สารวัด ฉบับที่ 151302 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว      

มธ 22: 34-40

เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน  มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฏหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า  “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน  นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บทบัญญัติประการที่สองก็เช่น เดียวกันคือ  ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

                                      ข้อคิด

บทอ่านที่หนึ่งไม่ได้พูดถึง “ความรัก” แต่ก็บรรยายธรรมชาติที่แท้จริงของความรักได้อย่างทรงพลัง “ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหรือรังแกคนต่างชาติ… ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหญิงม่ายหรือลูกกำพร้า…” หรืออีกนัยหนึ่ง เราต้องปฏิบัติต่อคนต่ำต้อย หรือผู้ถูกทอดทิ้งด้วยความเมตตาและสงสาร นี่คือความหมายของความรัก และคำตอบสู่คำถาม พระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงสรุปบทบัญญัติแห่งความรัก “รักองค์พระผู้เป็นเจ้า” และ “รักเพื่อนมนุษย์” ความรักต่อพระเจ้ามาคู่กับความรักต่อเพื่อนมนุษย์ “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ” (1 ยน 4:20) บัญญัติแห่งความรักจึงเป็นหัวใจของชีวิตคริสตชน ศิษย์พระคริสต์.

 

คนแปลกหน้า

ผู้ชนอิสราเอลได้รับเสียงเรียก ให้รักเมตตาคนแปลกหน้า

คริสตชนได้รับเสียงเรียก ให้รักเมตตาเพื่อนพี่น้อง

ทั้งสองกลุ่มชนได้ยินเสียงเรียก ให้กางแขนหัวใจออกไปต้อนรับ

เพราะหัวใจที่เปิดกว้างต้อนรับ คือเนื้อนาแห่งความรักเมตตา

คนต่างด้าว มิใช่เขาคนนั้นที่ฉันไม่รู้จัก

แต่…เขาที่ฉันไม่อยากรู้จัก

มิใช่เขาคนนั้นที่ฉันไม่คุ้นเคย

แต่..เขาที่ฉันไม่อยากคุ้นเคย

มิใช่เขาคนนั้นที่ไม่น่ารัก

แต่..เขาคนนั้นที่ฉันไม่อยากรัก

คนแปลกหน้าจึงอาจก้าวเดินวนเวียนอยู่ในบ้าน

..รอคอยการต้อนรับ และความรักเมตตา

 

มนุษย์อาจหวาดกลัวที่จะรัก  เพราะความรักบาดเข้าเนื้อ

ความรักมีราคาแพง ที่ผู้รักจำต้องจ่าย

…บ่อยครั้งอาจต้องบาดเจ็บปางตาย

เมื่อชายหนุ่มชื่อเยซู  ได้เปิดหัวใจแห่งความรักต้อนรับทุกผู้คน

เพียงสองก้าวของกาลเวลา ผืนนาที่เคยสงบเงียบก็แปรเปลี่ยนเป็นค่ายฉุกเฉิน

 

การนั่งนิ่งเสวยสุขในหัวใจปิดแน่น ก็มีราคาแพง ที่เจ้าของจำต้องจ่าย

ผู้คนเศร้าเหงาล้มตาย ในห้องหัวใจที่ประตูปิดลงกลอน

เฝ้ารอคอยการดูแลเอาใจใส่

พระเยซูเสด็จเยี่ยมประชากรของพระอ งค์

มีเพียงแค่ในแผ่นปัง และเหล้าองุ่น

แต่….ในคนแปลกหน้า

เมื่อเราเป็นคนแปลกหน้ามา ท่านได้ต้อนรับเรา

มนุษย์เอ๋ย…อย่ากังวลใจไปเลย ว่าเขาเป็นใคร

ถ้าเป็นเพื่อน..ทักทายด้วยมือและหัวใจ

ถ้าเป็นคนแปลกหน้า….ให้ความแปลกแยกจบสิ้น

ถ้าเป็นศัตรู…ให้ความรักประสานรอยแตกร้าว.       

 

      ประกาศประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้ว         

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันแพร่ธรรมสากล

พระเจ้าตรัสว่า “เราออกชื่อท่าน เรียกท่านมา เราให้ตำแหน่งแก่ท่าน แม้ท่านไม่รู้จักเรา เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้ประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ เราทุกคนถูกแต่งตั้งและให้ทำหน้าที่ประกาศก ท่านจะต้องประกาศพระนามของเรา ประกาศให้โลกรู้ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์”      นักบุญเปาโล จึงเขียนจดหมายเตือนเราทุกคนว่า เราจะต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะพระทัยดีของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ เรามีฐานะเป็นบุตรของพระองค์  เป็นประชากรของพระองค์      พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันแพร่ธรรมสากล เป็นวันที่เราจะต้องประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวว่า เป็นความบกพร่องและความผิด หากท่านไม่ประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า    พี่น้องครับเราเคยเข้าใจว่า เป็นหน้าที่ของพระสังฆราช พระสงฆ์   ซิสเตอร์ และบรรดานักบวช ที่จะต้องประกาศพระนามของพระเจ้า แต่โดยแท้จริง เมื่อเรารับศีลล้างบาป เราเกิดเป็นบุตรของพระองค์ เราทุกคนจึงมีหน้าที่ในฐานะบุตร ประกาศความยิ่งใหญ่และความดีของพระองค์ วันนี้พระวรสารยังพูดถึง หน้าที่ที่เราจะต้องบำรุงพระศาสนจักรด้วย พระศาสนจักร คือ ตัวเราทุกคน  เราทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกัน เพื่อให้พระศาสนจักรดำรงอยู่ได้ (เปรียบได้กับประชาชนของประเทศจะต้องเสียภาษี เพื่อให้ประเทศอยู่ได้นั่นเอง หากประชาชนไม่เสียภาษีให้กับรัฐบาล แล้วรัฐบาลจะนำเงินจากไหนมาบริหารประเทศ ชาติ ฉันใดก็ฉันนั้นครับ) พระเจ้าประทานทุกสิ่งให้แก่เรา เราจึงนำส่วนหนึ่งคืนถวายแด่พระองค์ !!!!

