สารวัด ฉบับที่ 151284 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

                     บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

                   มธ 10:26-33

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า    “อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดปังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้น จะไม่มีใครรู้ สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน     อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นดิน โดยที่พระบิดาของท่านไม่เห็นชอบ ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว ดังนั้นอย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก    ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ และผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย”

 

                       ข้อคิด         การเบียดเบียนผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้ายังคงมีอยู่ในโลกปัจจุบัน นั่นย่อมแสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะถ้าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ทรงทำให้ทุกคนเข้ามาหาพระองค์ ได้รับความรอดพ้นและได้รับความช่วยเหลือในเครื่องหมายมหัศจรรย์ ผู้เบียดเบียนเหล่านั้นจะมาสนใจพระองค์ทำไม? เพราะเขารู้ว่าคริสตชนและผู้ที่เชื่อถึงพระเยซูเจ้าจะทำให้เขาเป็นตัวตลกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า  แต่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในพระวรสารวันนี้ว่า พระองค์ทรงรับรองการต่อสู้ทนต่อการเบียดเบียนของเราว่าเป็นของมีค่า ทุกกิจการที่เรายืนยันความเชื่อต่อหน้าสังคมมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเรามีค่าสำหรับพระเจ้า พระองค์ย่อมทรงปกป้องเราตั้งแต่ในโลกนี้จนถึงเมืองสวรรค์ บทอ่านทั้งสามบทสะท้อนเรื่องการเบียดเบียนและการสู้ทนเพราะเป็นของมีค่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ส่งผลให้เราได้ไปสวรรค์และรับความช่วยเหลือแม้ในโลกนี้.

 

พระเจ้า…เคียงข้าง

วันนั้น…ฉันก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่เจ็บปวด…ถูกขับไล่

…ผู้คนมองฉันเป็นคนอันตราย

ฉันก้มหน้า ก้าวเดินจากมา ดุจสุนัขบาดเจ็บ

 

…หวังหาที่สักแห่ง เพื่อเลียแผล

หวังว่า ทุกสิ่งคงจบสิ้น

แต่…ฉันคาดคิดผิดไป

เรื่องราวไม่จบสิ้นดั่งที่วาดไว้

ฉันถูกตามล้าง…ตามเช็ด เสมือนเป็นเชื้อโรคร้าย

กำแพงถูกสร้างขึ้นขวางกั้น เพราะความหวาดกลัวว่าฉันจะกลับคืน

ในความโดดเดี่ยว ฉันนั่งบนผืนหญ้า…มองหาสัจธรรม

 

ใครฤา จะลิขิตชีวิตฉันให้เป็นอย่างอื่น

ชีวิตได้ถูกลิขิตไว้แล้ว…พระเจ้าทรงกระทำ

ไม่มีสิ่งใด…แม้การขับไล่…การถูกปฏิเสธ…ความเจ็บปวดและความตาย

อาจเปลี่ยนแปลงท่วงทำนองชีวิตให้แตกต่างไปจากสิ่งที่พระเจ้ากำหนด

 

บนผืนหญ้าสีเขียว…ของป่าใหญ่ที่เยียวยา

ฉันได้ยินพระเจ้าทรงตรัส

อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดปังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย

…อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้

…ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่าน ถูกนับไว้หมดแล้ว

…อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ากว่านกกระจอกทั้งฝูง

พระองค์ทรงอยู่ข้างฉัน…ฉันจะกลัวสิ่งใด     

 

     ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

 

 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า                        วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

“เราคือปังทรงชีวิต ผู้ใดกินปังนี้ จะมีชีวิตนิรันดร”    ค่ำวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ก่อนวันสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าได้ทรงตั้งศีลมหาสนิท ทรงมอบพระกายของพระองค์ให้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราทุกคน  ศีลมหาสนิท ภายใต้รูปปรากฎของปังและน้ำองุ่น ผ่านทางมือพระสงฆ์ พระองค์ทรงเปลี่ยนปังและน้ำองุ่นให้เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราคริสตชนทุกคน           เมื่อคริสตชนมาร่วมบูชามิสซา เราทุกคนมาร่วมสรรเสริญ+นมัสการพระเป็นเจ้า เรามาร่วมระลึกถึงบูชาบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า ผ่านทางบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระสงฆ์ และเมื่อพระสงฆ์ได้เสกปังและน้ำองุ่น องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับในแผ่นปังและเหล้าองุ่น ปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า เป็นอาหารทรงชีวิตที่จะทำให้ผู้รับมีชีวิตนิรันดร ดังนั้น ทุกครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซา เราจึงต้องเตรียมตัวอย่างดี อยู่ในสถานะพระหรรษทาน รับศีลอภัยบาป ตั้งใจละทิ้งบาป และเข้าไปรับศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อ+ความศรัทธา อัญเชิญพระองค์เข้ามาประ ทับอยู่กับเราในวิญญาณของเรา และเมื่อเรามีพระองค์อยู่กับเรา เราก็จะก้าวเดินไปทุกวันพร้อมกับพระองค์ และเราจะไม่มีวันหลงทางเลย      

