สารวัด ฉบับที่ 151288 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 13:24-43

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับชายคนหนึ่ง ที่หว่านพืชพันธุ์ดีในนาของตน ขณะที่ทุกคนนอนหลับ ศัตรูก็มาหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลีแล้วจากไป เมื่อต้นข้าวงอกจนออกรวง ข้าวละมานก็ปรากฏแซมอยู่ด้วย บรรดาผู้รับใช้จึงไปหานาย ถามว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวพันธุ์ดีในนามิใช่หรือ แล้วข้าวละมานมาจากที่ใด’ นายตอบว่า ‘ศัตรูมาหว่านไว้’ ผู้รับใช้จึงถามว่า ‘นายต้องการให้เราไปถอนมันไหม’ นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมื่อท่านถอนข้าวละมาน ท่านจะถอนข้าวสาลีติดมาด้วย จงปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว แล้วเมื่อเก็บเกี่ยว ฉันจะบอกคนเก็บเกี่ยวว่า จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อน เผาไฟเสีย ส่วนข้าวสาลีนั้น จะเก็บเข้ายุ้งของฉัน”’                                                       พระองค์ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนา และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”

พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเชื้อแป้งที่หญิงคนหนี่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามถัง จนแป้งทั้งหมดฟูขึ้น”   พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมา พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา ทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเป็นความจริงว่า

เราจะเปิดปากกล่าวเป็นอุปมา                                                                     

เราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลก                หลังจากนั้น พระองค์ทรงแยกจากประชาชนเข้าไปในบ้าน บรรดาศิษย์จึงเข้ามาทูลว่า “โปรดอธิบายอุปมาเรื่องข้าวละมานในนาเถิด” พระองค์ตรัสว่า “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ดีคือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานแห่งโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์”               “ข้าวละมานถูกมัดเผาไฟฉันใด เวลาอวสานแห่งโลกก็จะเป็นเช่นนั้น บุตรแห่งมนุษย์จะใช้ทูตสวรรค์มารวบรวมทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิดและทุกคนที่ประกอบการอธรรม ให้ออกจากพระอาณาจักร แล้วเอาไปทิ้งในกองไฟ ที่นั้น จะมีแต่การร่ำไห้คร่ำครวญ และขบฟันด้วยความขุ่นเคือง ส่วนผู้ชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในพระอาณาจักรของพระบิดา ใครมีหูก็จงฟังเถิด”

                                              ข้อคิด

พระเจ้าทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ ทรงปกครองและพิพากษาอย่างอ่อนโยนด้วยพระทัยปรานี เพื่อสอนประชากรของพระองค์ว่า ผู้ชอบธรรมต้องรักเพื่อนมนุษย์ พระองค์ทรงประทานความหวังให้เราอย่างเต็มเปี่ยม แม้เราทำบาปพระองค์ก็ยังประทานโอกาสให้กลับใจ (ปชญ 12:16-19) นอกจากความหวังเต็มเปี่ยมอันเป็นของประทานจากพระบิดาเจ้าแล้ว ความรักการไถ่กู้ของพระเยซูคริสตเจ้าและคำสอนอุปมาในเรื่องต่างๆ …. “ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์คือบุตรแห่งมนุษย์ ทุ่งนาคือโลก เมล็ดพันธุ์ดีคือพลเมืองแห่งพระอาณาจักร ข้าวละมานคือพลเมืองของมารร้าย ศัตรูที่หว่านคือปีศาจ ฤดูเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานโลก ผู้เก็บเกี่ยวคือทูตสวรรค์….ใครมีหูก็จงฟังเถิด” ที่ทรงนำมาเปรียบเทียบตามสถานการณ์เพื่อให้เราเข้าใจถึงพระอาณาจักรสวรรค์ที่เรามุ่งหน้าไปให้ถึงแล้ว…เรายังมีองค์พระจิตเจ้าผู้ทรงคอยช่วยเหลือและอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยาย.     

