สารวัด ฉบับที่ 151269 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว 

 มธ 5:38-48

 

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า

“ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’ แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน

ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด.

 

ข้อคิด

ข้าแต่พระเจ้า วันนี้ลูกได้พบมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระคริสต์ ลูกเข้าใจความแตกต่างระหว่างชุดความดีของคนทั่วไป กับชุดความดีที่พระเยซูคริสต์นำเสนอ “ท่านทำอะไรพิเศษเล่า” ถ้ารักเพื่อนบ้าน แต่เกลียดศัตรู นี้คือมาตรฐานใหม่ที่ทำให้ลูกต้องขบคิด และต้องตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ให้ชัดเจนตามที่พระ องค์บัญชา คือ “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” อาแมน

 

                                                             ดีบริบูรณ์                         

หนทางการตามหาชิ้นส่วนที่หายไป ยังคงยาวไกล

โลก….เฝ้าปกป้องความยุติธรรม

บนพื้นฐานของความเสมอภาค ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

ทุกสิ่งดูสวยงาม และสมดุล

แต่….พระเจ้า….ก้าวเดินผ่านความยุติธรรม

….เข้าสู่ความรัก และความเอื้ออาทรที่สมบูรณ์แบบ

อย่าโต้ตอบ….จงให้….และจงแถม

 

อย่าหันหลังให้ผู้ขอยืม

โลก….สอนให้รักเพื่อน และเกลียดศัตรู

ทุกสิ่งดูดีมีเหตุผล

แต่….พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าเหตุผลมนุษย์ กล่าวย้ำเตือน

จงรักศัตรู….อธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน

มีสิ่งเดียวที่เป็นแรงบันดาลใจ

เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์

ผู้โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นอยู่เหนือคนดีและคนชั่ว

โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม

ความดีบริบูรณ์มีพบเพียงในพระบิดาเจ้าสวรรค์

ผู้ดีบริบูรณ์พึงก้าวเดินบนเส้นทางของพระองค์

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

  1. เราจะเริ่มเข้าเทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ศกนี้ มหาพรต 40 วัน  เป็นช่วงเวลาของการภาวนา พลีกรรม และการใช้โทษบาป ประกอบกิจ

เมตตากุศลต่างๆร่วมในมหาทรมานกับพระเยซูเจ้าในการไถ่บาปของพระองค์ เราจะร่วมพลีกรรมต่างๆเพื่อใช้โทษบาปของเราเองและบาปของมวลมนุษย์ทั้งมวล

  1. เชิญพี่น้อง นำเอาใบลานที่พี่น้องได้รับไปเมื่อปีที่แล้ว กลับมาไว้ที่วัดนะครับ เพื่อจะได้นำไปเผา … เป็นเถ้า … และนำมาโรยศีรษะของเรา เตือนให้ระลึกถึงความตาย และการใช้โทษบาปตลอดช่วงเวลามหาพรตนี้
  2. ช่วงเวลามหาพรต พระศาสนจักรแนะนำให้เรางดการฉลองต่างๆ งดพิธีแต่งงาน จนกว่าจะฉลองปัสกา คือหลังวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนะครับ
  3. ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน ทางวัดจะจัดค่ายคำสอนสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท และศีลกำลัง หรือศีลมหาสนิทอย่างสง่า โดยปกติ เด็กจะรับศีลมหาสนิท เมื่อเรียนชั้น ป.5 – ป.6 และจะรับศีลกำลังเมื่อเรียนในระดับมัธยม 1-3  และรับศีลมหาสนิทอย่างสง่าเมื่อเรียนมัธยมปลาย จึงขอเชิญเด็กๆ เขียนใบสมัครและร่วมเข้าค่ายคำสอน ขอคุณพ่อ-คุณแม่ คุณลุง–คุณป้า คุณปู่-คุณย่า คุณ ตา–คุณยาย ของเด็กๆช่วยเป็นธุระในการให้เด็กเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และรับศีลต่างๆด้วยครับ ค่ายคำสอนจะเริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึงวันศุกร์ที่  24 เมษายนครับ
  4. วันอาทิตย์นี้หลังมิสซา มีประชุมสภาภิบาลของวัดของเรา   เพื่อประเมิน

ผลและเตรียมงานต่างๆที่จะต้องช่วยกันทำ หากพี่น้องมีข้อคิดข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอได้เลยนะครับอย่าลืมข้อคิดต่างๆ ที่เราควรตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อโลกของเราประสบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายถึงเวลา ที่เราควรตระหนักหรือยังว่า

“ชีวิตที่เกิดมาของเรามีเพียงเท่านี้หรือ ???”    “ฉันเกิดมาทำไม ???”

