สารวัด ฉบับที่ 151282 วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ สมโภชพระตรีเอกภาพ

 

                 บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

                   ยน 3:16-18

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระ องค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า”.

                     ข้อคิด                                      โดยอาศัยความเชื่อ เราได้รับการเผยแสดงจากพระคัมภีร์ว่า พระตรีเอกภาพนั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระบิดา พระบุตรและพระจิต เป็นสามพระบุคคลที่แตกต่างกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน และนี่คือตัวอย่างในการดำเนินชีวิตสำหรับเราคริสตชน โดยอาศัยความรักเป็นศูนย์กลาง เราสามารถที่จะมีความแตกต่างกันได้ โดยที่ไม่ต้องมีความแตกแยก ถ้าชีวิตครอบครัว ชีวิตหมู่คณะนักบวช ชีวิตในสังคมต่างๆ เกิดความไม่เข้าใจกันจนนำไปสู่ความเกลียดชัง ทะเลาะเบาะแว้งกัน สาเหตุคงไม่ใช่เพราะว่าเรามีความแตกต่างกัน แต่คงจะะเป็นเพราะว่า เรายังรักกันไม่มากพอ เพราะถ้าเรารักกันมากเพียงพอ เหมือนอย่างที่พระตรีเอกภาพเป็นองค์ความรักนั้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ เชื้อชาติ ฐานะ การศึกษา ฯลฯ จะไม่ทำให้เราแตกแยกกันเด็ดขาด.

สันติ

ในความมืดมิดของยามค่ำคืน

นักการฑูตผู้หวาดระแวง…จากกรุงเยรูซาเล็ม

พบปะประกาศกผู้เรืองนาม…จากกาลิลี

นิโคเดม้สประทับใจในข่าวคราวของพระเยซูจนอยากพบเจอ

แต่…อาชีพและตำแหน่งการงานแห่งการเป็นส่วนหนึ่งของสภาสูง

ได้เป็นกำแพงขวางกั้นมิให้ก้าวเดินสู่ความสัมพันธ์ในยามฟ้าสว่าง

ความมืดจึงกลับเป็นผ้าคลุมกาย และความลับกลับเป็นบัตรประกันสังคม

 

แต่…คำตอบของพระเยซูประกาศก

พลิกผันห่างไกลจากความหวาดระแวงของนักการฑูต

…ไม่มีคำประกาศเตือนภัย

มีแต่คำประกาศยืนยันหนักแน่นถึงความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ

พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวสำหรับโลก

…เพราะพระเจ้าทรงส่งพระมุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก

แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น

พระเยซูพบปะความหวาดระแวงของนิโคเดมัส

ด้วยคำยืนยันถึงความรักสากลของพระเจ้า

ในหัวใจของประวัติศาสตร์แห่งความรอด

มนุษย์ได้พบเจอความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษยชาติ

…อันหยั่งรากลึกอยู่ในความรัก

…และมิได้อยู่ในความหวาดกลัว หวาดระแวงหรือการตัดสินปรับโทษ

แม้ตำนานเก่าแก่ของอดีตอาจได้นำพาให้เป็นดังนั้นก็ตาม

 

เป็นความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้เองที่มอบคืนคุณค่าแก่โลก

เป็นความรักเดียวกันนี้ที่มอบคืนศักดิ์ศรีแก่มนุษยชาติ

 

 

     ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

    สมโภชพระจิตเจ้าเสด็จลงมา วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

มนุษย์เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า  พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ละม้ายคล้ายกับพระองค์  ทรงสร้างให้มีกาย  สร้างวิญญาณให้สนิทกับกาย เรียกว่าวิญญาณ  มนุษย์จึงมี 2 ส่วน  กายเติบโตด้วยอาหารฝ่ายกายบนโลกนี้  แต่วิญญาณของมนุษย์เป็นจิต  จึงต้องเติบโตและเจริญอยู่ได้ด้วยอาหารฝ่ายจิต คือ องค์พระจิตเจ้า          พระจิตเจ้าประทานพระคุณ ฝ่ายวิญญาณให้มีความรู้ มีสติปัญญา มากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไป  มีมโนธรรม รู้ดี+รู้ชั่ว  ส่วนกายของมนุษย์ก็ต้องเป็นไปเหมือนสัตว์ทั่วๆ ไป  มนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นอย่างพิเศษ  ให้มีสติปัญญา  แต่ก็มีอำเภอใจที่จะเลือกทำดีหรือทำชั่ว  ถ้ามนุษย์ผู้ใดปล่อยตัวตามธรรมชาติฝ่ายกาย  เขาผู้นั้นก็เป็นเช่นสัตว์เดรัจฉาน  มนุษย์ที่ดีจึงต้องดำรงชีวิตฝ่ายจิต  รับพระคุณพระหรรษทานฝ่ายจิต  มนุษย์จึงต้องดำรงชีวิตในองค์พระจิตเจ้า    เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวรรค์แล้ว พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ อยู่โดยลำพัง โดยปราศจากพระองค์พระเจ้า พระองค์จึงทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมาประทับอยู่กับเรา ทรงประทานพระพรทั้งครบทั้ง 7 ประการ ลงในจิตใจของมนุษย์

