เนื้อหาทั้งหมดของ ‘บทเพลงแห่งศรัทธา’

สารวัด ฉบับที่ 151394 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

Monday, August 1st, 2022

 

สารวัด ฉบับที่ 151390 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก

Saturday, July 2nd, 2022

สารวัด ฉบับที่ 151387 วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2022 สมโภชพระตรีเอกภาพ

Saturday, June 11th, 2022

 

เชิญพี่น้อง เพิ่มเพื่อนในไลน์ เพื่อรับข่าวสารจากทางวัด

 

สารวัด ฉบับที่ 151386 วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2022 สมโภชพระจิตเจ้า

Saturday, June 4th, 2022

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญูยอห์น

ยน 14:15-16, 23ข-26

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป 

ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา ผู้ที่ไม่รักเรา ก็ไม่ปฏิบัติตามวาจาของเรา วาจาที่ท่านได้ยินนี้ ไม่ใช่วาจาของเรา แต่เป็นของพระบิดา ผู้ทรงส่งเรามา เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟัง ขณะที่เรายังอยู่กับท่าน แต่พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทุกสิ่งและจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน”

 

ข้อคิดจากพระวาจา โดยพระคุณเจ้า พระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย

      พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญและยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในพระศาสนจักรของเรา นั่นคือ “พระจิตเจ้า” หรือ “ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง” ได้เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเหมือนดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ก่อนที่พระองค์จะทรงจากพวกเขากลับไปหาพระบิดา ยิ่งกว่านั้น วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันเกิดของพระศาสนจักรด้วยเพราะเป็นวันที่บรรดาอัครสาวกได้เริ่มป่าวประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการและมีผู้กลับใจเป็นจำนวนมาก สำหรับชาวยิววันนี้เป็นวันที่พวกเขาฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวันที่พวกเขาขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับผลผลิตที่ได้รับตลอดปีที่ผ่านมา อันที่จริง บรรดาอัครสาวกฉลองการเก็บเกี่ยวด้วยเหมือนกัน แต่สิ่งที่พวกเขาเก็บเกี่ยวไม่ใช่พืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่เป็นผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์

         ในบทอ่านแรกซึ่งมาจากหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญลูกาผู้เขียน หนังสือเล่มนี้เล่าให้เราฟังว่าพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกที่กำลังชุมนุมกันในรูปของเปลวไฟที่มีลักษณะเหมือนลิ้น ผลที่ตามมาคือ บรรดาอัครสาวกสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้จนสร้างความประหลาดใจให้กับชาวยิวที่เลื่อมใสศรัทธาซึ่งเดินทางมาจากทุกชาติทั่วโลก เพื่อนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขาได้ยินบรรดาอัครสาวกพูดภาษาของตนเอง อัศจรรย์ครั้งนี้ชี้ให้เราเห็นว่าพระจิตเจ้าได้ประทานอำนาจแห่งการสื่อสารให้แก่บรรดาอัครสาวก ซึ่งทำให้ทุกคนเข้าใจข่าวดีที่พวกเขาประกาศ ความสับสนวุ่นวายในเรื่องภาษาที่หอบาเบล (เทียบ ปฐก11:1-9) ได้ถูกทำลายลงด้วยเอกภาพแห่งการเข้าใจที่ทุกคนสามารถพบได้ในพระจิตเจ้า เวลานี้ไม่มีประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษอีกต่อไป เพราะทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้าและทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาในพระอาณาจักรของพระองค์

เราไม่สงสัยในพลังอำนาจของพระจิตเจ้าที่ทำงานผ่านทางบรรดาอัครสาวกและกลุ่มคริสตชนในสมัยเริ่มแรก เพราะหลังจากที่พวกเขาได้รับพระองค์แล้ว พวกเขาได้เริ่มป่าวประกาศข่าวดีอย่างกล้าหาญ เป็นพยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตทั้งครบ แม้ว่าพวกเขาหลายคนต้องพลีชีวิตตนเองเพื่อพันธกิจนี้ พวกเขาก็ยอมสละด้วยความเต็มใจ แล้วเราละ! ในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างไร?