***           วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ เพื่อการแพร่ธรรม เราอาจมิได้ประกาศ           พระอาณาจักรของพระเจ้าด้วยปากของเราโดยตรงเราบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ในกิจการนั้น

***           ขอขอบพระคุณ คุณอันตน สายัณห์ ทองอ่อน และเพื่อนผู้มีน้ำใจดีช่วยบริจาคโลงเย็น เพื่อเก็บศพของผู้ล่วงลับขณะตั้งศพสวดภาวนาขอพระเจ้าตอบแทนท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

***           เดือนตุลาคม เดือนแม่พระลูกประคำผ่านไปครึ่งหนี่งแล้ว ลูกที่ดีของพระแม่ คงจะสวดสายประคำได้หลายสายแล้วเป็นแน่ ผู้ใดยังไม่ได้สวด ไม่มีคำว่าสายนะครับ เริ่มนะวันนี้เลยนะครับ

***           วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ศกนี้ วัดรังสิตของพวกเราจะไปเยี่ยมและช่วยเหลือมูลนิธิเซนต์มาร์ติน ดังนั้นอาทิตย์หน้า เราจะตั้งกล่องรับบริจาคจากน้ำใจดีของพี่น้องที่จะช่วยเหลือครับ

***           อย่าลืมช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อเตรียมการฉลองคริสตมาส                              ฉลองครอบครัว และฉลองวัดของเรานะครับ.

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020   สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

บัณฑิตทางกฏหมายคนหนึ่ง ได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่า      “พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ”    พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า…..     “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ                 สุดสติปัญญาของท่าน นี่คือ บทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก บท               บัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือ ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือน              รักตัวเอง  ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบท                บัญญัติสองประการนี้

พี่น้องที่เคารพรัก พวกเราได้ยินได้ฟังพระเยซูเจ้าทรงสรุปบัญญัติแห่งความรักนี้ มานับครั้งไม่ถ้วน การได้ยินได้ฟัง ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หน มันก็ไม่สำคัญเท่ากับ “การปฏิบัติ”  ปฏิบัติกิจแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์  ซึ่งก็ดูเหมือนว่า เป็นคำพูดง่ายๆ แต่ไม่ง่ายที่จะปฏิบัติ  กระนั้นก็ไม่ยากจนปฏิบัติไม่ได้  นักบุญยอห์นในจดหมายของท่านเขียนไว้ว่า ……  “ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้า แต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ”  (1ยน. 4:20)   พี่น้องที่รัก แม้มันจะปฏิบัติยาก แต่เราก็ต้องพยายามนะครับ เริ่มจากพยา ยามรักพระเจ้าด้วยจริงใจ สวดภาวนาให้มาก มาหาพระองค์บ่อยๆ ไม่ขาดมาร่วมมิสซาทุกๆวันอาทิตย์ พยายามละทิ้งบาป ไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่โกหก ไม่ผิดยุติธรรมต่อผู้ใด พยายามเป็นคนที่มีน้ำใจดี น้ำใจกว้าง ช่วยเหลือผู้อื่น คิดบวกและมองบวกเสมอๆ    พี่น้องครับ ถ้าเราพยายามทำเช่นนี้  เรากำลังแสดงออกว่า เรารักพระเจ้า และเรากำลังรักเพื่อนพี่น้อง เรากำลังถือบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับพี่น้อง ค่อยๆพยายามทีละเล็กทีละน้อยทุกๆ วัน                        ข้าแต่พระเจ้า  โปรดเผาผลาญข้าพเจ้าด้วยไฟรักของพระองค์เทอญ.

***      วันนี้เก็บถุงทานพิเศษ ช่วยเหลือเด็กๆ ยากจน มูลนิธิเซนต์มาร์ติน      เชิญชวนไปเยี่ยมด้วยนะครับ

***       เดือนตุลาคม กำลังจะจบลงในไม่ช้านี้ ผู้ใดสวดลูกประคำ    พระแม่เจ้าคงไม่ปล่อยให้ตกนรก

***      เชิญชวนสมัครเป็นผู้อ่าน  และเข้ารับการอบรมใน วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน       ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

***        เตือนความจำอีกครั้งนะครับ ขอให้ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มทุกองค์กรของวัด   รังสิตของเรา ช่วยรวบรวมใบสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆ ส่งให้กับพ่อ             เจ้าวัด เพื่อเก็บไว้เป็นทะเบียน และ หลักฐานของวัดให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ!!! ***          ขณะนี้ได้มีการฝึกซ้อม-ฝึกหัดเล่นออร์แกนหรืออิเลคโทนแล้ว โดยพี่อิ่ม + พี่        ศิริพงศ์ ผู้ที่สมัครไว้ อย่าลืมมาฝึกโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ไม่ช้าไม่นานก็     จะสำเร็จครับ

***      และพี่น้องต้องช่วยกันเสนอวิธีการ-ออกข้อเสนอแนะ เพื่อการเตรียมฉลอง           ด้วยนะครับ!!!

 

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.