“ทำไมฉันจึงควรสวดภาวนา …. และจะสวดภาวนาอย่างไร ….???”

“พระเจ้ามีอยู่จริงหรือ … พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หรือ …???”

“ฉันยังมีความเชื่อในพระองค์หรือ … ???”

“ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร … ???”

 

ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

1)  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต

เรียนเชิญพี่น้องมาร่วม พิธีเสก และโรยเถ้า โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 19.00 น. เตือนใจเราทุกคนใช้ 40 วัน เพื่อภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศลต่างๆ ให้มากขึ้น ทางวัดจะแจกกระป๋องมหาพรต เพื่อเราจะอดออม และนำไปช่วยผู้ตกทุกข์ยากจน – ผู้ต้องการความช่วยเหลือ มันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรัก – ความเมตตา ที่พระเจ้าสอนให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์

2)   คำสอนภาคฤดูร้อน ตามที่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว ขอคุณพ่อ คุณแม่ คุณป้า น้า อา ตา ยาย ได้ช่วยเป็นธุระ ในการที่จะให้ลูกๆหลานๆ ได้มาเข้าค่ายเพื่อเรียนคำสอน และอยู่ในบรรยากาศของคริสตชน จิตอารมณ์ของการเป็นคริสตชน แม้จะรับศีลฯ ต่างๆ แล้ว หรือยังไม่ได้รับศีลฯ ต่างๆ ก็ตาม เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม จนถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายนนะครับ

3)  วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม วันเสาร์ต้นเดือน เชิญผู้อาวุโส มาร่วมสวดภาวนา และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ท่านคือบรรพชน ผู้อาวุโสที่น่าเคารพ ผู้เป็นแบบอย่างของความเชื่อ ความศรัทธา ของลูกๆหลานๆ

และวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เชิญผู้อาวุโสเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจร่วมกับผู้สูงอายุเขต 2 ที่วัดเซนต์จอห์น ตั้งแต่เวลา 7.00 น. (รถออก) จนถึง  15.00 น. ลงชื่อ จองที่เข้าร่วมกับคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ

4)   อบรมเด็กช่วยพิธีกรรม เขต 2 จัดอบรมวันจันทร์ที่ 16 ถึงวันพุธที่ 18 มีนาคม ที่บ้านคลองโคนรีสอร์ท (คุณสมบัติ ป.4 ถึง ม.6)  เชิญเด็กช่วยมิสซาทุกคนนะครับ ลงชื่อเข้าร่วมภายในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ป้าตุ่ม   (รถจะออกจากวัดฟาติมาเวลา 7.30 น. วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม)

5)   เยาวชนที่สนใจเข้าร่วม ค่ายปัสกา ณ วัดเซนต์หลุยส์ วันที่ 19 – 22 เมษายนศกนี้ เชิญติดต่อแผนกเยาวชนนะครับ และสำหรับในเขต 2 จะมีค่ายเยาวชนคำสอนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ณ วัดฟาติมา

6) และสำหรับผู้สนใจ คอร์ส อัลฟา เตรียมตัวให้ว่างนะครับ วันจักรีวันหยุดราชการ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน เตรียมตัวสมัครนะครับ

 

กำหนดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิดใจผู้สูงอายุเขต 2

โอกาสเตรียมสมโภชปัสกา

ณ วัดเซนต์จอห์น     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

07.00 น.   รถออกจากวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

08.00 น.   ลงทะเบียน

08.30 น.   วจนพิธีกรรมเปิด

09.00 น.   “พระวาจาแห่งพระเจ้า”

12.00 น.   อาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินรูป 14 ภาค

13.30 น.   วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป

พิธีบูชาขอบพระคุณ

เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ภาคเช้า     โดยคุณพ่อชัยยะ      กิจสวัสดิ์

ภาคบ่าย    โดยคุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

 

หมายเหตุ:

1)ค่ารถคนละ 200.- บาท

2) มีกาแฟอาหารว่างไว้บริการผู้ที่ต้องการทั้งเช้าและบ่าย

3) ติดต่อคุณภัทรกาญน์ หยิกประเสริฐ ก่อนวันที่  8   มีนาคม 2020

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.