 

         ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 ที่เราได้รับฟังในบทอ่านที่สองวันนี้ นักบุญเปาโลบอกเราว่า พระจิตเจ้าช่วยเราให้สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า “พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1คร12:3) นั่นคือ พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้ามั่นคงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งพระองค์กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตและเจ้านายแต่เพียงผู้เดียวของเรา ยิ่งกว่านั้น พระจิตเจ้ายังทรงเป็นบ่อเกิดแห่งพระพรพิเศษต่างๆ มากมาย พระพรพิเศษที่เราแต่ละคนได้รับอาจจะแตกต่างกัน แต่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน นั่นคือ พระจิตเจ้า เพราะฉะนั้น เราทุกคนจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ “เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน” (1คร12:13)

 

สิ่งหนึ่งที่เราควรจดจำไว้เสมอคือ พระพรพิเศษของพระจิตเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อตัวของผู้ที่ได้รับเท่านั้น แต่มีไว้เพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของผู้อื่นด้วย ด้วยเหตุนี้ เราแต่ละคนต้องทำงานด้วยกัน ใช้พระพรพิเศษที่เราได้รับเพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มคริสตชนและสังคมที่เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งให้เจริญก้าวหน้าในหนทางที่ถูกต้อง เราอาจมีจำนวนมากก็จริง แต่โดยทางการทำงานของพระจิตเจ้า เราแต่ละคนกลายเป็นร่างกายเดียวกัน อันที่จริง เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าหรือพระศาสนจักรอยู่แล้ว เหมือนที่ร่างกายมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ทุกอย่างทำงานประสานกลมกลืนกัน เช่นเดียวกัน เราควรใช้ศักยภาพและความสามารถทั้งหมดที่พระจิตเจ้าประทานแก่เราอย่างมีเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มคริสตชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่                                                

 

         พระจิตเจ้ายังทรงเป็นหนทางที่นำไปสู่เสรีภาพและการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงวิถีทางของพระองค์ ไม่ได้เป็นวิถีทางแห่งการเป็นทาส การบีบบังคับ ความโลก หรือความหวาดกลัว โดยทางพระองค์ เราสามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าจนกระทั่งเราสามารถเรียกพระองค์ว่า “พระบิดา” เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา เมื่อเราได้รับพระจิตเจ้าในศีลกำลังแล้ว เราแต่ละคนกลายเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของพระศาสนจักรและสามารถมีส่วนร่วมในกิจการและภารกิจแห่งรักและรับใช้ทุกอย่างของประชากรพระเจ้า

 

            นอกจากนี้ พระจิตเจ้ายังทำให้เรามีส่วนร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อว่าเราจะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ในเมืองสวรรค์ ความทุกข์ยากลำบากที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้านี้ไม่ได้เกิดจากการขาดเสรีภาพของเรา แต่เกิดจากการที่เราอุทิศตนทั้งครบเพื่อยืนยันความถูกต้องและความจริงและเพื่อปกป้องเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมวลมนุษย์ ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องพร้อมที่จะจ่ายทุกอย่างเพื่อภารกิจยิ่งใหญ่นี้ แม้แต่ด้วยชีวิตของเรา ถ้าจำเป็น

             พี่น้องที่รัก ในวันสมโภชพระจิตเจ้าปีนี้ พ่ออยากเชิญชวนเราให้พิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่แท้จริงของพระพรพิเศษที่เราได้รับจากพระจิตเจ้า จริงอยู่ เหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเรา พระพรพิเศษมีหลายประการ นั่นคือ เราแต่ละคนมีความรู้และความสามารถแตกต่างกัน แต่เราต้องไม่ลืมว่าพระพรพิเศษทุกชนิดมีไว้เพื่อแบ่งปัน ดังนั้น เราไม่ควรเก็บความรู้และความสามารถของเราไว้เพื่อประโยชน์ของเราเองเท่านั้น แต่เราควรใช้มันเพื่อรับใช้ความต้องการของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วย จำไว้เสมอว่ายิ่งเราแบ่งปันความรู้และความสามารถของเราให้กับคนอื่นมากเท่าใด เราก็ยิ่งมีพวกมันมากขึ้นเท่านั้น ขอพระจิตเจ้านำทางเราและช่วยเราให้ใช้ศักยภาพที่เรามีให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้                              