ผืนนาผสม

นาผืนนั้นกางแขนกว้างต้อนรับทุกผู้คน

…หญิงแพศยา…สมณะ…ธรรมาจารย์

…ข้าราชการ…เด็ก…คนป่วยไข้…คนเก็บภาษี

 

ในผืนนาแห่งชีวิตพระเยซู

ผู้คนเดินไปมาอย่างอิสระ

…พบที่ของตนเองอย่างไม่เคอะเขิน

การขีดเส้นแบ่งแยก แม้ระหว่างคนดีและคนเลว

มิใช่หนทางของพระองค์

เหตุด้วยว่า ข้าวสาลีพันธุ์ดี อาจแปรเปลี่ยนเป็นข้าวละมาน

และข้าวละมานพันธุ์เลว…อาจแปรเปลี่ยนเป็นข้าวสาลี

 

ในกาลเวลาที่ยังมาไม่ถึง

ข้าวสาลีพันธุ์ดีแห่งพระเยซู ถูกตัดสินว่าเป็นข้าวละมาน

จึงถูกถอนก่อนกำหนด และถูกส่งไปยังแดนประหาร

 

ในกาลเวลาที่ยังไม่สุกงอม

คริสตชน…บุคคลที่เซาโลมองว่าเป็นข้าวละมาน

…ที่สมควรถูกถอนทิ้งในทันที

เปาโล พบเจอว่าเป็นข้าวสาลีพันธ์ดีที่สุด

จนกระทั่งมอบอุทิศชีวิตที่เหลือทั้งหมด

เพื่อปกป้อง และปลูกฝังข้าวพันธุ์นี้

 

นอกฤดูเก็บเกี่ยว

การตัดสินแบ่งแยกใดๆ เป็นสิ่งอันตราย

และเสี่ยงต่อการผิดพลาด

เป็นเพราะ อาจมีเรื่องราวใหม่…มุมมองบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏ

พระเจ้าผู้ทรงเฝ้าเดินปะปนกับฝูงชนหลากหลาย

ทรงให้เวลา…ให้โอกาส…และให้อภัย.

 

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

              วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับที่นั้น ถ้า ไม่ได้รดแผ่นดิน ทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้น เพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหาร ฉันใด ถ้อยคำที่ออกจากปากของพระเจ้า จะไม่กลับมาหาพระองค์โดยไม่เกิดผล”              พี่น้องที่เคารพรัก ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ฝนก็ตกเกือบทุกวัน ขอให้ฝนที่เราเห็นตกมาจากฟ้า เตือนใจพวกเราทุกคนให้คิดถึงพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสสอนพวกเราเสมอ น้ำฝนจะไม่ย้อนกลับขึ้นฟ้า ก่อนที่มันจะทำให้แผ่นดินอุดม พระวาจาพระเจ้าที่ตรัสสอนเราก็เช่นกัน จะต้องบรรลุจุดประสงค์เช่นเดียวกัน พระเจ้าตรัสสอนเรา ให้รักพระเจ้าสุดหัวใจ และสอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์ของเราเหมือนกับที่เรารักตัวเราเอง รักและมีเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เรารักและสงสารตัวเอง  หากเรายอมให้พระวาจาของพระเจ้าเกิดผลในตัวเราทุกวันๆ เราก็เป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง แต่ถ้าหากเราฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เราทำหูทวนลม เราปิดตา เราไม่พยายามเข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับใจ เรามิได้เป็นศิษย์ของพระองค์อย่างแท้จริง

***       เราไม่ได้มีประชุมกรรมการสภาภิบาลวัดของเรามาหลายเดือน     ครั้งสุดท้ายคือเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเวลานี้ การระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้นมาก ซึ่งไม่เหมือนกับในต่าง   ประเทศที่ยังมีการระบาดอยู่มาก เราจะมีประชุมกรรมการสภาภิบาลวัดของเราในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม ศกนี้ เพื่อติดตามงานต่างๆ ที่ได้วางแผนงานไว้ ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน                           เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ทุกอย่าง                      ในวัดของพวกเราทุกคน ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างเรียบร้อย ตามพระประสงค์ของพระเจ้า

