที่วัดแม่พระฟาติมา คุณป่านช่วยรวบรวมด้วยครับ

*** ขอขอบคุณพี่น้องผู้มีน้าใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย ช่วยเด็กๆ ที่ศูนย์มาร์ติน รวบรวมได้ทั้งหมด 32,640.- บาท นาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและขนม และทาอาหารเลี้ยงพวกเขา ที่เหลือมอบให้เป็นทุนค่าใช้ จ่ายดูแลพวกเขาทั้งหมด 24,140.- บาท ขอพระเจ้าตอบแทนน้าใจดีของทุกท่านเทอญ

***เชิญพี่น้องช่วยเสนอวิธีการเพื่อการเตรียมฉลอง ด้วยนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020
วันนี้ เราทาการสมโภชนักบุญทั้งหลาย
มีคาถามว่า “นักบุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นใคร?? และมาจากไหน ?? นักบุญยอห์น ในหนังสือวิวรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้าย พระเจ้าทรงดลใจ นบ.ยอห์น ได้เห็นนิมิต – ได้ทราบ และเข้าใจว่า….“พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ที่มาจากการถูกเบียดเบียน พวกเขาได้ซักเสื้อขาวของพวกเขาจนขาวในพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้สู้ทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พวกเขาได้ปฏิบัติตนตามพระวาจาของพระเจ้า ที่สุด พวกเขาได้ยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้า และพวกเขาได้ยอมตายจากโลก เพื่อมีชีวิตใหม่กับองค์พระเจ้า” นักบุญยอห์นอัครสาวก ได้ยืนยันว่า ผู้ที่มีความเชื่อและเจริญชีวิตในความเชื่อจนวาระสุดท้าย ทุกคนได้รับการไถ่ และถูกรับเข้าเป็นบุตรของพระเจ้า พวกเราจะได้รับชีวิตนิรันดรในพระองค์ การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า คือ การดาเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ 8 ประการ จะต้อง หนึ่ง มีใจยากจน สอง ยอมอดทนในความทุกข์ยากลาบาก สาม ต้องมีใจอ่อนโยน สี่ ต้องชอบธรรม ห้า ต้องยืนหยัดในความเชื่อ หก ต้องมีใจบริสุทธิ์ เจ็ด ต้องพยายามสร้างสันติ แปด ต้องยืนหยัดในความเชื่อ แม้จะถูกใส่ร้าย ถูกเบียดเบียน ถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระเยซูเจ้า ทุกคนที่พยายามปฏิบัติตามเช่นนี้ พวกเขาจะได้รับบาเหน็จรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์นิรันดร พี่น้องที่รัก เราทุกคนอยากไปสวรรค์ หนทางและวิธีการที่จะเดินไปสวรรค์ คือ การปฏิบัติตนทุกวันตามมหาบุญลาภ 8 ประการนี้ เราจะค่อยๆ สัมผัสการมีชีวิตเป็นนักบุญ เหมือนกับบรรดานักบุญทั้งหลายเหล่านั้น ที่เราฉลองระลึกถึงท่านในวันนี้ 6
ข้าแต่ท่านนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราแต่ละคน ขอท่านช่วยเสนอวิงวอนพระเจ้า เพื่อพวกเราทุกคนด้วยเทอญ

*** พวกเราผ่านเดือนแม่พระลูกประคำ ด้วยการฉลองนักบุญทั้งหลาย แม่พระก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์และได้เข้าสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หากเราสวดลูกประคาทุกวันต่อไป สวรรค์จะเป็นของเราอย่างแน่นอน

*** ตลอดเดือนพฤศจิกายน พระศาสนจักรเชิญชวนให้คิดถึงวิญญาณของผู้ล่วงลับ วิญญาณที่อยู่ในไฟชาระทุกดวง การภาวนาและการขอมิสซา เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเขารอดไปสวรรค์ได้

*** เตือนความจาอีกครั้ง ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรช่วยรวบรวมใบสมัครของสมาชิกทุกคนส่งให้กับพ่อเจ้าวัดด้วย และเป็นพิเศษสาหรับกลุ่มผู้อ่านขอสมัครเข้าร่วมการอบรมในวันเสาร์ที่ 7 พย.ศกนี้ ที่วัดแม่พระฟาติมา คุณป่านช่วยรวบรวมด้วยครับ

*** ขอขอบคุณพี่น้องผู้มีน้าใจดีทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย ช่วยเด็กๆ ที่ศูนย์มาร์ติน รวบรวมได้ทั้งหมด 32,640.- บาท นาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนและขนม และทาอาหารเลี้ยงพวกเขา ที่เหลือมอบให้เป็นทุนค่าใช้ จ่ายดูแลพวกเขาทั้งหมด 24,140.- บาท ขอพระเจ้าตอบแทนน้าใจดีของทุกท่านเทอญ

***เชิญพี่น้องช่วยเสนอวิธีการ-ออกความคิดเห็นเพี่เตรียมการฉลองด้วยนะครับ!!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.