 

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน                         

(จากบทเทศน์วันสมโภชพระจิตเจ้าปี A (วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2014))

 

 

เสียงผู้เลี้ยงแกะ

พีน้องที่รักเคารพในพระคริสตเจ้า สัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

        ขณะนี้ในมิสซังกรุงเทพฯของเรา   มีคณะซิสเตอร์แม่ชีเทเรซา แห่งกัลกัตตา มาทำงานช่วยเหลือคนยากจน โดยจะเริ่มเรียนภาษาก่อน  เวลานี้ได้พักอยู่ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  ต่อไปก็จะไปพักที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ แล้วไปทำงานช่วยคนยากจนที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ ชุมชนโรงหมู ท่าเรือคลองเตย

       พ่อขอนำเรื่องที่นักบุญแม่ชีเทเรซา แห่งกัลกัตตา ได้เขียนเล่าไว้ว่า “ย้อนไปในอดีต ครั้งหนึ่งฉันได้นำชายคนหนึ่งมาจากถนน เนื้อตัวของชายคนนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและหนอน เขาถูกกัดกินแม้ขณะยังมีชีวิตอยู่  มีเพียงส่วนเดียวของร่างนั้นที่พอสะอาดหน่อย คือใบหน้าของเขา มีหนอนไต่ยั้วเยี้ยอยู่ตามร่างของชายนั้น ฉันพาเขามาที่บ้านของเรา ชายนั้นกล่าวกับฉันว่า “ผมมีชีวิตอยู่ตามถนนเหมือนสัตว์ แต่ผมกำลังจะตายเหมือนเทวดา ผมได้รับความรักและความเอาใจใส่” เราใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงช่วยกันทำความสะอาดขจัดสิ่งต่างๆ ออกจากตัวชายผู้นั้น ชายผู้นั้นพูดว่า “ซิสเตอร์ครับ ผมกำลังกลับบ้านไปหาพระ” แล้วเขาก็สิ้นใจ

ชายนั้นกลับบ้านไปหาพระเจ้าจริงๆ ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า ฉันไม่เคยพบเห็นรอยยิ้มแบบนั้นมาก่อนเลย นั่นเป็นรอยยิ้มของชายคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่ตามถนนดุจสัตว์  ถูกหนอนกัดกินตามร่างแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังกล้าหาญยิ่งนัก เขามุ่งมองไปข้างหน้า มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีบนใบหน้าของเขา เพราะว่ามีคนที่รักเขา มีคนที่ต้องการเขา มีคนที่ช่วยเขาให้สิ้นใจอย่างสงบสุขกับพระเจ้า” (จากหนังสือ ข้อคิดข้อรำพึงตลอดปี คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา หน้า 103)

              พี่น้องที่รักครับ คณะซิสเตอร์นักบุญแม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา จะมาทำช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลำบากเช่นนี้ และจะมีจิตอาสาในหมู่พวกเราไปร่วมด้วยช่วยกันทำกับคณะซิสเตอร์ พวกเราคนอื่นๆ ก็อาจจะช่วยเสริมหนุนด้วยกำลังทรัพย์ ปัจจัยสิ่งของที่จำเป็น การให้กำลังใจและคำภาวนา เพื่อบรรเทาทุกข์จิตใจของผู้ประสบเคราะห์ อีกทั้งให้เป็นเครื่องหมายพยานว่า พระเจ้าเสริมกำลังบรรดาซิสเตอร์ยืนหนึ่งแถวหน้าด้วยพวกเราหนุนเสริมอยู่ข้างหลังครับ.

     

ขอพระชนนีของพระเป็นเจ้า อำนวยพรท่าน

คุณพ่ออนุชา (อียิปต์) ชาวแพรกน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.29 น.