** ขอพี่น้องนำกระบอกมหาพรต ที่ได้รับไปตั้งแต่วันพุธรับเถ้ามาส่งคืนที่วัด เพื่อจะรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามเจตนาของเราต่อไป

** ต้นเดือนกรกฏาคม วันศุกร์ต้นเดือนที่ 7 กรกฏาคม พระสงฆ์จะไปส่งศีลฯ แก่ผู้เจ็บป่วยและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดได้ เหมือนดังเช่นเคย และหากพี่น้องมีญาติผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถมาวัดและปรารถนาจะรับศีลฯ ก็ขอพี่น้องแจ้งที่พ่อหรือผ่านทางคณะพลมารีย์ เพื่อจะนัดแนะ เวลาและสถานที่+เส้นทางในการไปส่งศีล

** สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลงแล้ว ตั้ง แต่วันที่ 1 กรกฏาคม พี่น้องสามารถมาร่วมบูชามิสซากับพระสงฆ์ได้ทุกวันเหมือนเช่นเคยนะครับ วันจันทร์,อังคาร, พุธ เวลา 07.00 น. วันพฤหัส, ศุกร์. เสาร์ เวลา 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. และเวลา 11.00 น.

 

ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

 

มโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า                 วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน หายเหนื่อยและเป็นสุข จงรับเอาแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา….. เพราะเรานี้มีใจสุภาพและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพัก ผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา (มธ 11:28-30)            พี่น้องที่รัก เพียงคำพูดประโยคนี้เท่านั้น หากเราเข้าหาดวงพระทัยของพระองค์ด้วยความรักแท้ต่อพระองค์ เราจะพบความบรรเทาและความสุขอย่างแน่นอน พระองค์มิเคยหลอกลวงผู้ใด พระองค์ คือ หนทาง ความจริง และชีวิต ผู้ใดเดินตามทางของพระองค์ ผู้ใดเชื่อในพระองค์อย่างสนิทใจ และผู้ใดมีชีวิตชิดสนิทกับพระองค์ เป็นหลักประกันได้ว่า ผู้นั้นจะพบความสุขในพระองค์     เชิญพี่น้องมาร่วมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และเมื่อเราฉลองดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรก็ให้เราฉลองดวงหทัยของพระนางมารีอา แม่ของพระองค์ด้วย พระเยซูเจ้ารักมนุษย์ฉันใด ดวงใจของผู้เป็นแม่ก็เป็นห่วงและรักมนุษย์ทุกคนฉันนั้น ไม่ต้องสงสัยเลย ธรรมชาติของผู้เป็นแม่ยังรักลูกของตัวเอง แล้วพระนางมารีอา ผู้ทรงเป็นแม่ของพระเจ้า เป็นแม่ผู้ประเสริฐสุด จะไม่รักเรามนุษย์…..???? ให้เราพร้อมเพรียงกันสรรเสริญ นมัสการ ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยของพระแม่มารีอาอย่างจริงใจกันเถิด

***ขอบพระคุณพี่น้องเป็นอย่างมาก พ่อได้ประกาศเชิญชวนพี่น้องให้ซื้อต้นไม้ และนำมาถวายหน้าพระแท่นบูชา พี่น้องก็ตอบสนองและมีน้ำใจดี ซื้อและนำมาถวาย พ่อได้ให้ป้าตุ่มนำมาจัดถวายในวันอาทิตย์นี้แล้ว จะพยายามดูแลรดน้ำ และนำกลับมาถวายอีก ถ้าพี่น้องท่านอื่นเห็นและนำมาอีก อาจจะเป็นไม้ดอกสีต่างๆ วัดของเราก็จะมีสีสรรมากยิ่งขึ้นนะครับ ขอพระเจ้าตอบแทนท่านเทอญ      ***เนื่องจากทางวัดมีโทรศัพท์บ้านของ TOT เบอร์ (02) 992-1363 และ  (02) 992-1365 ดูเหมือนว่า ปัจจุบัน ติดบ้างไม่ติดบ้าง ทางวัดได้ติดตั้ง Net บ้านของ TRUE เขามีเบอร์โทรฯแถมให้ 1 เบอร์ ดังนั้น พี่น้องสามารถโทรมาที่วัดได้อีกทางหนึ่งนะครับ จะฝากไว้ที่ป้าตุ่มหรือป้าเล็กครับ เบอร์ : (095) 782-5939 แจ้งให้ทราบทั่วกันครับ

***ขอขอบคุณป้าสายทอง ช่วยส่งคนงานมาช่วยตัดหญ้าบริเวณที่จอดรถ ขอขอบคุณซ้อชุติมาส่งคนงานมาติดตั้งไฟส่องสว่าง และแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง ขอขอบคุณพี่ศิริพรสำหรับสารวัดและใบประกาศต่างๆ ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่าน ที่มีน้ำใจดีกับทางวัดเสมอๆ สภาภิบาลวัดฯ เยาวชน และทุกๆท่านเลยครับ.

 

ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ทรงเมตตาเราเทอญ     

ดวงพระทัยอันนิรมลยิ่งของพระแม่มารีย์ ภาวนาเพื่อเราเทอญ                                                                                             

คุณพ่อยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

Tags: , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.