สารวัด ฉบับที่ 151277 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 2 ฉลองพระเมตตา เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น

ยน 20 : 19-31

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี    พระ องค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”        ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”   โทมัส ซึ่งเรียกกันว่า “ฝาแฝด” เป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไม่ได้อยู่กับอัครสาวกคนอื่นๆ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา ศิษย์คนอื่นบอกเขาว่า “พวกเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” แต่เขาตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรกาย ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” แปดวันต่อมา บรรดาศิษย์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีก โทมัสก็อยู่กับเขาด้วย พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ทั้งๆที่ประตูปิดอยู่ ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลาย

 

เถิด” แล้วตรัสกับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คลำที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข”                                                    พระเยซูเจ้ายังทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์อื่นๆ อีกหลายประการให้บรรดาศิษย์เห็น แต่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูเจ้าเป็นคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์.

ข้อคิด

โทมัสหายหน้าไปจากบรรดาศิษย์ที่ร่วมชุมนุมกัน จึงพลาดโอกาสพบกับพระเยซูเจ้าคราวที่พระองค์เสด็จมาหาครั้งแรก  ปัญหาของโทมัสยังคงเป็นปัญหาของเราคริสตชนทุกวันนี้ นั่นคือหลายคนชอบหลบหน้าไปจากวัด ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมกันของบรรดาสัตบุรุษ จึงพลาดโอกาสที่จะได้พบกับพระเยซูเจ้า กลับมาร่วมชุมนุมกันแบบโทมัสเถิด มาให้พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพและประทับอยู่ท่ามกลางเราในพระวาจาและศีลมหาสนิท ให้พระองค์พูดกับเรา สัมผัสหัวใจของเรา เพื่อเราจะได้ไม่สงสัยอีกต่อไป แต่เชื่อเช่นเดียวกับโทมัส.

 

    สุข..แม้ไม่เห็น

ยอห์น….สาวกองค์สุดท้าย กำลังจากไป

ในกลุ่มชนที่เคยเห็นพระองค์ด้วยตา และเคยสัมผัสพระองค์ด้วยมือ

เขาเป็นคนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่

กลุ่มคริสตชนจะประกาศพระองค์อย่างมีน้ำหนักได้อย่างไร

ถ้าไม่มีใครที่เคยเห็นพระองค์หลงเหลืออยู่

 

โทมัส มิได้อยู่ด้วยกับเพื่อนสาวก เมื่อพระองค์ประจักษ์มา

แม้….เขาคนนี้มิอาจเชื่อว่าพระองค์กลับคืนชีพ ถ้าไม่ได้เห็น

แต่….เรื่องราวของเขา กำลังสร้างสะพานเชื่อมต่อ

….ระหว่างผู้ที่เคยเห็น และไม่เคยเห็นพระองค์

ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข

 

จริงอยู่….เป็นการยากที่จะเชื่อในบางคนที่ไม่เคยพบเจอ

แต่ยังมีความจริงอีกประการหนึ่งที่ไม่อาจปฎิเสธได้

….หลายคนที่ได้พบเจอพระองค์ แต่ก็มิได้เชื่อในพระองค์

การพบเจอ จึงมิใช่หนทางจำเป็นที่นำพาสู่ความเชื่อ

 

อัครสาวก….เป็นบุคคลเหล่านั้นที่ได้เห็น….ได้เชื่อ

และได้รับภารกิจให้ส่งต่อความเชื่อนั้น

ความเชื่อของฉันในพระองค์ จึงเชื่อมโยงย้อนสู่อัครสาวก

อาศัยห่วงโซ่แห่งการส่งต่อ

เมื่อทอดยาวผ่านกาลเวลา

ห่วงโซ่นี้จะอ่อนแอและหมดกำลังลงหรือไม่

 

….เป็นความสงสัยที่ไม่อาจมองข้าม

การถ่ายทอดใดๆ ในกาลเวลาจะอ่อนแอและหมดกำลังลง

….ถ้าขาดแรงเสริมแห่งปัจจุบัน

 