    

   

https://www.motherofgod-church.com/

https://www.facebook.com/MotherofGd.Church

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากทางวัด เพิ่มเพื่อนในไลน์ น่ะครับ

 

 

บทเพลงในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2022

สารวัด ฉบับที่ 151262 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันสันติภาพสากล

Saturday, January 25th, 2020

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห็น

ยน 1:29-34

วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า ‘บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า’ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้าง เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล ยอห์นยังยืนยันอีกว่า ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบและทรงอยู่เหนือพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้าง ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับเหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า’ ข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานยืนยันว่าท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

ข้อคิด

การเผชิญหน้ากันของยอห์นกับพระเยซูเจ้า ยอห์นได้ประกาศว่าพระองค์เป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก เป็นบุคคลที่ท่านได้พูดถึง พระองค์ผู้ทรงเสด็จมาก่อนท่าน พระองค์จะล้างท่านทั้งหลายด้วยน้ำและพระจิต นี่เป็นคำยืนยันจากยอห์น คำยืนยันนี้เราเชื่อจริงๆไหม เราเติบโตมาจากคำสอนที่เรียนและได้รับถ่ายทอดมาตอนเด็กๆ วันนี้จีงเชิญชวนเราให้ค้นหาจิตใจและถามหัวใจเราสิว่าเราเข้าใจและเชื่อพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าหรือไม่.

 

 

                                                                  พยานแรก

เขาเกิดมาท่ามกลางความสงสัยและไม่เชื่อ

พ่อของเขาหนวก และใบ้

แม่ของเขาแก่ชรา และเป็นหมัน

เขาใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลทรายเยี่ยงบรรพบุรุษ

สวมใส่เสื้อหนังอูฐ

กินตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่าเป็นอาหาร

ชีวิตแร้นแค้น และสันโดษ กลับเป็นหนทางสู่สัจธรรม

แห่ง…โลกรอบข้าง…ตนเอง…และพระเจ้า

เขาพบเจอองค์พระผู้ไถ่ และยืนยันถึงพระองค์

เขาชี้มือไปยังผู้นั้น และประกาศยืนยันถึงผู้นั้นที่โลกรอคอย

ในชีวิต เขาได้ประกาศถึงสิ่งเดียว และบุคคลเดียว

….นี้คือลูกแกะของพระเจ้า

เมื่อดวงตามองเห็นความต่ำต้อยของตนเอง

ดวงใจจับจ้องที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เมื่อเปิดปากพูดถึงสิ่งที่ตนไม่ใช่

พระคริสต์…เอลียาห์…ประกาศก

เขาได้ประกาศยืนยันถึงสิ่งที่พระองค์เป็น

 

 

…ทรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า…ผู้ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า

….ท่านผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้า

 

เมื่อพระเยซูเสด็จมา เขาได้ชี้ให้ศิษย์มองดู

ปล่อยมือให้เขาเป็นอิสระ และก้าวตามพระองค์

  เขาจึงเป็นพยานแรกที่ชี้ให้ผู้คนมองดูพระผู้ไถ่ที่กำลังเสด็จมา

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

วันนี้ พระศาสนจักรให้เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง จากนักบุญยอห์น บัปติสตา ท่านชี้ แสดงองค์พระเยซูเจ้าให้เราได้รู้จัก ท่านเอง ยอมรับว่าท่านไม่ใช่พระผู้ไถ่ ยิ่งกว่านั้น ท่านยอมรับ ความจริงด้วยว่า ท่านด้อยค่า และเทียบไม่ได้เลย กับองค์พระเจ้า พระผู้ไถ่ ท่านเองเป็นเพียงผู้รับใช้ ไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรองเท้าของพระองค์  ท่านเองมีหน้าที่เพียงทำพิธีล้างด้วยน้ำ และเชิญชวนให้ทุกคนกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิต กลับมาประกอบแต่กิจการที่ดี และเมื่อองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาแล้ว ท่านจะชำระล้างด้วยไฟและพระจิตเจ้า แต่กระนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมารับพิธีล้างจากท่านยอห์นบัปติสต์  ซึ่งยอห์นเองพยายามชักชวน ให้พระองค์เปลี่ยนพระทัย แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า เวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ ของพระเจ้า

แล้วเมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์น แล้วเสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปิดออก พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ ดุจนกพิราบ และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา จงเชื่อพระองค์เถิด

 

 