***       New Normal ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิตใหม่ หรือ ชีวิตวิถีใหม่ เป็น คำที่ถูกให้ความสำคัญอย่างมาก หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นหมายความว่า ชีวิตของพวกเรา ณ บัดนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงไป จะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ดีขึ้น   เราอยู่เฉยๆแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ซึ่งก็เท่ากับว่าเรากำลังถอยหลัง    เพราะทุกคนก้าวไปข้างหน้าแล้ว แต่ละวันเราใช้เวลาอย่างไร?  เราใช้ชีวิตอย่างไร?  หากเราเพียงแค่ใช้….. ทุกสิ่งก็จะค่อยๆ หมด   ไป แต่ถ้าเรามีแผนงาน มีการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินชีวิต มี แผนงานการใช้เงิน มีแบบแผนและตารางเวลาการดำเนินชีวิต   แต่ละวันแต่ละชั่วโมง ทุกอย่างจะก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลอย่างดี !!!!!

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2020     สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา             หนังสือปรีชาญาณ บอกกับเราในวันนี้ว่า “นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่งเช่นพระองค์ และพระองค์ได้พิสูจน์เสมอว่า พระองค์มิได้ทรงตัดสินอย่างอยุติธรรม แต่พระองค์ทรงพลานุภาพอย่างสมบูรณ์ และทรงตัดสินทุกอย่างอย่างยุติธรรมเสมอ และยิ่งกว่านั้น ยังทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทานพระพรอย่างอุดมให้กับทุกคน แม้ผู้นั้นจะมิได้ขอด้วยซ้ำ พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาอย่างเปี่ยมล้น”       พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ด้วยพระวาจาของพระองค์แก่เราทุกวัน แต่โลกและปีศาจ กลับหว่านข้าวละมานทับลงบนข้าวสาลี และข้าวละมานก็เติบโตบดบังข้าวสาลีที่งอกขึ้นในจิตใจของเรา  จนทำให้เราไม่เกิดผล  แต่กระนั้น  พระ

เจ้ายังทรงพระเมตตากรุณา พระองค์จะรอ….จะรอจนวาระสุดท้าย พระองค์จะเกี่ยวข้าวละมาน มัดเป็นฟ่อนและเผาไฟ และพระองค์จะเก็บเกี่ยวเรา ซึ่งถ้าเรายังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ดี – เกิดผลดี พระองค์ก็จะให้เราอยู่ในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์

****     วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020 เชิญบรรดาผู้สูงอายุทุกท่านมาร่วมมิสซาอย่างพร้อมเพรียงกัน มิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น แต่มาเพื่อขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อบรรดาลูกๆหลานๆ ของเราด้วย และเพื่อแสดงว่าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของพระองค์ เรากำลังดำเนินชีวิตมุ่งไปหาพระองค์ อย่าลังเลหรืออายที่จะแสดงตนว่าเราอายุมากแล้ว   แต่จะแสดงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาลูกๆหลานๆ นะครับ

****     ผู้ที่เตรียมตัวจะแต่งงาน และรับศีลสมรส (ซึ่งอาจเลื่อนมาหลายเดือนเพราะติดช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19) เข้ารับการอบรมก่อน แต่งงานตามที่พระศาสนจักรกำหนด ณ วัดพระมหาไถ่ หรือวัดอัสสัมชัญ แล้วจึงไปพบพระสงฆ์เจ้าวัด ตกลงในรายละเอียดและทำเอกสารขออนุญาตให้ถูกต้อง

****     วัดของเราจะโปรดศีลล้างบาป ในวันอาทิตย์ต้นเดือน ผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานรับศีลล้างบาป ให้ติดต่อกับพระสงฆ์เจ้าวัดก่อน 1 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อแม่   จะต้องแต่งงานถูกต้องเรียบร้อย และมาวัดอย่างสม่ำ เสมอด้วย

****     สำหรับผู้ปรารถนาจะเรียนคำสอน ให้ติดต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดเช่นเดียว กัน พี่น้องเคยชักจูงใคร หรือเชิญชวนผู้ใดให้ได้มาเป็นคริสตชนบ้างหรือยังครับ?!?

 

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.