1.พระดำริ ทำให้เรารับรู้ยิ่งกว่าสติปัญญา เหมือนกับอัจฉริยะ        

2. สติปัญญา     ทำให้เรามีความรู้+ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆ มีความคิด                

3.ความคิดอ่าน  ทำให้เรามีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในการตัดสินใจ              

4. กำลัง        นอกจากกำลังกายเรายังต้องการกำลังฝ่ายจิต+กำลังใจด้วย      

5. ความรู้  ทำให้เรารับรู้อัตถ์ความจริง เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้                 

6. ความศรัทธา   ทำให้เรายึดมั่น+เชื่อมั่น และเจริญชีวิตในความจริง           

7. ความยำเกรง ทำให้เราเกิดความเคารพรักศรัทธา เกรงกลัวพระเจ้าแท้

พี่น้องที่รัก  ให้พวกเราพร้อมใจอธิษฐานภาวนา  วอนขอพระจิตเจ้า  หลั่งพระหรรษทาน  พระพร  พระคุณทั้งครบของพระองค์ลงในจิตใจของพวกเราทุกคน  เพื่อเราจะสามารถดำรงชีวิตในหนทางที่ดี+ที่ถูกต้อง  มิฉะนั้นแล้ว หากเราขาดพระคุณของพระจิตนำทาง เราจะหลงไป เราจะดำรงชีวิตตามความปรารถนาฝ่ายกาย  เหมือนเช่นสัตว์เดรัจฉานทั่วไป  เราจะพ่ายแพ้ต่อจิตชั่วร้าย เราจะพ่ายแพ้การประจญของปีศาจ ไปทำชั่ว+ทำไม่ดี  เราอาจจะต้องตกนรกนิรันดร.

เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า เชิญเสด็จมาในดวงใจสัตบุรุษทั้งมวล      

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

สมโภชพระตรีเอกภาพ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

เราคริสตชนได้ทำการสมโภชปัสกา ฉลองการกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ขององค์พระเยซูเจ้า  พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อปีศาจและความตาย  ทรงเผยแสดงพระองค์ตลอด 40 วัน ยืนยันว่าเป็นพระองค์จริงๆ ที่ได้เสด็จกลับคืนชีพ  ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์  ประทับเบื้องขวาพระบิดาเจ้า และทรงส่งพระจิตลงมาประทับอยู่กับเรา วันนี้พระศาสนจักรจึงเชิญชวนเราให้ทำการสมโภชพระตรีเอกภาพ พระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว พระเจ้าแห่งความรัก และเมตตากรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์เสมอ (อพย. 34:4-9)   มนุษย์พยายามเข้าใจพระเจ้า  พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ  ยิ่งใหญ่เกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะเข้าใจได้ทั้งครบ ทรงเป็นสามพระบุคคลที่แตกต่างกันแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน เปรียบเหมือนสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมด้านเท่า  เป็นสามเหลี่ยมรูปเดียวแต่มี 3 ด้าน หรือมี 3 มุม พระเป็นเจ้าของเรามีแต่พระเจ้าเดียว เป็นเหมือนสามเหลี่ยมรูปเดียว แต่ในพระองค์เป็น 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นเหมือนสามด้านของสามเหลี่ยมรูปเดียวนั้น

หรือ อาจเปรียบเทียบเผินๆ ได้กับครอบครัว พ่อ – แม่ – ลูก เป็น 3 บุคคลแต่เป็นครอบครัวเดียวกัน  และยังมองได้อีกว่า ในพระเจ้าหนึ่งเดียวนั้น มี 3 พระบุคคลที่แตกต่างกันแต่สนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวด้วยความรัก ซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้กับเราคริสตชนทุกคน เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว อันเป็นสังคมที่เล็กที่สุด พ่อ – แม่ – ลูก อาศัยความรักและความสัมพันธ์  จะต้องทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน  สังคมก็เช่นกัน  เราเป็นแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน  แต่เพราะความรักขององค์พระเจ้า  จะต้องทำให้เราสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน – สมานสามัคคี – เห็นอกเห็นใจกัน – ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน อย่าให้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัศนคติ เชื้อชาติ ฐานะ การศึกษา และแม้แต่รูปร่างหน้าตาหรือผิวพรรณ  จะต้องไม่ทำให้เราแตกแยกหรือแบ่งพรรค – แบ่งพวกกัน แต่เพราะความรักของพระเจ้า พระตรีเอกภาพจะต้องทำให้เราทุกคนก้าวเดินไปแต่ละวัน ในความรักของพระองค์แล้วนั้น  เราทุกคนจะพบความสุขเที่ยงแท้ความสุขชั่วนิรันดร.

ด้วยความรักในพระบิดา พระบุตร และพระจิต

คุณพ่อ ยอห์น วรวุฒิ กิจสกุล

 

Tags: , , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.