พี่น้องที่รัก ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราต้องรื้อฟื้น การล้างบาปของเราทุกคน เมื่อวันรับศีลล้างบาป เราประกาศละทิ้งบาป และกิจการชั่วร้ายของปีศาจ เราประกาศ ความเชื่อของเราต่อพระเจ้า ด้วยน้ำที่พระสงฆ์ เทรดบนศีรษะของเรา เป็นพระจิตเจ้าที่ชำระล้างเราจากบาปกำเนิด ทำให้เรากับเป็นบุตรของพระเจ้าเสียใหม่ หลังจากที่เราเสียไป เมื่ออาดัมและเอวาได้ทำบาป พี่น้องครับ จากวันนั้นที่เราได้รับศีลล้างบาป จนถึงวันนี้ เรายังคงเชื่อโดยไม่สงสัยในพระเจ้าหรือไม่ เรายังละทิ้งบาป และทิ้งการล่อลวงให้ทำบาปจากปีศาจ หรือเปล่า อย่างไร หรือบางคนลาออกจากการเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว บางคนปฏิเสธที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยการปฏิบัติ คือ ไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้า เชิญชวนเราทุกคน ได้ใคร่ครวญนะครับ

วันเสาร์นี้และวันอาทิตย์ซึ่งใกล้เคียงกับวันเด็ก  เชิญพี่น้องนำเด็กๆมาวัด              และรับพรพิเศษในโอกาสนี้ด้วยครับ หลังจากไปรับความสนุกสนานต่างๆจากสังคมมาแล้ว

รายการใช้จ่ายงานก่อสร้างและซ่อมแซม ช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2019

ลำดับ                                รายการ                                                                   ค่าใช้จ่าย / บาท

1              งานปรับปรุงถ้ำแม่พระ 2 แห่ง                                                          213,000.00

2              งานปรับปรุงส่วนหย่อมหน้าบ้านพักพระสงฆ์                           35,000.00

3              งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าวัดและบ้านพักพระสงฆ์              150,000.00

และไฟฟ้าสนามจอดรถ

4              งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเข้าวัด ระยะทาง 268 เมตร      867,671.16

5              งานเทคอนกรีตทางเท้า และขอบกั้น ระยะทาง 316 เมตร       419,185.85

 

 

6              งานรั้วกันที่จอดรถ                                                                        103,698.25

7              งานถมปรับระดับลานจอดรถ                                                             75,300.00

8              งานทำเขื่อนกั้นดิน บริเวณฐานรอบวัด                              100,775.00

9              งานซ่อมแซมไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าหลังอาคารอเนกประสงค์   32,000.00

10             งานจัดสวนรอบวัด ซื้อต้นไม้ และหญ้า                                              60,000.00

11             งานปรับปรุงท่อประปา และสุขภัณฑ์                            40,000.00

                                                            รวม                    2,096,630.26

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

 1. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จะจัดค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิต สำหรับบรรดาเด็กและเยาวชนชาย ที่มีความสนใจจะเข้าบ้านเณร ในปีการศึกษาหน้า ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์  2020  (ผู้สมัครใจ เป็นเด็กชายที่กำลังเรียนตั้งแต่ชั้นป 6 ขึ้นไป และเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้) ขอให้คุณพ่อคุณแม่ ช่วยถามบุตรชายถึงความสมัครใจของเขา และรีบแจ้งให้คุณพ่อเจ้าอาวาสทราบก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020
 2. เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020 นี้เป็นวันตรุษจีน ทราบว่าเมื่อปีที่แล้ว และปีที่ผ่านๆ มา ทางวัดจะจัดมิสซาขอพรวันตรุษจีน เวลาประมาณ 9.00 น.      โดยมีพี่น้องโดยเฉพาะคนเชื้อสายจีนมาร่วมพิธีประมาณ 30-40 คน พ่อจึงขอถามพี่น้องว่า ควรจะจัดมิสซาขอพรวันตรุษจีน วันไหน เวลาใด เพื่อให้พี่น้องสามารถมาร่วมพิธีได้มากที่สุด เพื่อจะได้เตรียมส้ม (ผลไม้มงคล)

และอั่งเปา (เงินก้นถุง) สำหรับพี่น้องได้อย่างพอเพียง โปรดเสนอ

ความคิดเห็นนี้ภายในอาทิตย์นี้  (19 มกราคม) นะครับ และจะประกาศแจ้งทางไลน์ ให้พี่น้องทราบนะครับ (ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อง ก็จัดมิสซาขอพรปีใหม่จีนวันเสาร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 9.00 น. นะครับ) ปีนี้เป็นวันเสาร์และเป็นวันหยุดเรียนเชิญพี่น้องมาร่วมกันขอพรในมิสซานะครับ