พลังแห่งพระจิตเป็นพลังแห่งปัจจุบัน

ที่ประทานให้แก่กลุ่มประชากรของพระองค์ในทุกกาลเวลา

การอ่อนแรงของความเชื่อจึงได้รับการบำบัดเยียวยา

พระจิตแห่งชีวิตนำพาดอกไม้แห่งความเชื่อ

ของกลุ่มประชากรให้เบ่งบานสดชื่น

ในความสัมพันธ์กับพระองค์ผู้ทรงกลับคืนชีพ

….และประทับอยู่ในปัจจุบันกาล

 

ในอดีต…แม้ประตูหัวใจจะปิดแน่นด้วยความหวาดกลัวและอยากพิสูจน์

พระองค์ทรงเสด็จมา….ยืนท่ามกลางพวกเขา

ในปัจจุบัน…แม้กาลเวลาที่ยาวไกลจะขวางกั้นระหว่างผู้ที่เห็นและไม่เห็น

พระองค์ก็ยังคงเสด็จมา…ยืนท่ามกลางพวกเราในทุกกาลเวลา.

 

ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ที่แล้ว

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา 19 เมษายน 2020

องค์พระเยซูเจ้า    ทรงยอมรับความทรมานต่างๆ ทรงยอมถูกเฆี่ยนตี ยอมถูกสวมมงกุฎหนาม ยอมแบกไม้กางเขน ยอมให้เขาตรึงพระองค์บนไม้กาง เขนเยี่ยงโจรผู้ร้าย สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอย่างน่าอัปยศอดสู แต่พระองค์ได้ชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ ทรงชนะความตาย และเสด็จกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์               พี่น้องที่รัก  ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะได้รับเกียรติมงคล   พระองค์ต้องผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัส  จนแม้ชีวิต แล้วพระองค์ได้ผ่านข้ามความยากลำบาก และความตาย สู่ชีวิตใหม่ ชีวิตแห่งการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ และจะทำให้เราทุกคนผ่านข้ามไปสู่ชีวิตใหม่เช่นเดียวกับพระองค์                               จากมาตรการต่างๆที่รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ ขอให้เราร่วมมืออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  นำมาซึ่งความยากลำบาก  ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและถดถอย  การดำรงชีวิตประจำวันยากลำบากมากกว่าเดิม  แต่ในสถานการณ์ปัจจุปัน  เรากำลังเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความมืดกำลังจะผ่านไปนะครับ พ่อมั่นใจว่า เมื่อเราเชื่อ-ศรัทธา เราอธิษฐานภาวนา พระองค์ทรงฟังคำภาวนาของเราเสมอ   ฉะนั้น พี่น้องที่รัก (ขออนุญาตใช้คำของนักมวยด้วย) การ์ดอย่าตก  ต้องสวดภาวนาต่อ ไปและสวดมากขึ้นด้วย  ขอพระองค์ทรงพระเมตตา ประทาน พลกำลัง และแสงสว่าง-ปรีชาญาณ ให้กับพวกเราทุกคน เพื่อเราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับพระองค์ทุกๆเวลา เราจะพบสันติสุขอย่างแน่นอน เป็นดั่งพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสกับเราในวันนี้ “สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด” และพระวาจาที่ตรัสกับโทมัสว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข” (ยน.20:19-31)                                                     เชิญชวนพี่น้องร่วมมิสซา  On Line สด  ผ่าน Facebook Fanpage : วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า-official  หรือเว็บไซค์ของวัด   อีกสักระยะหนึ่งนะครับ (คาดว่า คงไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้) สวดภาวนา พลีกรรม ใช้โทษบาป ประกอบกิจเมตตากุศล ขอมิสซา ต่อๆ ไปนะครับ                                          พี่น้องหลายท่านโทรไปหาพ่อว่า ไม่สันทัดในการ scan QR Code – พร็อมเพย์  ก็ผ่านไปเขียนซองขอมิสซาที่วัด หรือ โอนผ่านบัญชี             บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารทหารไทย สาขาเมืองเอก-รังสิต                           ชื่อบัญชี : นายวรวุฒิ กิจสกุล  บัญชีเลขที่ : 099-7-00110-2

สันติสุขจงสถิตอยู่กับพี่น้องทุกๆท่าน   ขอบพระคุณครับ

 

 

 

Tags: , , , , ,

'งดแสดงความคิดเห็น'.