 1. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาภิบาล วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิตทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วม คอร์สผู้นำอัลฟา ปี 2020 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก ผู้ปรารถนาจะร่วมเข้าคอร์สรีบแจ้งชื่อด่วน ทางวัดตั้งใจจะจัดรถให้พี่น้องไปร่วมครับ ปรารถนาให้คณะกรรมการสภาภิบาลไปร่วมทุกท่านครับ
 2. เรียนเชิญผู้อาวุโสทุกท่านร่วมมิสซาประจำเดือนกุมภาพันธ์วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10.00 น. เดือนแห่งความรัก โดยพร้อมเพรียงกัน

.

 

 

สารวัด ฉบับที่ 151260 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

Wednesday, December 25th, 2019

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

มธ 1:18-24

เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้                               พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฎว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่   โยเซฟกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ ฑูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”                                             เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศก จะเป็นความจริงว่า   “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตกับเรา’ ”เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ฑูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยู่ด้วย

ข้อคิด

เราต้องยอมรับว่า การประทับอยู่ของพระเจ้าหายไปจากชีวิตและโลกปัจจุบันของเราพอสมควร ที่ไหนขาดพระเจ้าที่นั่นมีความวุ่นวาย ดังนั้น เราต้องแสวงหาพระองค์อีกครั้ง พระวาจาจึงสรุปอยู่ที่คำว่า  ข่าวดีใหม่ พระศาสนจักรในประเทศไทยกำลังฟื้นฟูความเชื่อ พร้อมกับการดำเนินชีวิตด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ทั้งในระดับส่วนตัวและระดับชุมชน เพื่อจะได้เป็นพยานถึงข่าวดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง ขอให้เราจริงจังในการกลับใจ ในความรัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ

 

หญิงพรหมจารีจะให้กำเนิด

โลกและสายทางที่คุ้นเคย แลดูมั่นคงปลอดภัย

แต่…โดยมิอาจรู้เท่าทัน

โลกและทางสายนั้น ได้สร้างกำแพงแห่งความมั่นคงปลอดภัย

คุมขังผู้เดินทาง

มิให้พบเจอโลกใบใหม่ และเส้นทางสายใหม่

หญิงพรหมจารีจะให้กำเนิด

ไม่เคยปรากฎในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

เรื่องราวการทำงานของพระจิต

แลดูอยู่นอกกรอบความคุ้นเคยของมนุษย์

…นำมาซึ่งความหวาดกลัวสำหรับโยเซฟผู้สัตย์ซื่อ

และ…ห่วงกังวลสำหรับมารีย์ สาวพรหมจารี

พระจิตผู้เสด็จมาปกคลุมมารีย์ในจิตวิญญาณ

…ทรงนำพาโยเซฟในความฝัน

พระองค์มิใช่พระเจ้าผู้เซื่องซึม

แต่…พระเจ้าผู้เป็นพลัง

พลังยิ่งใหญ่ เพียงพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่โลกไม่คุ้นเคย

หญิงพรหมจารีจะให้กำเนิด…บุตรพระเจ้า

ในเธอผู้นี้ มนุษยชาติได้ลุกขึ้นจากความตาย

เธอได้กลับเป็นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

เป็นสตรีผู้นี้….มิใช่บุรุษผู้ใดอื่น ที่นำพาพระเจ้าเข้าสู่โลกมนุษย์

เป็นเธอผู้นี้ ที่สามารถกล่าวอย่างไม่ขัดเขินว่า

นี้เป็นกายของเรา…..นี้เป็นโลหิตของเรา

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  สัปดาห์ที่แล้ว

 • ใกล้ถึงวันคริสตมาสแล้ว หลายๆท่านกำลังมาช่วยงานมาช่วยเตรียมงานฉลอง ต้องขอขอบคุณ สภาภิบาลและอีกหลายๆท่านที่มาช่วยกันเตรียมงานต่างๆ เราเข้ามาสู่สัปดาห์ที่ 3 แล้ว วันอาทิตย์นี้เราก็เตรียมตรีวารครั้งที่ 1 เตรียมฉลองวัดของเรา แล้วพี่น้องล่ะครับ เตรียมตัวเตรียมใจอะไรหรือยังครับ อย่าลืมนะครับ เชิญชวนพี่น้องแสดงออกด้วยการทำถ้ำพระกุมาร แต่งต้นคริสตมาส ติดสายรุ้ง-ไฟกระพริบที่บ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อเป็นการเร่งเร้าในจิตใจของเราในการต้อนรับองค์พระกุมารเยซู พระผู้กำลังจะเสด็จมาเพื่อประทานพระพรให้กับเรานะครับ
 • ได้ทราบข่าวจากคุณครูเบญจมาศ ซึ่งกำลังซ้อมละครวันคริสตมาสว่า ยังขาดผู้แสดงละครอีกบางตำแหน่งเชิญนะครับ เชิญผู้มีน้ำใจดีเสียสละมา ร่วมแสดงละครเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์พระกุมาร ซึ่งจะเสด็จมาเพื่อพวกเราทุกคน
 • และเพื่อให้ เทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี เทศกาลของการให้บรรลุจุดหมาย เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปจัดกิจกรรม และมอบเป็นของขวัญสำหรับผู้อื่น ให้มีความชื่นชมยินดีด้วย เชิญบริจาคได้นะครับ เพื่อเราเองก็จะมีความชื่นชมยินดีด้วยที่ได้ให้ น่าจะเป็นความชื่นชมยินดีมากกว่าการได้รับด้วยครับ
 • ขอขอบพระคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดี ประสงค์บริจาคอาหารต่างๆเพื่อนำไปเลี้ยงในวันครอบครัวคริสตชนของพวกเรา นำไปเลี้ยงในวันฉลองวัด และวันคริสตมาส พี่น้องหรือครอบครัวใดปรารถนาจะบริจาคเพิ่มเติมก็เชิญนะครับ และเช่นเคยพี่น้องท่านใดที่จะเสนอแนะสิ่งใดอีก ก็เชิญเสนอได้เช่นกันครับ

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลอง ให้กับพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองครบรอบบวช 60 ปี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ มีน้อยองค์จะไปถึงจุดนี้ได้ นับเป็นพระพรของพระเจ้าอย่างที่สุด จะมีตัวแทนสภาภิบาลไปร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า สำหรับพี่น้องที่ไปร่วมไม่ได้ ก็รอวันฉลองวัดของเรานะครับพระคุณเจ้าตอบรับมา เป็นประธานฉลองวัดของเราแล้ว พี่น้องท่านใดปรารถนาจะมอบปัจจัยสมทบให้กับพระคุณเจ้าโอกาสฉลองวัดก็ติดต่อกับพ่อเจ้าวัดได้นะครับ ทางวัด ตั้งใจจะมอบปัจจัยแด่พระคุณเจ้า หกหมื่น – หนึ่งแสน บาทครับ

ประกาศแต่งงาน

นาย ยอแซฟ พรสวรรค์ สิทธิชัยวัฒนา อายุ 26 ปี

บุตรของ เปโตร ประชา และ เทเรซา สุเยาว์ สิทธิชัยวัฒนา

ได้รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

ปรารถนาจะแต่งงานกับ

.. มารีอา ภัทราพร กิจแสวง อายุ 26 ปี

บุตรีของ นายศุภกฤษ อ้นมณี และ มารีอา สมจิตร กิจแสวง

รับศีลล้างบาปที่ วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2019 เวลา 14.00 น.

หากพี่น้องท่านใดทราบว่า มีข้อขัดขวางในการแต่งงาน ของทั้งสองจะต้องแจ้งให้  พระสงฆ์เจ้าวัดทราบ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระศาสนจักร

 

ประกาศประชาสัมพันธ์  วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019

 • พี่น้องหลายท่าน ได้ทำถ้ำพระกุมาร แต่งต้นคริสตมาส ประดับสายรุ้ง และติดไฟกระพริบ ทำความสะอาด จัดบ้านไว้ต้อนรับพระกุมารแล้ว ถึงกับมีเพื่อนบ้านต่างชมเชยและออกปากชมว่าสวยงาม สร้างบรรยากาศได้ดีมาก และพี่น้องอีกหลายท่านล่ะครับ สิ่งที่แสดงออกภายนอก ย่อมหมายถึงภายในจิตใจของพวกเรา ที่เตรียมพร้อมจะต้อนรับพระองค์
 • อาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับ ที่เราเปิดต้อนรับ ให้พี่น้องร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่ง ของเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้อื่น ผู้ที่กำลังรอคอย เมื่อผู้อื่นได้รับ ก็สุขใจยินดี เราผู้ให้ก็มีความสุขใจยินดียิ่งกว่าผู้รับด้วยครับ
 • ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องผู้มีน้ำใจดีบริจาคอาหาร เพื่อนำไปเลี้ยงในวันคริสตมาส วันฉลองครอบครัว และวันฉลองวัด ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่านเป็นร้อยเท่าทวีคูณพี่น้อง หรือครอบครัวใดปรารถนาจะบริจาคเพิ่มเติม ก็ยังยินดีรับนะครับ
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมศกนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองให้กับพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองครบรอบการบวชเป็นพระ สงฆ์ครบ 60 ปี ฉลองสิริอายุครบ 90 ปี ฉลองสมณภาพเป็นพระสังฆราชครบ 46 ปี และ สมณศักดิ์เป็นพระคาร์ดินัลครบ 36 ปีที่บ้านผู้หว่าน ตัวแทนพี่น้องโดย คณะกรรมการสภาภิบาลได้ไปร่วมฉลองแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า สำ หรับพี่น้องที่ไปร่วมไม่ได้ ก็รอวันฉลองวัดของพวกเราวันพุธที่ 1 วันปีใหม่นะครับ หากพี่น้องปรารถนาจะมอบปัจจัยสมทบให้กับพระคุณเจ้าก็ติดต่อพ่อเจ้าวัดนะครับ ทางวัดตั้งใจจะมอบปัจจัยแด่พระคุณเจ้า หกหมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาท
 • ขอบพระคุณมากๆสำหรับหลายๆท่านที่มาช่วยเตรียมคริสตมาสและฉลองวัด โดยเฉพาะสภาภิบาลหลายๆท่าน คณะเยาวชน เพื่องานคริสตมาสและฉลองวัด จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสวยงาม ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้จะมาร่วมพิธีด้วยนะครับ เมื่อนำรถมาจอด บริเวณวัด อย่านำของมีค่า เก็บไว้ในรถนะครับ อาจมีมิจฉาชีพฉกไปได้ แม้จะมีกล้องวงจรปิด หรือมี อปพร. หรือความสว่างแล้วก็ตาม ขอบอกไปยังมิจฉาชีพนะครับ อย่ามาทำให้พวกเราที่กำลังมีความชื่นชมยินดี กลับ ไปเป็นทุกข์เลยครับ หากไม่มีอาหารกิน ต้องการเสื้อผ้า ก็มาขอจากพวกเราดีกว่านะครับ การลักขโมยทรัพย์เป็นบาป และยังเป็นบาปยิ่งกว่าอีกที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ด้วย เปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตเสียใหม่นะครับ

กำหนดการในช่วงเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 9.00 น. คุณพ่อ วิทยา ลัดลอย เป็นประธาน
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2019 เวลา 9.00 น. คุณพ่อ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ เป็นประธาน
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019 เวลา 9.00 น. คุณพ่อ สมชาย อัญชลีพรสันต์ เป็นประธาน
 • วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

เวลา 18.00 น. เริ่มกิจกรรมวันคริสตมาส (คุณพ่อ ฟังแก้บาปในวัด)

เวลา 21.00 น. หยุดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเตรียมเวที

เวลา 21.30 น. ละครศักดิ์สิทธิ์

เวลา 22.00 น. พิธีมิสซา

หลังมิสซาเลี้ยงข้าวต้ม – ไอศกรีม

 • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019

เวลา 9.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ

 • วันที่อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

เวลา 9.00 น. วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

หลังมิสซา มีกิจกรรมสำหรับครอบครัววัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

 • วันอังคารที 31 ธันวาคม 2019

เวลา 19.00 น. มิสซาส่งท้ายปีเก่า 2019

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

เวลา 10.30 น วันฉลองพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต–วันฉลองวัด

 

 

.